Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

106 Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Madrid, 21.05.1980
Podpis: 28.01.1998
Ratifikacija: 17.07.2003
Veljavnost: 22.12.1981
ang
fra
Uradni list RS, MP 8/2003, 11.04.2003 (stran 640)

Uvod

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, so se

ob upoštevanju, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami in pospeševati sodelovanje med njimi;

ob upoštevanju, da se bo ta cilj v skladu z določbami 1. člena Statuta Sveta Evrope uresničeval predvsem s sporazumi na upravnem področju;

ob upoštevanju, da si Svet Evrope prizadeva zagotoviti, da bi teritorialne skupnosti ali oblasti v Evropi sodelovale pri uresničevanju njegovega cilja;

ob upoštevanju pomena, ki ga za uresničevanje tega cilja lahko ima sodelovanje obmejnih teritorialnih skupnosti ali oblasti na področjih, kot so regionalni, mestni in podeželski razvoj, varstvo okolja, izboljšanje infrastrukture in storitev ter medsebojna pomoč ob nesrečah;

ob upoštevanju, da pridobljene izkušnje kažejo, da sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi oblastmi v Evropi le-tem omogoča boljše izpolnjevanje nalog in prispeva predvsem k uveljavljanju in razvoju obmejnih regij;

odločene, da bodo to sodelovanje, kolikor je mogoče, spodbujale in tako prispevale h gospodarskemu in družbenemu napredku obmejnih regij ter krepile solidarnost, ki povezuje evropske narode,

dogovorile, kot sledi:
 

1. člen

Vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo omogočala in spodbujala obmejno sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi, ki so pod njeno jurisdikcijo, in teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi, ki so pod jurisdikcijo drugih pogodbenic. Prizadevala si bo pospeševati sklenitev sporazumov in dogovorov, za katere se utegne izkazati, da so potrebni v ta namen, ob upoštevanju ustavnih določb vsake posamezne pogodbenice.
 

2. člen

1. Za čezmejno sodelovanje se v smislu te konvencije štejejo vsako dogovarjanje, katerega namen je krepiti in razvijati sosedske odnose med teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi, ki so pod jurisdikcijo dveh ali več pogodbenic, vsak sporazum in dogovor, sklenjena v ta namen. Čezmejno sodelovanje poteka v okviru pristojnosti teritorialnih skupnosti ali oblasti, opredeljenih v notranji zakonodaji. Ta konvencija ne vpliva na obseg in vrsto teh pristojnosti.

2. Za namene te konvencije izraz "teritorialne skupnosti ali oblasti" pomeni skupnosti, oblasti ali organe, ki opravljajo lokalne in regionalne funkcije ter se kot taki štejejo po notranji zakonodaji vsake države. Vendar pa lahko vsaka pogodbenica ob podpisu te konvencije ali z naknadnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope imenuje skupnosti, oblasti ali organe, zadeve in oblike, na katere namerava omejiti področje uporabe te konvencije ali jih izključiti iz uporabe te konvencije.
 

3. člen

1. Za namene te konvencije pogodbenice s pridržkom določb drugega odstavka 2. člena spodbujajo pobude teritorialnih skupnosti in oblasti ob upoštevanju okvirnih dogovorov med teritorialnimi skupnostmi in oblastmi, pripravljenih v Svetu Evrope. Če menijo, da je to potrebno, se lahko zgledujejo po meddržavnih, dvostranskih ali večstranskih sporazumih, ki so bili pripravljeni v Svetu Evrope, da bi omogočali lažje sodelovanje med teritorialnimi skupnostmi in oblastmi.

Sklenjeni dogovori in sporazumi se lahko zgledujejo predvsem po vzorčnih in okvirnih sporazumih, statutih in pogodbah, priloženih tej konvenciji in oštevilčenih od 1.1 do 1.5 in od 21. do 2.6 Objava vzorčnih in okvirnih dodatnih sporazumov je bila odobrena; priloge k tej konvenciji so bile oštevilčene od 1.6 do 1.14 in 2.7 do 2.16., z vsemi prilagoditvami, potrebnimi glede na razmere vsake posamezne pogodbenice. Ti vzorčni in okvirni sporazumi, statuti in pogodbe so le informativni in nimajo pogodbene vrednosti.

