Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kako se pritožiti na sodišče

Vprašanja in odgovori

KAJ JE EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE?
Evropsko sodišče za človekove pravice je mednarodno sodišče s sedežem v Strasbourgu. Sestavlja ga toliko sodnikov, kolikor držav članic Sveta Evrope je ratificiralo Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin - za zdaj sedeminštirideset. Sodniki so člani sodišča kot posamezniki in ne zastopajo nobene države. Pri obravnavanju vlog pomaga sodišču sodna pisarna, v kateri so v glavnem pravniki (imenovani tudi "pravni referenti") iz vseh držav članic. Tudi oni so popolnoma neodvisni od držav, iz katerih so prišli, in ne zastopajo niti vlagateljev pritožb niti držav.

KAJ JE EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH?

Evropska konvencija o človekovih pravicah je meddržavna pogodba, ki jo lahko podpišejo samo države članice Sveta Evrope. Konvencija, s katero je bilo sodišče ustanovljeno in ki določa njegovo delovanje, vsebuje seznam pravic in jamstev, ki so se jih države zavezale spoštovati.

KAJ DELA EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE?
Sodišče uveljavlja Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Njegova naloga je zagotoviti, da države spoštujejo pravice in jamstva, določene v konvenciji. Zato proučuje pritožbe (oziroma "vloge"), ki so jih vložili posamezniki, včasih pa tudi države. Kadar sodišče ugotovi, da je država članica kršila eno ali več teh pravic in jamstev, izreče sodbo. Sodbe so zavezujoče: prizadete države morajo ravnati v skladu z njimi.

KDAJ SE LAHKO PRITOŽIM NA EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE?
Pritožbo na sodišče lahko vložite, če menite, da ste osebno in neposredno prizadeti zaradi kršitve pravice ali jamstva, določenega v konvenciji in njenih protokolih. Kršiti jo/ga je morala ena od držav, ki jih konvencija zavezuje.

Katere pravice so zavarovane s konvencijo in njenimi protokoli?

Konvencija zlasti varuje:
• pravico do življenja;
• pravico do poštenega sojenja v civilnih in kazenskih zadevah;
• pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja;
• svobodo izražanja;
• svobodo mišljenja, vesti in vere;
• pravico do učinkovitega pravnega sredstva;
• pravico do mirnega uživanja posesti;
• pravico voliti in biti voljen.

Kaj konvencija in njeni protokoli prepovedujejo?

Konvencija zlasti prepoveduje:
• mučenje in nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje;
• samovoljno in nezakonito pridržanje;
• diskriminacijo pri uživanju pravic in svoboščin, določenih v konvenciji;
• izgon lastnih državljanov ali prepoved vstopa v državo svojim državljanom;
• smrtno kazen in
• skupinski izgon tujcev.

KATERE POGOJE MORAM IZPOLNJEVATI, DA LAHKO VLOŽIM PRITOŽBO?

Kateri pogoji se nanašajo name osebno?

 • Ni vam treba biti državljan ene od držav članic Sveta Evrope. Za kršitev, zaradi katere se pritožujete, pa preprosto mora biti kriva ena od držav, ki jih zavezuje konvencija na območju njihove "jurisdikcije", kar običajno pomeni kršitev države na svojem ozemlju.
 • Lahko ste fizična ali pravna oseba, kot je na primer družba ali združenje.
 • Neposredno in osebno ste morali biti prizadeti zaradi kršitve, ki jo navajate. Ne morete se na primer na splošno pritožiti na nek zakon ali ukrep, ker se vam ne zdi pošten; prav tako ne morete vložiti pritožbe v imenu drugih (razen če so jasno določeni in ste vi njihov uradni zastopnik).


Ali morajo biti prej izpolnjeni kaki pogoji pri sodiščih v državi?

