Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

135 Evropska konvencija proti dopingu v športu

Strasbourg, 16.11.1989
Podpis: /
Ratifikacija: 02.07.1992
Veljavnost: 01.03.1990
ang
fra
Uradni list SFRJ(22. 2. 1991)-MP, št. 4-9/1991

Države članice Sveta Evrope, druge države podpisnice Evropske kulturne konvencije in druge države podpisnice tega dokumenta

menijo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med članicami zaradi ohranitve in napredka idealov in načel, ki so njihova skupna dediščina, ter olajšanja njihovega ekonomskega in družbenega napredka,

se zavedajo, da mora imeti šport pomembno vlogo pri varstvu zdravja, pri moralni in telesni vzgoji in izobraževanju ter pri pospeševanju mednarodnega razumevanja,

so zaskrbljene, ker športniki v vseh športnih čedalje bolj uporabljajo sredstva in metode za doping in ker ima to posledice za zdravje udeležencev in za bodočnost športa,

upoštevajo, da ogroža ta problem etična načela in vzgojne vrednote, ki jih vsebujejo olimpijska listina, mednarodna listina o športu in telesni vzgoji UNESCO ter resolucija Ministrskega komiteja Sveta Evrope (76) 41, znana kot "Evropska listina - šport za vse",

upoštevajo predpise proti dopingu, politiko in deklaracije, ki so jih sprejele mednarodne športne organizacije,

se zavedajo, da je dodatna naloga javnih organov in prostovoljnih športnih organizacij, da se borijo proti dopingu v športu, zlasti da na podlagi načela poštene igre zagotovijo pravilno vodenje športnih prireditev in varstvo zdravja udeležencev,

se zavedajo, da morajo v ta namen ti organi in organizacije skupaj delovati na vseh ustreznih ravneh,

opozarjajo na resolucije o dopingu, ki so bile sprejete na konferenci evropskih ministrov za šport, zlasti pa na resolucijo št. 1, ki je bila sprejeta na šesti konferenci leta 1989 v Reykjaviku,

opozarjajo, da je Ministrski komite Sveta Evrope že sprejel resolucijo (67) 12 o dopingu atletov, priporočilo št. R (79) 8 o dopingu v športu, priporočilo št. R (84) 19 o evropski listini proti dopingu v športu in priporočilo št. R (88) 12 o uvedbi kontrole dopinga brez opozorila zunaj športnih tekmovanj,

opozarjajo na priporočilo št. 5 o dopingu, ki je bilo leta 1988 sprejeto v Moskvi na drugi mednarodni konferenci ministrov in visokih funkcionarjev za šport in telesno vzgojo, ki jo je organiziral UNESCO,

so pripravljene voditi nadaljnjo in še ostrejšo skupno akcijo za zmanjšanje in končno odpravo dopinga v športu, pri čemer bodo temelj etične vrednote in praktični ukrep, ki jih vsebujejo te listine,

zato so se zedinile o naslednjem:
 

1. člen

Cilji konvencije

Da bi zmanjšale in končno odpravile doping iz športa, se podpisnice zavezujejo, da bodo v okviru svojih ustavnih določb ustrezno ukrepale za uporabo določb te konvencije.
 

2. člen

Definicija in delovna področja konvencije

1. V tej konvenciji imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

a. "doping v športu" je predpisovanje ali uporaba farmakoloških vrst sredstev ali metod za doping športnikov;

b. "farmakološke vrste sredstev ali metod za doping" so v smislu 2. točke tiste vrste sredstev ali metod za doping, ki so jih ustrezne mednarodne športne organizacije prepovedale in ki so na seznamih, ki jih je odobrila skupina za spremljanje v skladu s pogoji iz člena 11.1.b.;

c. "športniki" so osebe, ki redno sodelujejo v organiziranih športnih aktivnostih.

