Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

088 Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila

Bruselj, 03.06.1976
Podpis: /
Ratifikacija: 20.10.1992
Veljavnost: 28.04.1983
ang
fra
Uradni list RS(27. 3. 1992)-MP, št. 3-7/1992 (RS 14/1992)

Preambula

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije,

se zavedajo številnosti prometnih nesreč in njihovih resnih posledic, 

menijo, da je kontroliranje prometnih prekrškov z ustreznimi ukrepi izrednega pomena za prometno varnost,

menijo, da je odvzem pravice do vožnje motornega vozila poleg drugih preventivnih in kazenskih ukrepov učinkovit ukrep v ta namen,

menijo, da naraščajoči mednarodni promet opravičuje močnejša prizadevanja, da se uskladijo državne zakonodaje in zagotovi, da bodo imele odločbe o odvzemu pravice do vožnje učinek tudi zunaj države, v kateri so bile izdane,

menijo, da je tako sodelovanje že opredeljeno v resoluciji (71) 28 Ministrskega komiteja Sveta Evrope o odvzemu pravice do vožnje motornega vozila,

upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope večja enotnost med njegovimi članicami, in

so se dogovorile o naslednjem:

 

I. POGLAVJE
Defenicije

1. člen

V tej konvenciji pomenita:

(a) "odvzem pravice do vožnje" (v nadaljnjem besedilu: odvzem dovoljenja) - katerikoli končni ukrep za omejitev pravice do vožnje vozniku, ki je storil prometni prekršek. Ta ukrep je lahko glavna ali dopolnilna kazen ali varnostni ukrep in ga lahko odredi sodni ali upravni organ;

(b) "prometni prekršek" - katerikoli prekršek, naštet v "Splošni tabeli prometnih prekrškov", ki je v prilogi te konvencije.

 

II. POGLAVJE
Posledica odvzema dovoljenja

2. člen

Pogodbenica, ki je odredila odvzem dovoljenja, mora o tem takoj obvestiti pogodbenico, ki je izdala vozniško dovoljenje, in pogodbenico, na katere ozemlju je storilec prekrška nastanjen.
 

3. člen

Pogodbenica, ki je obveščena o odvzemu dovoljenja, lahko v skladu s svojim zakonom odredi odvzem dovoljenja na način, za katerega meni, da bi bil koristen, če bi dejstva in okoliščine, odločilne za postopek druge pogodbenice, nastopile na njenem ozemlju.
 

4. člen

Obveščena pogodbenica mora, če se to od nje zahteva, dati informacije o katerihkoli ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi s tem obvestilom.
 

5. člen

Ta konvencija ne omejuje pravice pogodbenic, da ukrepajo po svojih zakonodajah.

 

III. POGLAVJE
Postopek

6. člen

1. Pogodbenice morajo z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, določiti organe, pristojne za prenos in sprejem obvestil, določenih v 2. členu, ali katerihkoli drugih dopisov v zvezi z uporabo te konvencije.

2. Taka obvestila morajo biti poslana skupaj s potrjeno kopijo odločbe o odvzemu dovoljenja ter prikazom dejstev.

3. Če obveščena pogodbenica meni, da poslane informacije ne ustrezajo, da bi ji omogočile uporabo te konvencije, zahteva potrebne dodatne informacije in po potrebi potrjeno kopijo spisa.
 

7. člen

 

Pogodbenice bodo razširile svoja pravila o mednarodnem medsebojnem sodelovanju na področju kazenskih zadev, da bodo zajeti tudi ukrepi, nujni za uporabo te konvencije.
 

8. člen

1. S pridržkom določb drugega odstavka tega čelna se ne zahteva nikakršen prevod obvestil niti spremnih listin.

2. Vsaka država si lahko ob podpisu ali predložitvi listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu z izjavo, poslano generalnemu sekretarju Sveta Evrope, pridrži pravico do zahteve, da se obvestilom in spremnim listinam priložijo tudi prevodi v njen jezik ali v enega izmed uradnih jezikov Sveta Evrope ali v enega izmed teh jezikov, ki ga sama določi. Druge pogodbenice lahko zahtevajo vzajemnost.
 

9. člen

Listin, ki se predložijo pri uporabi te konvencije, ni nujno legalizirati.
 

10. člen

Pogodbenice ne bodo zahtevale druga od druge povračila nikakršnih stroškov, ki nastanejo pri uporabi te konvencije.

 

 

IV. POGLAVJE
Končne določbe

11. člen

1. Ta konvencija bo odprta za podpis državam članicam Sveta Evrope. Konvencija se ratificira, sprejme ali potrdi. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi se predložijo generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

2. Ta konvencija začne veljati tri mesece po deponiranju tretje listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.

