Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

041 Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov

Pariz, 17.12.1962
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 15.02.1967
ang
fra
Uradni list SFRJ(18. 1. 1991)-MP. št. 2-5/1991

1. člen

1. Vsaka pogodbenica prevzema obveznost, da bodo njeni notranji predpisi v dvanajstih mesecih od dneva, ko začne zanjo veljati ta konvencija, usklajeni s pravili o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov, ki so navedena v aneksu k tej konvenciji.

2. Vsaka pogodbenica lahko hotelirjem kljub temu predpiše večjo odgovornost.

3. Vsaka pogodbenica pošlje glavnemu tajniku Evropskega sveta uradno besedilo vseh zakonov, ki se nanašajo na vprašanja, urejena s to konvencijo. Glavni tajnik posreduje kopije besedil drugim pogodbenicam.
 

2. člen

Vsaka pogodbenica lahko:

(a) ne glede na določbe tretjega odstavka 1. člena aneksa omeji odgovornosti hotelirjev na najmanj stokratni znesek dnevnega plačila za sobo;

(b) ne glede na določbe tretjega odstavka 1. člena aneksa omeji odgovornost za katerikoli predmet do zneska, ki ni manjši od protivrednosti za 1.500 zlatih frankov, ali na najmanj petdestkratni znesek dnevnega plačila za sobo, če se uporablja prejšnji odstavek tega člena;

(c) sprejme pravilo iz drugega odstavka 1. člena aneksa samo v zvezi s premoženjem, ki je v hotelu;

(d) ne glede na določbe 6. člena aneksa dovoli hotelirjem, da zmanjšajo svojo odgovornost v primerih, za katere velja (a) točka 2. člena ali 4. člen aneksa, če to niso primeri, ki vključujejo namen ali opustitev, ki je enaka namenu, in sicer na podlagi soglasja, ki ga gost podpiše in ki ne vsebuje drugih postavk, vendar njihove odgovornosti ni mogoče zmanjšati na znesek, ki je manjši od zneska, predvidenega v ustreznih zakonih, sprejetih v skladu s to konvencijo;

(e) ne glede na določbe 7. člena aneksa uporabi pravila iz aneksa za vozila, premoženje, ki je v njih, in žive živali ali na kakršenkoli drug način predpiše odgovornost hotelirjev v tem smislu.
 

3. člen

1. Ta konvencija se uporablja za ožje mestno območje pogodbenic.

2. Ob podpisu te konvencije ali deponiranju listin o ratifikaciji, o sprejetju ali o pristopu ali kadarkoli pozneje vsaka pogodbenica z obvestilom, poslanim glavnemu tajniku Evropskega sveta, izjavi, da se ta konvencija uporablja za ozemlje ali ozemlja, navedena v tej izjavi, za katerih mednarodne odnose je odgovorna ali za katerih zakonsko ureditev je pooblaščena.

3. Vsako izjavo v skladu s prejšnjim odstavkom o kateremkoli ozemlju, navedenem v njej, je mogoče umakniti po postopku, ki je predpisan v 6. členu te konvencije.
 

4. člen

1. Ta konvencija je odprta za podpis članicam Evropskega sveta in bo ratificirana ali sprejeta. Listine o ratifikaciji ali o sprejetju se deponirajo pri glavnem tajniku Evropskega sveta.

2. Konvencija začne veljati tri mesece po deponiranju tretje listine o ratifikaciji ali o sprejetju.

3. Za vlado podpisnico, ki konvencijo naknadno ratificira ali sprejme, začne konvencija veljati tri mesece po datumu, ko je deponirala listino o ratifikaciji ali o sprejetju.
 

5. člen

1. Ministrski komite Evropskega sveta lahko povabi katerokoli državo, ki ni članica sveta, da pristopi h konvenciji.

2. Pristop se opravi z deponiranjem listine o pristopu pri glavnem tajniku sveta, s tem da začne veljati tri mesece po deponiranju.
 

6. člen

1. Pogodbenica te konvencije je ne more odpovedati prej kot v petih letih od dneva, ko je začela zanjo veljati. Pogodbenica odpove konvencijo tako, da pošlje obvestilo glavnemu tajniku Evropskega sveta.