2. Dokler skupina za spremljanje v skladu s pogoji iz člena 11.1.b ne odobri seznama prepovedanih farmakoloških vrst sredstev in metod za doping, se uporablja seznam iz dodatka k tej konvenciji.
 

3. člen

Koordinacija znotraj države

1. Podpisnice koordinirajo politiko in akcije svojih vladnih organov in drugih javnih teles za boj proti dopingu v športu.

2. Podpisnice zagotavljajo praktično uporabo te konvencije, zlasti pa izpolnjevanje obveznosti iz 7. člena, tako, da po možnosti zaupajo izvajanje posameznih določb konvencije določenemu vladnemu ali nevladnemu športnemu organu ali športni organizaciji.
 

4. člen

Ukrepi za omejitev dostopnosti in uporabe
prepovedanih sredstev in metod dopinga

1. Podpisnice sprejemajo po potrebi zakone, predpise ali administrativne ukrepe za omejitev dostopnosti (tudi določbe o kontroli gibanja, posedovanja, uvoza, razpečevanja in prodaje) prepovedanih sredstev in metod dopinga, zlasti anaboličnih steroidov, ter njihove uporabe v športu.

2. V ta namen bodo podpisnice ali po potrebi ustrezne nevladne organizacije upoštevale kot merilo za dodelitev javne denarne pomoči športnim organizacijam, da te učinkovito uporabljajo predpise proti dopingu.

3. Poleg tega podpisnice:

a. pomagajo svojim športnim organizacijam, da financirajo kontrolo in analize dopinga, bodisi z neposredno denarno pomočjo ali dotacijami bodisi s priznavanjem stroškov za tako kontrolo in analize pri določitvi celotne denarne pomoči ali dotacije, ki se dodelujejo tem organizacijam;

b. ustrezno ukrepajo, da se za priprave posameznih športnikov, ki so suspendirani zaradi dopinga v športu, ne da denarna pomoč iz javnih sredstev, dokler traja suspenz;

c. spodbujajo in po potrebi omogočajo svojim športnim organizacijam kontrolo dopinga, ki jo zahtevajo pristojne mednarodne športne organizacije bodisi med športnimi tekmovanji ali zunaj njih;

d. spodbujajo in omogočajo pogajanja športnih organizacij o sporazumih, da njihove člene v drugih državah testirajo po predpisih pooblaščeni teami za kontrolo dopinga.

4. Podpisnice si pridržujejo pravico, da sprejmejo na lastno pobudo in odgovornost predpise proti dopingu in da organizirajo kontrole dopinga, ki bodo v skladu z ustreznimi načeli te konvencije.
 

5. člen

Laboratoriji

1. Vsaka podpisnica prevzame obveznost:

a. da ustavi ali olajša ustanovitev enega ali več laboratorijev za kontrolo dopinga, primernih za izvajanje pooblastil po merilih, ki so jih sprejele ustrezne mednarodne športne organizacije in ki jih je odobrila skupina za spremljanje v skladu s pogoji iz člena 11.1.b, ali

b. da pomaga svojim športnim organizacijam, da se jim omogoči dostop do takega laboratorija na ozemlju druge članice.

2. Ti laboratoriji se spodbujajo:

a. da ustrezno delujejo za zaposlitev, sprejem v stalno službo, usposabljanje in izpolnjevanje kvalificiranega osebja,

b. da izvajajo ustrezne raziskovalne in razvojne programe v zvezi s sredstvi in metodami dopinga, ki se uporabljajo ali za katere se misli, da se uporabljajo za doping v športu, ter v zvezi z analitično biokemijo in farmakologijo zaradi boljšega razumevanja delovanja različnih substanc na človeško telo in njihovih posledic, ki vplivajo na rezultate atletov,

c. da brez odlašanja objavijo in distribuirajo nove podatke iz svojih raziskovanj.
 