3. Za podpisnico, ki konvencijo pozneje ratificira, sprejme ali potrdi, začne konvencija veljati tri mesece po predložitvi njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.
 

12. člen

1. Po uveljavitvi te konvencije lahko Ministrski komite Sveta Evrope povabi katerokoli državo, ki ni članica, da pristopi h konvenciji.

2. Ta pristop je veljaven, ko se generalnemu sekretarju Sveta Evrope predloži listina o pristopu, ki postane veljavna tri mesece po njeni predložitvi.
 

13. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali predložitvi listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu navede ozemlje ali ozemlja, na katerih se bo ta konvencija uporabljala.

2. Vsaka država lahko ob predložitvi listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu ali kadarkoli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi to konvencijo tudi na katerokoli drugo ozemlje ali ozemlja, ki so navedena v izjavi in za katerih mednarodne odnose je odgovorna.

3. Vsako izjavo, dano v skladu s prejšnjim odstavkom, je mogoče za katerokoli ozemlje, navedeno v takšni izjavi, umakniti z obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Takšen umik začne veljati šest mesecev od dneva, ko je generalni sekretar Sveta Evrope prejel izjavo o umiku.
 

14. člen

Če je dvoje ali več pogodbenic že določilo svoja razmerja v tej zadevi na podlagi enake zakonodaje ali uvedlo svoj poseben sistem vzajemnosti, ki predvideva širše obveznosti, ali če bi to storile v prihodnosti, imajo pravico tako urediti svoja razmerja.

2. Pogodbenice, ki v skladu s prvim odstavkom tega člena nehajo uporabljati določbe te konvencije v svojih medsebojnih razmerjih glede te zadeve, obvestijo o tem generalnega sekretarja Sveta Evrope.
 

15. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko s svoje strani odpove to konvencijo tako, da o tem obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Takšna odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel takšno obvestilo.
 

16. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice sveta ter vse države, ki so pristopile k tej konvenciji:

(a) o vsakem podpisu;

(b) o vsaki predložitvi listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu;

(c) o vsakem datumu uveljavitve te konvencije v skladu z 11. členom;

(d) o vsaki izjavi, prejeti v skladu s prvim odstavkom 6. člena;

(e) o vsaki izjavi, prejeti v skladu z drugim odstavkom 8. člena;

(f) o vsaki izjavi ali obvestilu, prejetem v skladu s 13. členom;

(g) o vsakem obvestilu, prejetem v skladu z drugim odstavkom 14. člena;

(h) o vsakem obvestilu, prejetem v skladu s 15. členom, in o datumu, ko začne odpoved veljati.
 

17. člen

Ta konvencija ter izjave in obvestila, ki se z njo veritificirajo, se uporabljajo samo za prometne prekrške, storjene po uveljavitvi konvencije med zadevnimi pogodbenicami.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, za to pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Bruslju dne 3. junija 1976 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako veljavni, v enem samem izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope da potrjene kopije vsaki podpisnici in pridruženi strani.

 

DODATEK
Splošna tabela prometnih prekrškov

1. Uboj ali poškodba zaradi prometne nesreče.

2. Vožnja "zaleti se in pobegni", t.j. namerno neizpolnjevanje obveznosti voznikov motornih vozil, ki so bili udeleženi v prometni nesreči.

3. Vožnja vozila:

(a) v vinjenem stanju ali pod vplivom alkohola,

(b) pod vplivom mamil ali drugih proizvodov s podobnim učinkom,

(c) v stanju nezmožnosti zaradi pretirane utrujenosti.

4. Vožnja motornega vozila, ki ni zavarovano za škodo, povzročeno z uporabo vozila tretjemu.

5. Nespoštovanje odredbe miličnika v zvezi s cestnim prometom.

6. Nespoštovanje pravil, ki se nanašajo:

(a) na hitrost vozila,

(b) na položaj in smer vozila pri vožnji, srečanje z vozili iz nasprotne smeri, prehitevanje, spremembe smeri in prehod čez križišče v ravnini,

(c) na prednost,

(d) na prednost določenih vozil v prometu, kot so gasilska vozila, rešilni avtomobili in vozila milice,

(e) na znake, signale in oznake na cesti, zlasti na znak "stop",

(f) na parkiranje in ustavljanje vozil,

(g) na pristop vozil ali vrste vozil na določene ceste (na primer zaradi njihove mase ali razsežnosti),

(h) na varnostna sredstva za vozila in tovor,

(i) na označevanje (signalizacijo) vozil in tovarna,

(j) na osvetljevanje vozila in uporabo luči,

(k) na nosilnost in zmogljivost vozila,

(l) na registracijo vozil, registrske tablice in oznako države.

7. Vožnja brez veljavnega dovoljenja.