Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

087 Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene

Strasbourg, 10.03.1976
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 10.09.1978
ang
fra
Uradni list RS, MP 22/94, 21.12.94 (stran 1471)

Države članice Evropskega sveta, podpisnice te Konvencije,

ki so mnenja, da je zaželjeno sprejemati splošna določila za zaščito živali v vzrejne namene, zlasti še v modernih intenzivnih vzrejnih sistemih,

so sklenile sledeče:

 

I. POGLAVJE
Splošna načela

1. člen

To poglavje se nanaša na rejo, vhlevljenje in oskrbo živali, zlasti na živali v modernih intenzivnih vzrejnih sistemih. Za namene te Konvencije "živali" pomenijo živali, ki jih vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, voljen, kož ali krzna ali za druge vzrejne namene, "moderni intenzivni vzrejni sistemi" pa pomenijo sisteme, v katerih se pretežno uporabljajo tehnične instalacije, ki jih v glavnem vodijo avtomatski procesi.
 

2. člen

Vsaka pogodbena stranka bo uveljavljala načela dobrobiti živali, dobrobit pa je opisana v členih 3-7 te Konvencije.
 

3. člen

Živali bodo vhlevljene in jim bodo zagotovljene hrana, voda in oskrba na tak način, ki je - glede na njihovo vrsto, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve - primeren njihovim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji.
 

4. člen

 

1. Svoboda gibanja, primerna živali glede na njeno vrsto in v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji, ne bo omenjena na tak način, da bi omejevanje svobode povzročalo nepotrebno trpljenje ali poškodbe.

2. Kadar je žival neprestano ali redno privezana ali zaprta, bo imela dovolj prostora glede na svoje fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji.
 

5. člen

Razsvetljava, temperatura, vlažnost, kroženje zraka, ventilacija in drugi pogoji okolja, kot so koncentracija plinov ali intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, bodo - glede na njeno vrsto in stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve - ustrezali njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji.
 

6. člen

Nobeni živali ne bosta zagotovljeni hrana ali tekočina na tak način, ki bi povzročil nepotrebno trpljenje ali poškodbe; prav tako hrana ali tekočina ne bosta vsebovali snovi, ki bi lahko to povzročale.
 

7. člen

1. Kondicija in zdravstveno stanje bosta natančno pregledovana v časovnih presledkih, ki bodo zadostni za izogibanje nepotrebnemu trpljenju in v primerih živali v modernih intenzivnih vzrejnih sistemih bo pregled opravljen najmanj enkrat na dan.

2. Tehnična oprema, ki se uporablja v modernih intenzivnih vzrejnih sistemih, bo pregledana najmanj enkrat na dan in vsaka ugotovljena napaka bo odpravljena v najkrajšem možnem času. Kadar napake ni mogoče odpraviti takoj, bodo takoj storjeni vsi potrebni ukrepi za zaščito in dobrobit živali.

 

II. POGLAVJE
Natančna izvajanja

8. člen

1. V enem letu od začetka veljavnosti te Konvencije bo ustanovljena Stalna komisija.

2. Vsaka pogodbena stranka bo imela pravico imenovati zastopnika v Stalno komisijo. Katera koli država članica Evropskega sveta, ki ni pogodbena stranka te Konvencije, bo imela pravico, da je v Stalni komisiji zastopa opazovalec.

3. Generalni sekretar Evropskega sveta bo sklical Stalno komisijo, kadar koli se mu bo zdelo potrebno in vsekakor v primeru, ko bo večina zastopnikov pogodbenih strank ali zastopnik Evropske gospodarske skupnosti, ki je tudi sama pogodbena stranka, zahteval sestanek Stalne komisije.

4. Večina zastopnikov pogodbenih strank bo sestavljala kvorum za sestanek Stalne komisije.

5. Stalna komisija bo sprejemala svoje odločitve z večino glasov; vendar pa bo zahtevana enoglasnost glasov za:

(a) sprejem priporočil, navedenih v 1. odstavku 9. člena;

(b) odločitev o dovoljenju vstopa drugih opazovalcev, razen tistih, navedenih v 2. odstavku tega člena;

(c) sprejem poročila, omenjenega v 13. členu; to poročilo lahko, kjer je ustrezno, podrobno začrta razhajajoča se mnenja.

6. V smislu določil te konvencije bo Stalna komisija sprejela svoja pravila procedure.
 

9. člen

1. Stalna komisija bo nosila odgovornost za izdelavo in sprejem priporočil pogodbenim strankam, ta priporočila pa bodo vsebovala določila za izvajanje načel, začrtanih v 1. poglavju te Konvencije, in bodo temeljila na znanstvenih dognanjih v zvezi z različnimi vrstami živali.

2. Za izvajanje svojih odgovornosti po 1. odstavku tega člena bo Stalna komisija zasledovala razvoj znanstvenih raziskav in novih metod živinoreje.

3. Razen če se Stalna komisija ne odloči za daljše obdobje, bo priporočilo kot tako začelo veljati šest mesecev po datumu, ko ga bo Komisija sprejela. Z datumom začetka veljavnosti priporočila ga bo vsaka pogodbena stranka izvajala ali pa z obvestilom generalnemu sekretarju Evropskega sveta obvestila Stalna komisija o razlogih, zaradi katerih se je odločila, da priporočila ne more izvajati ali da priporočila ne more več izvajati.