6. člen

Izobraževanje

1. Podpisnice prevzamejo obveznost, da po potrebi v sodelovanju z zadevnimi športnimi organizacijami in javnimi občili izdelajo in izvajajo izobraževalne programe in informativne kompanije, v katerih se poudarjajo nevarnosti dopinga za zdravje in škoda, ki jo doping povzroča etičnim vrednotam športa. Taki programi in kampanje so namenjeni tako mladim v šolah in športnih klubih kot njihovim staršem in odraslim športnikom, športnim funkcionarjem in trenerjem. Za tiste, ki se ukvarjajo z medicino, se v takih izobraževalnih programih poudarja spoštovanje medicinske etike.

2. Podpisnice prevzamejo obveznost, da v sodelovanju s pristojnimi regionalnimi, državnimi in mednarodnimi športnimi organizacijami spodbujajo in pospešujejo raziskovanja poti in načinov za oblikovanje znanstveno utemeljenih fizioloških in psiholoških programov treniranja, ki spoštujejo integriteto človekove osebnosti.
 

7. člen

Sodelovanje s športnimi organizacijami glede njihovega
ukrepanja

1. Podpisnice prevzemajo obveznost, da spodbujajo svoje športne organizacije in prek njih tudi mednarodne športne organizacije, da določijo in uporabljajo vse ustrezne ukrepe proti dopingu v športu, ki so v njihovi pristojnosti.

2. V ta namen spodbujajo svoje športne organizacije, da precizirajo in uskladijo svoje pravice, obveznosti in dolžnosti, zlasti z usklajevanjem:

a. predpisov proti dopingu na podlagi predpisov, ki so jih uskladile pristojne mednarodne športne organizacije;

b. seznamov prepovedanih farmakoloških vrst sredstev in metod dopinga na podlagi seznamov, o katerih so se zedinile ustrezne mednarodne športne organizacije;

c. postopek za kontrolo dopinga;

d. disciplinskih postopkov ob uporabi dogovorjenih mednarodnih načel o pravičnosti in zagotovitvi spoštovanja temeljnih pravic osumljenih športnikov; ta načela obsegajo:

i. organ, ki prijavi prekršek, in disciplinski organ morata biti ločena,
ii. take osebe imajo pravico do pravičnega zaslišanja in do pomoči ali zastopnika,
iii. določbe v zvezi s pritožbo zoper odločbo morajo biti jasne in prisilne;

e. postopka za učinkovito kaznovanje funkcionarjev, zdravnikov, veterinarjev, trenerjev, fizioterapevtov in drugih uradnih ali pomožnih oseb, ki so vpletene v športnikovo kršenje predpisov proti dopingu;

f. postopka za vzajemno priznavanje suspenzov in drugih kazni, ki jih izrečejo druge športne organizacije v isti državi ali v drugih državah.

3. Poleg tega članice spodbujajo svoje športne organizacije:

a. da uvedejo učinkovito kontrolo doping, ne le na podlagi poprejšnjega opozorila, temveč tudi brez takega opozorila v kateremkoli primernem času izven športnih tekmovanj, da je ta kontrola enaka za vse športnike in po možnosti na podlagi načela slučajne izbire oseb za testiranje in ponovno testiranje;

b. da se pogajajo s športnimi organizacijami drugih držav o sporazumih, ki bi športnikom, ki trenirajo v drugih državah, omogočili, da jih testirajo po predpisih pooblaščeni teami za kontrolo dopinga v tej državi;

c. da precizirajo in uskladijo predpise o merilih za sodelovanje športnikov na športnih prireditvah, ki bodo upoštevali merila proti dopingu;

d. da pospešujejo aktivno sodelovanje samih športnikov v boju mednarodnih športnih organizacij proti dopingu;

e. da v celoti in učinkovito uporabljajo možnost, ki jih imajo za analizo v laboratorijih, določenih v 5. členu, tako med športnimi tekmovanji kot tudi izven njih;

f. da proučujejo znanstvene metode treninga in oblikujejo smernice za varstvo športnikov vseh starosti, ki ustrezajo določenemu športu.
 