2. Za zadevno pogodbenico začne odpoved veljati šest mesecev od dneva, ko jo je prejel glavni tajnik Evropskega sveta.
 

7. člen

1. Glavni tajnik Evropskega sveta obvesti članice sveta in vlado vsake države, ki je pristopila k tej konvenciji:

(a) o vsakem podpisu in vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, o sprejetju ali o pristopu;

(b) o datumu, ko je začela konvencija veljati za kako državo;

(c) o morebitnih obvestilih, ki so bila prejeta v zvezi z 3. in 6. členom.

Da bi to potrdili, so za to po predpisih pooblaščeni podpisniki podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Parizu dne sedemnajstega decembra 1962 v angleškem in francoskem jeziku v enem izvodu, ki bo ostal deponiran v arhivu Evropskega sveta, obe besedili sta istovetni. Glavni tajnik bo poslal overjene kopije vsaki vladi, ki je konvencijo podpisala ali k njej pristopila.

 

ANEKS

1. člen

1. Hotelir je odgovoren za vsako poškodbo, uničenje ali izgubo premoženja, ki ga je v hotel prinesel katerikoli gost, ki v njem biva in ima zagotovljeno prenočišče.

2. Vsako premoženje:

(a) ki je v hotelu v času, ko je gost v njem nastanjen;

(b) za katero skrbi hotelir ali oseba, za katero je on odgovoren, zunaj hotela v času, ko je gost v hotelu nastanjen; ali

(c) za katero skrbi hotelir ali oseba, za katero je on odgovoren, v hotelu ali zunaj hotela v razumnem času pred tem, ko je gost nastanjen v hotelu, ali po tem, ko je bil gost nastanjen v hotelu;

se šteje za premoženje, prineseno v hotel.

3. Odgovornost se omeji na 3.000 zlatih frankov.

4. Zlati frank iz prejšnjega odstavka je enota, ki sestoji iz petinšestdesetih in pol miligramov zlata, čistote 900.
 

2. člen

1. Odgovornost hotelirja je neomejena:

(a) če je premoženje deponirano pri njem;

(b) če noče sprejeti premoženja, ki bi ga moral sprejeti v hrambo v sefu.

2. Hotelir mora sprejeti vrednostne papirje, denar in vredne predmete. Zavrne lahko sprejem takega premoženja, če je nevarno ali če pomeni glede na velikost ali lego hotela čezmerno vrednost ali če zahteva velik prostor.

3. Hotelir ima pravico zahtevati, da je predmet trdno pakiran in zapečaten.
 

4. člen

Hotelir je odgovoren in njegova odgovornost ni omejena v skladu s tretjim odstavkom 1. člena tega aneksa, če pride do poškodbe, uničenja ali izgube zaradi namenoma storjenega dejanja ali opustitve ali malomarnosti hotelirja ali katerekoli osebe, za katere dejanja je odgovoren.
 

5. člen

Gost ne uživa prednosti iz teh določb, če brez nepotrebnega odlašanja takoj, ko ugotovi poškodbo, uničenje ali izgubo, o tem ne obvesti hotelirja, razen v primerih, za katere se uporablja 4. člena tega aneksa.
 

6. člen

Vsako obvestilo ali soglasje, ki izključuje ali zmanjšuje odgovornost hotelirja, dano pred poškodbo, uničenjem ali izgubo, je neveljavno in nično.
 

7. člen

Določbe tega aneksa se ne uporabljajo za vozila, za katerokoli premoženje v vozilu in za žive živali.

 

IZJAVE IN PRIDRŽKI

Zvezna Republika Nemčija

(Izpisek iz zapisnika o deponiranju ratifikacijske listine z dne

14. novembra 1966)

Prevod

Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov se uporablja tudi za območje Berlina, in sicer od dneva, ko začne veljati v Zvezni republiki Nemčiji.

Nizozemska

(Izjava, ki je v izvirniku konvencije)

Pooblaščenec, nizozemski minister za zunanje zadeve, podpisujem to konvencijo o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov in v imenu kraljičine vlade izjavljam, da besedi "mestno območje" iz prvega odstavka 3. člena konvencije pri uporabi za Kraljevino Nizozemsko nimata več prvotnega pomena, pač pa se šteje, da pomenita "evropsko ozemlje" zaradi enakosti, ki obstaja v javnem pravu med Nizozemsko, Surinamom in Nizozemskimi Antili.