Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

134 Protokol h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 16.11.1989
Podpis: /
Ratifikacija: 07.01.1993
Veljavnost: 01.11.1992
ang
fra
Uradni list RS(14. 1. 1993)-MP, št. 1-8/1993 (RS 2/1993)

Uvod

Države članice Sveta Evrope, pogodbenice Konvencije o izdelavi evropske farmakopeje z dne 22. julija 1964, sestavljene v okviru Delnega sporazuma Sveta Evrope s področja socialnega in javnega zdravstva, v nadaljevanju imenovane "Konvencije,

z oziroma na Konvencijo in še zlasti na določila prvega čelna le-te;

upoštevaje dejstvo, da je Evropska gospodarska skupnost sprejela uredbe, in sicer v obliki smernic, ki zadevajo področje, ki ga obravnava Konvencija in da je pristojna za to področje;

ter upoštevaje dejstvo, da je za izpolnjevanje 1. člena Konvencije potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica Konvencije;

upoštevaje dejstvo, da je v ta namen potrebno spremeniti določila te Konvencije,

so sklenile sledeče:

 

1. člen

Izraz "državne delegacije" v 1. odstavku 3. in 5. člena, se nadomesti z izrazom "delegacije".
 

2. člen

Sledeče besedilo bo nadomestilo 3. odstavek 5. člena Konvencije:

"3. Komisija bo izvolila predsednika med svojimi člani s tajnim glasovanjem, z dvetretjinsko večino glasov delegacij. Mandat predsednika in pogoje za njegovo ponovno izvolitev določa poslovnik Komisije. V času svojega mandata, predsednik ne more biti član nobene delegacije."
 

3. člen

Sledeče besedilo bo nadomestilo 7. člen Konvencije:

"1. Vsaka državna delegacija bo imela pravico do enega glasu.

2. Odločitve Komisije o vseh tehničnih zadevah, vključno z vrstnim redom, v katerem bo pripravila monografije omenjene v 6. členu, se bodo sprejemale s popolnim soglasjem državnih delegacij, ki so glasovale in z večino državnih delegacij, ki imajo pravico zasedati v Komisiji.

3. Vsi ostali sklepi Komisije se sprejemajo s tričetrtinsko večino oddanih glasov. Glede teh sklepov bo, od trenutka, ko prične Konvencija veljati za Evropsko gospodarsko skupnost, njena delegacija glasovala namesto delegacij držav članic. Pri tem bo število njenih glasov ustrezalo številu delegacij njenih držav članic.

Vendar pa se v primeru, da bi ena od pogodbenic imela zahtevano večino, pogodbenice obvezujejo, da bodo ponovno razpravljale o načinih glasovanja, vendar ne prej kot pet let od pričetka veljavnosti Protokola in to za zahtevo ene od njih, naslovljeno na Generalnega Sekretarja Sveta Evrope."
 

4. člen

Sledeče besedilo se vstavi v 10. člen Konvencije kot 3. odstavek:

"3. Pogoji finančne udeležbe Evropske gospodarske skupnosti se določijo po dogovoru med pogodbenicami."
 

5. člen

1. 12. členu Konvencije se doda 3. odstavek, ki glasi kot sledi:

"3. Evropska gospodarska skupnost lahko pristopi k tej Konvenciji."

2. Prvotni 3. odstavek 12. člena Konvencije postane 4. odstavek istega člena.
 

6. člen

13. členu Konvencije se doda nov 4. odstavek, ki glasi kot sledi:

"4. 1., 2. in 3. odstavek zgoraj veljata mutatis mutandis za Evropsko gospodarsko skupnost."
 

7. člen

1. Ta Protokol bo odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale ali pristopile h Konvenciji, ki lahko izrazijo svojo privoljenje, da jih obvezuje:

a. podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve; ali

b. podpis s pridržkom ratifikacije, sprejema ali odobritve, kateremu sledi ratifikacija, sprejem ali odobritev.

2. Nobena od držav članic Sveta Evrope ne more podpisati tega Protokola brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve ali deponirati instrumenta ratifikacije, sprejema ali odobritve, če ni že ali ne postane istočasno podpisnica Konvencije.

3. Vsaka država, ki ni članica Sveta Evrope in ki je pristopila h Konvenciji, lahko tudi pristopi k temu Protokolu.

4. Instrumenti ratifikacije, sprejema, odobritve ali pristopa se deponirajo pri Generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

Ta Protokol prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku enomesečnega obdobja od dneva, ko so vse Podpisnice Konvencije izrazile svoje soglasje, da jih Protokol obvezuje v skladu z določili 7. člena.
 

9. člen

Generalni Sekretar Sveta Evrope bo obvestil države članice Sveta, katerokoli drugo državo, ki je pristopila h Konvenciji in Evropsko gospodarsko skupnost o:

a. vsakem podpisu;

b. deponiranju vsakega instrumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu;

c. vsakem datumu pričetka veljavnost tega Protokola v skladu z 8. členom;

d. vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem Protokolom.

V dokaz česar so podpisniki, ki so bili za to polno pooblaščeni, podpisali ta Protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu, dne 16. novembra 1989, v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni Sekretar Sveta Evrope bo posredoval overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki drugi državi pogodbenici, ki je pristopila h Konvenciji in Evropski gospodarski skupnosti.