8. člen

Mednarodno sodelovanje

1. Podpisnice tesno sodelujejo v zvezi z vprašanji, za katera gre v tej konvenciji, in spodbujajo podobno sodelovanje svojih športnih organizacij.

2. Podpisnice prevzemajo obveznost:

a. da spodbujajo svoje športnike organizacije, da delujejo tako, da se pospešuje uporaba določb te konvencije v vseh ustreznih mednarodnih športnih organizacijah, v katere so vključene, med drugim, da zavrnejo potrditev zahteve za priznanje svetovnega ali regionalnega rekorda, če ga ne spremlja overjen negativen rezultat kontrole dopinga;

b. da pospešujejo sodelovanje med laboratoriji za kontrolo dopinga, ki bodo ustanovljeni ali ki delujejo v skladu s 5. členom;

c. da spodbujajo dvostransko in večstransko sodelovanje med svojimi ustreznimi agencijami, organi in organizacijami ter na mednarodni ravni za namene iz člena 4.1.

3. Podpisnice, ki imajo laboratorije, ki so ustanovljeni ali ki delujejo v skladu s 5. členom, prevzemajo obveznost, da pomagajo drugim članicam pri njihovih prizadevanjih, da si pridobijo izkušnje, sposobnosti in tehniko, potrebne za ustanovitev lastnih laboratorijev.
 

9. člen

Informiranje

Vsaka podpisnica pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope v enem izvodu uradnih jezikov Sveta Evrope vse pomembne podatke v zvezi z zakonodajnimi in drugimi ukrepi, ki jih je sprejela, da bi ravnala v skladu s pogoji iz konvencije.
 

10. člen

Skupina za spremljanje

1. Za namene iz te konvencije se ustanovi skupina za spremljanje.

2. Vsaka podpisnica ima lahko v skupini za spremljanje enega ali več predstavnikov. Vsaka članica ima en glas.

3. Vsako državo, omenjeno v členu 14.1., ki ni podpisnica te konvencije, lahko v skupini za spremljanje predstavlja opazovalec.

4. Skupina za spremljanje lahko povabi na podlagi soglasnega sklepa vsako državo, ki ni članica Sveta Evrope niti podpisnica konvencije, ter vsako športno ali drugo ustrezno poklicno organizacijo, da pošlje opazovalca na enega ali na več svojih sestankov.

5. Skupino za spremljanje skliče generalni sekretar. Prvi sestanek se organizira takoj, ko je realno izvedljivo, v vsakem primeru pa v enem letu po uveljavitvi konvencije. Sestanki se nato organizirajo po potrebi na pobudo generalnega sekretarja ali katere izmed podpisnic.

6. Za sestanek skupine za spremljanje je potrebna navzočnost večine podpisnic.

7. Sestanki skupine za spremljanje so zaprti.

8. Skupina za spremljanje oblikuje v skladu s konvencijo svoj poslovnik in ga sprejme s konsenzom.
 

11. člen

1. Skupina za spremljanje spremlja uporabo te konvencije, predvsem pa tako:

a. spremlja uresničevanje določb te konvencije in obravnava potrebo po morebitnih spremembah;

b. odobri seznam in vse morebitne revizije seznama farmakoloških vrst sredstev in metod za doping, ki so jih prepovedale ustrezne mednarodne športne organizacije in o katerih je govor v členih 2.1. in 2.2., merila za dovoljenje za delo laboratorijev in morebitne revizije, ki so jih sprejele organizacije iz člena 5.1.a določi datum, ko začnejo veljati ustrezni sklepi;

c. ima posvetovanja z ustreznimi športnimi organizacijami;

d. daje članicam priporočila v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za uporabo konvencije;

e. daje priporočila o primernih ukrepih, da so mednarodne organizacije in javnost tekoče obveščeni o aktivnostih, ki se izvajajo v okviru te konvencije;

f. daje priporočila Ministrskemu komiteju, naj povabi države, ki niso članice Sveta Evrope, da pristopijo h konvenciji;

g. daje morebitne predloge za zboljšanje učinkovitosti konvencije.

