Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

025 Evropski sporazum o predpisih, ki se nanašajo na gibanje oseb med državami članicami Sveta Evrope

Pariz, 13.12.1957
Podpis: 25.04.2001
Ratifikacija: 11.12.2001
Veljavnost: 01.01.1958
ang
fra
Uradni list RS, MP 26/2001, 15.11.2001 (stran 1602)

Vlade podpisnice tega sporazuma, članice Sveta Evrope, so se v želji, da bi osebam olajšale potovanje med svojimi državami,

sporazumele:
 

1. člen

(1) Državljani držav pogodbenic lahko ne glede na državo svojega prebivališča ob predložitvi katerega od dokumentov, navedenih v prilogi sporazuma, ki je njegov sestavni del, vstopijo na ozemlje drugih držav pogodbenic in ga zapustijo na vseh mejah.

(2) Olajšave, navedene v prvem odstavku, veljajo le za bivanje, ki ni daljše od treh mesecev.

(3) Veljavni potni listi in vizumi so potrebni za bivanje, daljše od treh mesecev, ali kadar ima oseba namen na ozemlju države pogodbenice opravljati pridobitno dejavnost,

(4) V tem sporazumu izraz ťozemljeŤ države pogodbenice pomeni, da je ta v izjavi, naslovljeni na generalnega sekretarja Sveta Evrope, natančno določila izraz, s katerim generalni sekretar seznani vse države pogodbenice.
 

2. člen

Če ena ali več držav pogodbenic meni, da je to potrebno, se prestop meje dovoli le na uradnih mejnih prehodih.
 

3. člen

Določbe prejšnjih členov ne posegajo v pravne predpise, ki urejajo bivanje tujcev na ozemlju katere koli države pogodbenice.
 

4. člen

Ta sporazum ne posega v določbe notranje zakonodaje držav, dvostranskih ali večstranskih pogodb, sporazumov ali dogovorov, ne glede na to, ali ti že veljajo ali pa bodo šele začeli veljati, če vsebujejo ugodnejše pogoje za prestop meje državljanov drugih držav pogodbenic.
 

5. člen

Vsaka država pogodbenica imetniku katerega koli dokumenta iz seznama, ki je priloga tega sporazuma, dovoli vrnitev na svoje ozemlje brez formalnosti, čeprav bi dvomila o državljanstvu te osebe.
 

6. člen

Vsaka država pogodbenica si pridrži pravico, da nezaželenemu državljanu druge države pogodbenice ne dovoli vstopa ali bivanja na svojem ozemlju.
 

7. člen

Vsaka država pogodbenica si pridrži pravico, da zaradi javnega reda, javne varnosti ali zdravja odloži začetek veljavnosti sporazuma ali pa ga začasno za določen čas preneha izvajati z vsemi ali nekaterimi državami pogodbenicami, razen določb 5. člena. Z ukrepom mora nemudoma seznaniti generalnega sekretarja Sveta Evrope, ki o tem obvesti druge pogodbenice. Isti postopek velja tudi ob preklicu tega ukrepa.

Država pogodbenica, ki uporabi eno od možnosti iz prejšnjega odstavka, lahko od druge pogodbenice zahteva izvajanje tega sporazuma le do tiste mere, do katere tudi sama izvaja sporazum v odnosu do te pogodbenice.
 

8. člen

Ta sporazum je na voljo za podpis vsem članicam Sveta Evrope, ki lahko postanejo pogodbenice:

(a) s podpisom brez pridržka ratifikacije,

(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije s poznejšo ratifikacijo.

Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

9. člen

Sporazum začne veljati prvi dan naslednjega meseca po dnevu, ko so tri članice Sveta Evrope v skladu z 8. členom podpisale sporazum brez pridržka ratifikacije ali pa ga ratificirale.

Za vsako državo članico, ki podpiše sporazum brez pridržka ratifikacije ali ga ratificira, začne sporazum veljati prvi dan naslednjega meseca po podpisu sporazuma ali deponiranju listine o ratifikaciji.
 

10. člen

Ko sporazum začne veljati, lahko odbor ministrov Sveta Evrope vsako državo nečlanico povabi, da pristopi k sporazumu. Tak pristop začne veljati prvi dan naslednjega meseca po mesecu, v katerem je bila deponirana pristopna listina pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

11. člen

Vsaka vlada, ki želi podpisati ta sporazum ali želi pristopiti k njemu in še ni pripravila seznama dokumentov po prvem odstavku 1. člena in navedenega v prilogi, ga mora poslati državam pogodbenicam prek generalnega sekretarja Sveta Evrope. Ta seznam priznajo vse države pogodbenice in se vključi v prilogo tega sporazuma, če v dveh mesecih, ko jim ga pošlje generalni sekretar, ne ugovarja nobena država pogodbenica.

Isti postopek se uporabi, če želi vlada ene izmed držav pogodbenic spremeniti seznam dokumentov, ki ga je pripravila in navedenega v prilogi.
 

12. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti članice Sveta in pristopne države o:

(a) začetku veljavnosti tega sporazuma in imenih držav članic, ki so sporazum podpisale brez pridržka ratifikacije ali so ga ratificirale;

(b) deponiranju vseh pristopnih listin po 10. členu;

(c) vsakem uradnem obvestilu, prejetem v skladu s 13. členom, in o datumu začetka njegove veljavnosti.
 

13. člen

Katera koli država pogodbenica lahko preneha izvajati sporazum ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka, kar sporoči generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Parizu 13. decembra 1957 v angleščini in francoščini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se shrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vladam podpisnicam.

* Priloga, omenjena v 1. členu sporazuma je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

 

 IZ ZAKONA O RATIFIKACIJI : 

4. člen

Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope poda na
slednjo izjavo:

Skladno s prvim in drugim odstavkom 7. člena Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji izjavlja, da Republika Slovenija odlaga uveljavitev sporazuma v odnosu z Republiko Turčijo glede na to, da med njima vzajemno velja vizni režim, razen za imetnike diplomatskih, službenih ali specialnih potnih listov, skladno s sporazumom z dne 29.11. 1999 med Republiko Slovenijo in Turčijo.

Glede na to Republika Slovenija do nadaljnjega glede Turčije v skladu s 7. členom evropskega sporazuma ne bo izvajale določb prvega in drugega odstavka 1. člena evropskega sporazuma.