 • Da. Izkoristiti ste morali vsa pravna sredstva v državi, s katerimi bi lahko odpravili stanje zaradi katerega se pritožujete (to običajno pomeni vložitev pritožbe pred ustreznim sodiščem in izrabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev, kar v Sloveniji pomeni tudi vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije).
 • Ni pa dovolj, da ste izkoristili vsa pravna sredstva, temveč je potrebno, da ste se v njih dejansko pritožili zaradi domnevne kršitve praic, varovanih s konvencijo.
 • Časa za vložitev pritožbe imate samo šest mesecev od datuma pravnomočne odločbe sodišča v svoji državi (na splošno rečeno, od sodbe najvišjega sodišča). Po tem roku sodišče ne more več sprejeti vaše pritožbe.

Proti komu se lahko pritožim?

 • Proti eni ali več državam, ki jih zavezuje konvencija in ki so po vašem mnenju (z enim ali več dejanji ali opustitvami, ki so vas neposredno prizadele) kršile Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.
 • Ukrep ali ukrepi, proti katerim se pritožujete, so morali biti sprejeti s strani enega ali več organov oblasti v zadevni državi/državah (kot je na primer sodišče ali upravni organ).
 • Sodišče ne more obravnavati pritožb proti posameznikom ali institucijam zasebnega prava, kot so na primer gospodarske družbe.

Zaradi česa se lahko pritožim?

Vaša pritožba se mora nanašati na eno od pravic, določenih v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Domnevne kršitve se lahko nanašajo na zelo različne zadeve, kot so na primer: mučenje zapornikov in slabo ravnanje z njimi, nezakonit odvzem prostosti; pomanjkljivosti pri civilnih ali kazenskih sojenjih, diskriminacijo pri uresničevanju neke pravice, pravice staršev do otrok v zavodih, spoštovanje zasebnosti stanovanja in dopisovanja, omejevanje pri izražanju mnenja ali pri dajanju ali sprejemanju informacij, svoboda zbiranja ali demonstriranja, izgon in izročitev, zaplemba premoženja in razlastitev.

KAKO NAJ SE PRITOŽIM NA SODIŠČE, ČE MENIM, DA SEM ŽRTEV KRŠITVE KONVENCIJE?

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

 • Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od držav, ki so ratificirale konvencijo (tudi v slovenskem jeziku).
 • Če pritožbo vložite po telefaksu, morate po pošti poslati še pisno potrditev.
 • Ne prihajajte v Strasbourg osebno, da bi ustno predstavili svoj primer. Vaš primer ne bo zaradi tega nič hitreje pregledan in prav tako ne boste dobili nobenega pravnega nasveta.
 • Sodna pisarna vas lahko zaprosi za dodatne dokumente, informacije ali pojasnila v zvezi z vašimi pritožbami.
 • Takoj ko dobite obrazec za pritožbo, ga skrbno in čitljivo izpolnite in čim prej vrnite. Vsebovati mora:

• kratek povzetek dejstev in vaše pritožbe;
• navedbo pravic iz konvencije, ki so bile po vašem mnenju kršene;
• pravna sredstva, ki ste jih že izkoristili;
• kopije odločb, ki so vam jih v zvezi z vašo zadevo izdali vsi zadevni organi oblasti (teh dokumentov ne vračajo, zato pošljite samo njihove kopije) in
• podpis vas kot vlagatelja pritožbe ali podpis vašega zastopnika.

 • Če ne želite, da bi bili vaši osebni podatki razkriti, morate o tem takoj obvestiti sodišče in navesti razloge. Predsednik sodišča bo odločil, ali je vaša zahteva upravičena.
 • Na tej stopnji postopka ni potrebno, da bi vas zastopal odvetnik. Če pa se želite obrniti na sodišče po zastopniku, morate skupaj z obrazcem poslati zanj tudi pooblastilo, da lahko nastopa v vašem imenu.

Katere so glavne značilnosti postopka?