2. Skupina za spremljanje lahko zaradi opravljanja svojih funkcij na lastno pobudo organizira sestanke skupine izvedencev.
 

12. člen

Po vsakem sestanku pošlje skupina za spremljanje Ministrskemu komiteju Sveta Evrope poročilo o svojem delu in o izvajanju konvencije.
 

13. člen

Amandmaji k členom konvencije

1. Amandmaje k členom te konvencije lahko predlagajo podpisnice, Ministrski komite Sveta Evrope ali skupina za spremljanje.

2. Vsak predlog amandmaja pošlje generalni sekretar državam iz 14. člena ter vsaki državi, ki je pristopila ali ki je povabljena, da pristopi h konvenciji v skladu s 16. členom.

3. Vsak amandma, ki ga predlaga podpisnica ali Ministrski komite, se pošlje skupini za spremljanje najmanj dva meseca pred sestankom, na katerem bo amandma obravnavan. Skupina za spremljanje da Ministrskemu komiteju svoje mnenje o predlaganem amandmaju, po potrebi po posvetovanju z ustreznimi športnimi organizacijami.

4. Ministrski komite obravnava predlagani amandma in mnenje, ki ga je predložila skupina za spremljanje, in lahko amandma sprejme.

5. Besedilo vsakega amandmaja, ki ga sprejme Ministrski komite v skladu s 4. točko tega člena, se pošlje podpisnicam v sprejetje.

6. Vsak amandma, sprejet v skladu s 4. točko tega člena, začne veljati prvega dne v mesecu po poteku enomesečnega roka po tem, ko vse podpisnice sporočijo generalnemu sekretarju, da so amandma sprejele.

 

 

KONČNE DOLOČBE

14. člen

1. Ta konvencija je odprta za podpis vsem državam članicam Sveta Evrope, drugim državam podpisnicam Evropske kulturne konvencije in državam, ki niso članice, ki pa so sodelovale pri izdelavi te konvencije in ki izrazijo pripravljenost, da se zavežejo:

a. s podpisom brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali potrditve ali

b. s podpisom, ki ga je treba ratificirati, sprejeti ali potrditi in mu sledi ratifikacija, sprejetje ali potrditev.

2. Listine o ratifikaciji, o sprejetju ali potrditvi se deponirajo pri generalnemu sekretarju.
 

15. člen

1. Konvencija začne veljati prvega dne v mesecu po poteku enega meseca, ko je pet držav, med njimi najmanj štiri države članice Sveta Evrope, izrazilo pripravljenost, da prevzamejo obveznosti iz konvencije v skladu s 14. členom.

2. Za vse države podpisnice, ki pozneje izrazijo pripravljenost, da prevzamejo obveznosti iz te konvencije, začne konvencija veljati prvega dne v mesecu po poteku enega meseca od dneva podpisa ali deponiranja listine o ratifikaciji, o sprejetju ali potrditvi.
 

16. člen

1. Po uveljavitvi te konvencije lahko Ministrski komite Sveta Evrope po posvetovanju s podpisnicami povabi katerokoli državo, ki ni članica Sveta Evrope, da pristopi h konvenciji, in sicer s sklepom, sprejetim z večino glasov, kot je določeno v 20.(d) členu statuta Sveta Evrope, ter s soglasno odločitvijo predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico do mesta v Ministrskem komiteju.

2. Za vse države, ki pristopijo h konvenciji, začne konvencija veljati prvega dne v mesecu po poteku enega meseca od dneva deponiranja listine o pristopitvi pri generalnem sekretarju.
 

17. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopitvi navede, na katerih ozemljih ali ozemlju se konvencija uporablja.