2. Če pogodbenice menijo, da je treba skleniti meddržavne sporazume, ti med drugim lahko določajo okvir, oblike in omejitve, v katerih lahko delujejo teritorialne skupnosti in oblasti, ki jih čezmejno sodelovanje zadeva. Vsak sporazum lahko prav tako določa skupnosti ali organe, za katere se uporablja.

3. Navedene določbe pogodbenicam ne preprečujejo, da bi se sporazumno zatekle k drugim oblikam čezmejnega sodelovanja. Določbe te konvencije se tudi ne morejo razlagati kot določbe, s katerimi se razveljavljajo obstoječi sporazumi o sodelovanju.

4. Sporazumi in dogovori se sklepajo ob upoštevanju pristojnosti, določenih z notranjo zakonodajo vsake pogodbenice na področju mednarodnih odnosov, in splošne politike ter pravil o vodenju ali nadzoru, ki veljajo za teritorialne skupnosti ali oblasti.

5. V ta namen lahko vsaka pogodbenica ob podpisu te konvencije ali z naknadnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope določi oblasti, ki so po njeni notranji zakonodaji pristojne za vodenje ali nadzor teh teritorialnih skupnosti in oblasti.
 

4. člen

Vsaka pogodbenica si prizadeva rešiti pravne, upravne ali tehnične težave, ki bi lahko ovirale razvoj in dober potek čezmejnega sodelovanja, in se po potrebi posvetuje z drugo ali drugimi zainteresiranimi pogodbenicami.
 

5. člen

Pri čezmejnem sodelovanju, ki poteka v skladu z določbami te konvencije, pogodbenice upoštevajo, da je udeleženim teritorialnim skupnostim ali oblastem smiselno priznati enake ugodnosti, kot da bi šlo za sodelovanje na državni ravni.
 

6. člen

Vsaka pogodbenica zagotovi, kolikor je mogoče, informacije, za katere zaprosi druga pogodbenica, da bi ji olajšala izpolnjevanje obveznosti, prevzetih s to konvencijo.
 

7. člen

Vsaka pogodbenica poskrbi, da so zainteresirane teritorialne skupnosti ali oblasti seznanjene z možnostmi delovanja, ki jim jih daje na voljo ta konvencija.
 

8. člen

1. Pogodbenice pošljejo generalnemu sekretarju Sveta Evrope vse ustrezne informacije o sporazumih in dogovorih, predvidenih v 3. členu.

2. Predlogi ene ali več pogodbenic za dopolnitev ali razširitev te konvencije ali vzorčnih sporazumov in dogovorov se pošljejo generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Generalni sekretar jih nato predloži Odboru ministrov Sveta Evrope, ki odloči o nadaljnjih postopkih.
 

9. člen

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope. Konvencija se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

2. Konvencija začne veljati tri mesece po deponiranju četrte listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi pod pogojem, da sta to formalnost izpolnili vsaj dve državi, ki imata skupno mejo.

3. Za države podpisnice, ki jo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo naknadno, konvencija začne veljati tri mesece po datumu deponiranja njihove listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

10. člen

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov Sveta Evrope soglasno sklene, da bo povabil evropske države, ki niso članice, naj pristopijo k tej konvenciji. S tem povabilom mora izrecno soglašati vsaka od držav, ki je konvencijo ratificirala.

2. H konvenciji se pristopi tako, da se pri generalnem sekretarju Sveta Evrope deponira listina o pristopu, ki začne veljati tri mesece po datumu deponiranja.
 

11. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko v svojem imenu odpove to konvencijo, tako da generalnemu sekretarju Sveta Evrope pošlje uradno obvestilo.

2. Odpoved začne veljati šest mesecev po tem, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo.
 

12. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope države članice Sveta Evrope in vsako državo, ki je pristopila k tej konvenciji, obvesti o:
a. vsakem podpisu;

b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

c. vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z njenim 9. členom;

d. vsaki izjavi, prejeti na podlagi določb drugega odstavka 2. člena ali petega odstavka 3. člena;

e. vsakem uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb 11. člena, in datumu začetka veljavnosti odpovedi.


V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Madridu 21. maja 1980 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvirniku, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije te konvencije vsaki državi članici Sveta Evrope in vsaki državi, ki je bila povabljena, da k njej pristopi.