 • Vaša zadeva bo obravnavana brezplačno.
 • Pokriti boste morali samo svoje stroške (kot so honorarji odvetnikom ali izdatki v zvezi z raziskavami in dopisovanjem).
 • Ko je vaša pritožba vložena, lahko zaprosite za pravno pomoč. Pravna pomoč ni odobrena samodejno in dana takoj, ampak šele na poznejši stopnji postopka.
 • Postopki so vodeni pisno. Zato običajno ni obravnav in o vsaki odločitvi sodišča boste pisno obveščeni.

Kako se vodijo postopki?

• Sodišče mora najprej pregledati, če je vaša pritožba sprejemljiva. To pomeni, da mora zadeva izpolnjevati določene pogoje, ki so določeni v konvenciji (glejte vprašanje "Katere pogoje moram izpolnjevati, da lahko vložim pritožbo?"). Če pogoji niso izpolnjeni, bo vaša pritožba zavržena. Če ste v vlogi navedli več pritožb, lahko sodišče eno ali več njih razglasi za sprejemljive, druge pa zavrže.
• Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za nesprejemljivo, je taka odločitev sodišča dokončna in je ni mogoče razveljaviti.
• Če je vaša vloga ali ena od vaših pritožb razglašena za sprejemljivo, bo sodišče obe stranki (vas in zadevno državo) povabilo, da spor rešita po mirni poti. Obe stranki bo pozvalo, da se dogovorita o rešitvi spora. Če rešitev spora po mirni poti ni mogoča, bo sodišče pritožbo obravnavalo "po vsebini" - kar pomeni, da bo odločilo, ali je bila konvencija kršena ali ne.

Kako dolgo bom moral čakati?

• Glede na sedanje sodne zaostanke boste verjetno morali čakati več kot leto dni, preden bo sodišče lahko opravilo začetni pregled vaše vloge. Nekatere pritožbe pa so lahko prednostno obravnavane kot nujne, zlasti kadar naj bi bil pritožnik v neposredni fizični nevarnosti.

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM?
Če sodišče ugotovi, da je bila konvencija kršena, vam lahko dosodi "pravično zadoščenje", to je določen znesek nadomestila za posamezne vrste škode. Sodišče lahko od zadevne države zahteva tudi, da vam povrne stroške, ki ste jih imeli s predstavitvijo vaše zadeve. Če pa sodišče ugotovi, da kršitve ni bilo, vam ne bo treba plačati nobenih dodatnih stroškov (na primer stroškov, ki jih je imela tožena država).

Vedeti pa morate:

• Sodišče nima pooblastil, da bi lahko ovrglo odločbe sodišč posamezne države ali razveljavilo njene zakone.
• Sodišče tudi ni odgovorno za izvrševanje svojih sodb. Takoj, ko je razsodilo, preide ta odgovornost na Odbor ministrov Sveta Evrope, njegova naloga pa je, da nadzoruje izvršitev in zagotovi, da so plačane vse odškodnine.

ČESA EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE NE MORE STORITI ZAME?

• Sodišče ne deluje kot pritožbeno sodišče v odnosu do državnih sodišč; zadev ne obravnava ponovno, sodnih odločb pa ne more razveljaviti ali spremeniti.
• Sodišče v vašem imenu ne bo neposredno posredovalo proti organu, proti kateremu se pritožujete.
• Sodišče vam ne bo pomagalo poiskati niti ne bo plačalo odvetnika, ki bo sestavil vašo pritožbo.
• Pritožite se lahko samo zaradi kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah, ne pa tudi zaradi kršitve kakega drugega akta, kot je na primer Splošna deklaracija človekovih pravic ali Listina temeljnih pravic. Ne smete namreč zamenjevati Evropskega sodišča za človekove pravice s Sodiščem Evropskih skupnosti, ki zaseda v Luxembourgu.
• Sodišče vam ne more dati informacij o veljavnih zakonskih določbah v državi, proti kateri je usmerjena vaša pritožba.

Dodatne informacije o Evropskem sodišču za človekove pravice lahko najdete na spletni strani:
www.echr.coe.int