Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

124 Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij

Strasbourg, 24.04.1986
Podpis: 16.09.1993
Ratifikacija: 16.09.1993
Veljavnost: 01.01.1991
ang
fra
Uradni list RS(29. 7. 1993)-MP, št. 13-63/1993 (RS 44/1993)

Uvod

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije,

upoštevajoč dejstvo, da je namen Sveta Evrope doseči večjo enotnost med svojimi članicami, še zlasti za ohranitev in uresničitev idealov in načel, ki so njihova skupna dediščina;

priznavajoč, da mednarodne nevladne organizacije opravljajo pomembno delo za mednarodno skupnost, še zlasti na znanstvenem, kulturnem, dobrodelnem, človekoljubnem, zdravstvenem in izobraževalnem področju, in da prispevajo k dosegi ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov in Statuta Sveta Evrope;

v želji, da v svojih medsebojnih odnosih vzpostavijo pravila, ki določajo pogoje za priznanje pravne osebnosti teh organizacij, da bi na ta način olajšale njihovo dejavnost na evropski ravni;

so sklenile, kot sledi:

1. člen

Ta konvencija velja za združenja, fondacije in druge privatne ustanove (v nadaljevanju MNO), ki zadostijo naslednjim pogojem:

a. imajo neprofitni namen mednarodnega pomena;

b. so bile ustanovljene po notranjem pravu ene od podpisnic;

c. opravljajo svojo dejavnost v najmanj dveh državah; in

d. imajo svoj uradni sedež na ozemlju pogodbenice ter osrednje vodstvo in kontrolo na ozemlju te ali druge pogodbenice.
 

2. člen

1. Pravna osebnost in pravna sposobnost, ki jo je MNO pridobila v državi pogodbenici, v kateri ima svoj uradni sedež, se po zakonu priznava tudi v drugih državah pogodbenicah.

2. Če to narekuje splošna korist, veljajo omejitve ali posebni postopki, ki določajo uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz pravne sposobnosti in ki jih predpisuje zakonodaja države pogodbenice, v kateri pride do priznanja, tudi za MNO, ustanovljene v drugi državi pogodbenici.
 

3. člen

1. Dokaz za pridobitev pravne osebnosti in pravne sposobnosti je predložitev akta o ustanovitvi in statuta ali drugih osnovnih ustanovnih listin MNO. Tem aktom morajo biti priloženi dokumenti, ki izkazujejo upravno odobritev, registracijo ali drugo obliko javne objave v državi pogodbenici, ki je podelila pravno osebnost in pravno sposobnost. V državi pogodbenici, ki nima postopka za javno objavo, bo akt o ustanovitvi MNO potrdil pristojni organ. V času podpisa ali vložitve listine o ratifikaciji, odobritvi ali pristopu, bo država, ki jo to zadeva, obvestila Generalnega sekretarja Sveta Evrope o identiteti tega organa.

2. Da bi olajšali uporabo 1. odstavka, lahko pogodbenica določi neobvezen sistem objave, ki bo omogočil, da MNO ne bo treba predložiti dokaza, kot ga določa prejšnji odstavek, za vsako transakcijo, ki jo izvedejo.
 

4. člen

Uporaba te Konvencije se v državi pogodbenici ne priznava le v primeru, če MNO, ki se sklicuje na to konvencijo, s svojim ciljem, namenom ali dejavnostjo, ki jo dejansko opravlja:

a. deluje v nasprotju z državno varnostjo in javno varnostjo ali škoduje preprečevanju neredov ali kaznivih dejanj, varovanju zdravja in morale ali varovanju pravic in svoboščin drugih; ali

b. ogroža odnose z drugo državo ali vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti.
 

5. člen

1. Ta konvencija je odprta za podpis držav članic Sveta Evrope, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da se zavezujejo:

a. s podpisom in brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve.

b. s podpisom, pogojenim z ratifikacijo, sprejemom ali odobritvijo, ki mu sledi ratifikacija, sprejem ali odobritev.

2. Instrumenti ratifikacije, sprejema ali odobritve bodo shranjeni pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
 

6. člen

1. Ta konvencija prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja od dneva, ko so tri države članice Sveta Evrope izrazila svoje soglasje, da jih konvencija zavezuje v skladu z določili 5. člena.

2. Za katerokoli državo članico, ki naknadno izrazi svoje soglasje, da jo konvencija zavezuje, prične konvencija veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja od dneva deponiranja instrumenta o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
 

7. člen

1. Ko prične ta konvencija veljati, lahko Odbor ministrov Sveta Evrope povabi katerokoli državo, ki ni članica Sveta, da pristopi k tej konvenciji, in sicer na osnovi sklepa, ki je sprejet z večino glasov, kot to določa 20.d člen Statuta Sveta Evrope, in ki ga soglasno sprejmejo predstavniki držav pogodbenic, ki so članice Odbora.

2. Konvencija prične za državo, ki je k njej pristopila, veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja od dneva deponiranja listine o pristopu pri Generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

1. Vsaka država lahko v času podpisa ali deponiranja svojega instrumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu opredeli ozemlje ali ozemlja, za katera bo ta konvencija veljala.

2. Vsaka država lahko z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi veljavnost konvencije na katerokoli drugo ozemlje, navedeno v tej izjavi. Za to ozemlje bo konvencija pričela veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme to izjavo.

3. Vsako tako izjavo iz predhodnih dveh odstavkov glede ozemlja, navedenega v tej izjavi, se lahko razveljavi z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Razveljavitev prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme tako obvestilo.
 

9. člen

Za to konvencijo ne veljajo nobeni pridržki.
 

10. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove to konvencijo z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Odpoved prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme obvestilo.
 

11. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope bo obvestil države članice Sveta in katerokoli državo, ki je pristopila k tej konvenciji, o:

a. vsakem podpisu;

b. deponiranju vsakega instrumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu;

c. vsakem datumu pričetka veljavnosti te konvencije v skladu s 6., 7. in 8. členom;

d. vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu v zvezi s to konvencijo.

V ta namen so pooblaščenci podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Strasbourgu 24. aprila 1986 v enem samem izvodu z enako veljavnim francoskim in angleškim besedilom, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar pošlje njegov overjen prepis vsaki državi članici Sveta Evrope in vsaki državi, ki je povabljena, da pristopi k tej konvenciji.