Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

069 Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini

Pariz, 12.12.1969
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 02.10.1971
ang
fra
Uradni list SFRJ(26. 10. 1990)-MP, št. 12-53/1990

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma,

se sklicujejo na evropsko kulturno konvencijo, podpisano v Parizu 19. decembra 1954;

upoštevajo resolucijo št. 4, ki so jo sprejeli evropski ministri za izobraževanje na četrti konferenci od 14. do 16. aprila 1964 v Londonu in v kateri so navedli, da se zavedajo potrebe po spodbujanju izmenjave študentov, zlasti podiplomantov, med evropskimi državami in da upajo, da bodo državni organi z ukrepi zagotovili, da se njihovi programi finančne pomoči študentov nanašajo tudi na študij v drugih evropskih državah;

menijo, da lahko študirajo v državi, ki ni matična država študenta, prispeva h kulturnemu in akademskemu bogatenju študenta;

menijo, da osnovna kulturna skupnost, ki obstaja med državami članicami Sveta Evrope, podpisnicami evropske kulturne konvencije, in drugimi državami, ki so ji pristopile, omogoča takšno prakso;

menijo, da je v evropski kulturni in izobraževalni skupnosti, ki jo želijo še bolj utrditi, potrebno zagotoviti čimbolj svobodno gibanje oseb, ki študirajo na univerzah ali se ukvarjajo z znanstvenoraziskovalnim delom,

in so se dogovorile o naslednjem:
 

1. člen

Po tem sporazumu označuje:

(a) izraz "visokošolski zavodi":

(i) univerze;
(ii) druge visokošolske zadeve, ki so jih za ta sporazum uradno priznali pristojni organi pogodbenice, na katere območju so;

(b) izraz "štipendija" vsako neposredno finančno pomoč, ki jo dodeli študentom različnih stopenj visokega izobraževanja država ali kakšen drug pristojen organ, med drugim tudi sredstva za šolnino, sredstva za življenjske stroške in študentske kredite.
 

2. člen

Da bi se ta sporazum lahko uporabljal, se pogodbenice obravnavajo različno, glede na to, ali je na njihovem območju organ, pristojen za dodelitev štipendij:

(a) država;

(b) drugi organi;

(c) država in/ali drugi organi, odvisno od primera.
 

3. člen

 

Štipendija, ki jo dodeli ena izmed pogodbenic, ki sodi v kategorijo iz (a) točke 2. člena in ki naj omogoči kakemu izmed njenih državljanov, da študira ali da se ukvarja z raziskovanji v kakšnem visokošolskem zavodu na njenem območju, se bo dodeljevala istemu državljanu še naprej, če mu je bilo na njegovo zahtevo in z odobritvijo organov, pristojnih za njegov študij ali raziskovanja, dovoljeno, da nadaljuje omenjeni študij ali raziskovanja v visokošolskem zavodu, ki je na območju kakšne druge pogodbenice.
 

4. člen

 

Niti ena izmed določb tega sporazuma se ne bo razlagala tako, kot da se z njo spreminjajo veljavni predpisi o sprejemu študentov v visokošolske zavode in pogoji, ki jih postavljajo organi, ki dodeljujejo štipendije, in ki se nanašajo na trajanje in kakovost študija ali na raziskovalno delo, za katero so bile dodeljene ali podaljšane.
 

5. člen

1. Pogodbenice, ki sodijo v kategorijo iz (b) točke 2. člena, pošljejo besedilo tega sporazuma organom, pristojnim za dodelitev štipendij na njihovem območju, in jih spodbujajo, da z naklonjenostjo proučijo načelo iz 3. člena zaradi njegove uporabe.

2. Pogodbenice, ki sodijo v kategorijo iz (c) točke 2. člena, uporabljajo 3. člen v primeru, kadar je za dodeljevanje štipendij pristojna država, 1. točka tega člena pa v drugih primerih.
 

6. člen

Vsaka pogodbenica bo z notifikacijo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, izjavila, da razširja uporabo tega sporazuma tudi na druge osebe, ki niso navedene v 3. členu.
 

7. člen

1. Ta sporazum je odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki lahko postanejo njegove članice:

(a) s podpisom brez pridržka ratifikacije ali sprejetja;

(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije ali sprejetja, čemur sledi ratifikacija ali sprejetje.

2. Listina o ratifikaciji ali o sprejetju se deponira pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

1. Ta sporazum začne veljati mesec dni potem, ko pet držav članic Sveta Evrope postanejo pogodbenice tega sporazuma v skladu s 7. členom.

2. Za vsako državo članico, ki podpiše sporazum pozneje brez pridržka ratifikacije ali sprejetja ali ki ga ratificira in sprejme, začne sporazum veljati mesec dni po podpisu ali po deponiranju listine o ratifikaciji ali o sprejetju.
 

9. člen

1. Po uveljavitvi tega sporazuma:

(a) lahko vsaka država nečlanica Sveta Evrope, ki je pogodbenica evropske kulturne konvencije, podpisane v Parizu 19. decembra 1954, pristopi k temu sporazumu;

(b) lahko komite ministrov Sveta Evrope povabi katerokoli državo nečlanico, da pristopi k temu sporazumu;

2. Pristopi se tako, da se pri generalnem sekretarju Sveta Evrope deponira listina o pristopu, ki začne veljati mesec dni po njenem deponiranju.
 

10. člen

1. Vsaka država podpisnica lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali o sprejetju ali vsaka država, ki pristopa, lahko ob deponiranju svoje listine o pristopu - navede eno ali več območij, za katera bo veljal ta sporazum.

2. Vsaka država podpisnica lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali o sprejetju ali kadarkoli ter vsaka država, ki pristopi, lahko ob deponiranju svoje listine o pristopu ali kadarkoli - z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi uporabo tega sporazuma na vsako drugo območje, navedeno v izjavi, za katerega mednarodne odnose je odgovorna ali je pooblaščena zanj sklepati pogodbe.

3. Vsako izjavo na podlagi prejšnje točke je mogoče umakniti glede vsakega območja v tej izjavi pod pogoji, določenimi v 11. členu tega sporazuma.
 

11. člen

1. Ta sporazum velja brez časovne omejitve.

2. Vsaka pogodbenica lahko, če gre zanjo, odpove ta sporazum s sporočilom, poslanim generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

3. Odpoved začne veljati šest mesecev potem, ko generalni sekretar prejme sporočilo.
 

12. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta Evrope in vsako državo, ki je pristopila k temu sporazumu:

(a) o vsakem podpisu brez pridržka ratifikacije ali sprejetja;

(b) o vsakem podpisu s pridržkom ratifikacije ali sprejetja;

(c) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali o sprejetju ali o pristopu;

(d) o vsakem datumu uveljavitve tega sporazuma v skladu z 8. členom sporazuma;

(e) o vsaki izjavi, prejeti v skladu s 6. členom in z 2. in 3. točko 10. člena;

(f) o vsakem sporočilu, prejetem v skladu z 11. členom, in o datumu, ko odpoved začne veljati.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, po predpisih za to pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Parizu 12. decembra 1969 v francoščini in angleščini, v enem izvodu, ki se deponira v Arhivu Sveta Evrope; obe besedili sta enako verodostojni. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje po predpisih overjeno kopijo sporazuma vsaki državi podpisnici ali državi, ki je pristopila k sporazumu.