4. Če dve ali več pogodbenih strank ali Evropska gospodarska skupnost, ki je tudi sama pogodbena stranka, v skladu s 3. odstavkom tega člena sporočijo svojo odločitev, da ne bodo izvajale ali da ne bodo več izvajale priporočila, bo priporočilo prenehalo veljati.
 

10. člen

Stalna komisija bo po svojih najboljših močeh skušala olajšati prijateljsko poravnavo kakršnih koli težav, do katerih bi v zvezi z izvajanjem te Konvencije prišlo med pogodbenimi strankami.
 

11. člen

Stalna komisija lahko na zahtevo pogodbene stranke izrazi svetovalno mnenje glede katerega koli vprašanja v zvezi z zaščito živali.
 

12. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko imenuje eno ali več teles, od katerih lahko Stalna komisija zahteva informacije ali nasvet, ki bi mu pomagali pri njegov delu. Pogodbene stranke bodo generalnemu sekretarju Evropskega sveta sporočile imena in naslove takih teles.
 

13. člen

Stalna komisija bo ob preteku tretjega leta od začetka veljavnosti te Konvencije ali po vsakem naslednjem obdobju treh let predložila Ministrskemu odboru Evropskega sveta poročilo o svojem delu in delovanju Konvencije in če se mu bo zdelo potrebno, tudi predloge za izboljšavo/dopolnitev Konvencije.

 

III. POGLAVJE
Končna določila

14. člen

1. To Konvencijo bodo lahko podpisale države članice Evropskega sveta in Evropska gospodarska skupnost. Odvisna bo od ratifikacije, sprejema in odobritve. Uradni dokumenti o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi bodo deponirani pri generalnemu sekretarju Evropskega sveta.

2. Ta Konvencija bo začela veljati šest mesecev po datumu, ko bo država članica Evropskega sveta deponirala četrti uradni dokument o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi.

3. V skladu s stranko podpisnico, ki bo ratificirala, sprejela in odobrila po datumu, ki je naveden v 2. odstavku tega člena, bo Konvencija začela veljati šest mesecev po datumu, ko bo njen uradni dokument o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi deponiran.
 

15. člen

1. Po začetku veljavnosti te Konvencije lahko Ministrski odbor Evropskega sveta v skladu z določbami in pod pogoji, ki se mu bodo zdeli primerni, povabi k pristopu k tej Konvenciji katero koli državo nečlanico.

2. Tak pristop se bo opravil z deponiranjem uradnega dokumenta o pristopu pri generalnemu sekretarju Evropskega sveta in bo začel veljati šest mesecev po datumu deponiranja.
 

16. člen

 

1. Katera koli pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ob deponiranju svojega uradnega dokumenta o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi in pristopu, določi ozemlje ali ozemlja, na katera se bo Konvencija nanašala.

2. Katera koli pogodbena stranka lahko ob deponiranju uradnega dokumenta o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi in pristopu ali kadar koli kasneje v obliki izjave, naslovljene na generalnega sekretarja Evropskega sveta, razširi to Konvencijo na katero koli ozemlje ali ozemlja, specificirana v izjavi in za katerih mednarodne odnose je odgovorna ali v imenu katerih je pooblaščena dajati garancije.

3. Kakršna koli izjava, dana v skladu z zgornjim odstavkom, v zvezi s katerim koli ozemljem, omenjenim v taki izjavi, se lahko umakne v skladu s postopkom, začrtanim v 17. členu te Konvencije.
 

17. člen

1. Katera koli pogodbena stranka lahko, kolikor se je to tiče, odpove te Konvencije v obliki sporočila, naslovljenega na generalnega sekretarja Evropskega sveta.

2. Taka odpoved bo začela veljati šest mesecev po datumu, ko bo generalni sekretar prejel tako sporočilo.
 

18. člen

Generalni sekretar Evropskega sveta bo obvestil države članice Sveta in katero koli pogodbeno stranko, ki ni članica Sveta o:

(a) kakršnem koli podpisu;

(b) kakršnem koli deponiranju uradnega dokumenta o ratifikaciji, sprejemu in odobritvi in pristopu;

(c) kakršnem koli datumu začetka veljave te Konvencije v skladu s 14. in 15. členom le-te;

(d) kakršnem koli priporočilu tiste vrste, ki je omenjeno v 1. odstavku 9. člena in o datumu, ko le-to stopi v veljavo;

(e) kakršnem koli obvestilu, sprejetem v skladu z določili 3. odstavka 9. člena;

(f) kakršnem koli sporočilu, sprejetem v skladu z določili 12. člena;

(g) kakršne koli izjave, sprejete v skladu z določili 2. in 3. odstavka 16. člena;

(h) kakršnem koli obvestilu, sprejetem v skladu z določili 17. člena in o datumu, ko odpoved začne veljati.

V dokaz o tem so podpisani, ki so za to uradno pooblaščeni, podpisali ta Konvencijo.

Zapisano v Strasbourgu, 10. marca 1976, v angleščini in francoščini, obe besedili pa sta enako pravnomočni, v enem izvodu, ki bo ostal deponiran v arhivih Evropskega sveta. Generalni sekretar Evropskega sveta bo posredoval overjene izvode vsaki od podpisnic in pristopnih strank.