2. Vsaka država lahko kadarkoli pozneje z izjavo, ki jo pošlje generalnemu sekretarju, razširi uporabo konvencije na katerokoli drugo ozemlje, navedeno v izjavi. Za tako ozemlje začne konvencija veljati prvega dne v mesecu po poteku enega meseca od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo.

3. Vsako izjavo, dano v skladu s predhodnima točkama, je mogoče glede vsakega ozemlja, navedenega v taki izjavi, umakniti z obvestilom generalnemu sekretarju. Sklep o umiku začne veljati prvega dne v mesecu po poteku šestih mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako obvestilo.
 

18. člen

1. Vsaka podpisnica lahko kadarkoli odpove to konvencijo tako, da o tem obvesti generalnega sekretarja.

2. Taka odpoved začne veljati prvega dne v mesecu po poteku šestih mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel obvestilo.
 

19. člen

Generalni sekretar obvesti podpisnice, druge države članice Sveta Evrope, druge države podpisnice Evropske kulturne konvencije, države, ki niso članice, ki so sodelovale pri izdelavi te konvencije, in vse države, ki so pristopile ali ki so povabljene, da pristopijo h konvenciji, o naslednjem:

a. o vsakem podpisu v skladu s 14. členom;

b. o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopitvi v skladu s 14. in 16. členom;

c. o datumu, ko začne ta konvencija veljati v skladu s 15. in 16. členom;

d. o vseh morebitnih informacijah, poslanih v skladu z 9. členom;

e. o vseh poročilih, pripravljenih v skladu z 12. členom;

f. o vseh predlogih amandmajev ali o amandmajih, ki so bili sprejeti v skladu s 13. členom, in o datumu uveljavitve teh amandmajev;

g. o izjavah, danih v skladu s 17. členom;

h. o vsakem obvestilu, danem v skladu z 18. členom, in o datumu, ko začne odpoved veljati;

i. o vseh drugih morebitnih dejanjih, obvestilih ali sporočilih v zvezi s to konvencijo.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, po predpisih za to pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno 16. novembra 1989 v Strasbourgu v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članice Sveta Evrope, drugim državam podpisnicam Evropske kulturne konvencije, državam, ki niso članice, ki pa so sodelovale pri izdelavi te konvencije, in vsaki državi, povabljeni, da pristopi h konvenciji.

 

DODATEK

SEZNAM FARMAKOLOŠKIH VRST SREDSTEV IN
METOD ZA DOPING

1. Vrste sredstev

A. Stimulativna sredstva

B. Narkotiki

C. Anabolični steroidi

D. Beta blokatorji

E. Diuretiki

F. Peptidni hormoni in analog.
 

II. Metode

A. Doping prek krvi

B. Farmakološka, kemična in telesna manipulacija
 

III. Vrste mamil, za katere veljajo določene omejitve

A. Alkohol

B. Marihuana

C. Kortikosteroidi
 

PRIMERI

1. Vrste sredstev

A. Stimulativna sredstva

amfepramon

amfetaminil

amifenazol

amfetamin

benzfetamin

kofein (* Pri kofeinu je pozitiven rezultat odvisen od   naslednjega: - če koncentracija v urinu presega 12 mikrogramov/ml.

katin

klorfentermin

klobenzoreks

klorprenalin

kokain

kropropamid (sestavina "mikorena")

krotetamid (sestavina "mikorena")

dimetamfetamin

efedrin

etafedrin

etamivan

etilamfetamin

fenkamfamin

fenetilin

fenproporeks

furfenoreks

mefenoreks

metamfetamin

metoksifenamin

metilefedrin

metilfenidat

morazon

niketamid

pemolin

pentetrazol

fendimetrazin

fenmetrazin

fentermin

fenilpropanolamin

pripradol

prolintan

propilheksedrin

pirovaleron

strihnin

in sorodne spojine

B. Narkotični analgetiki

alfaprodin

anileridin

buprenorfin

kodein

dekstromoramid

dekstropropoksifen

diamorfin (heroin)

dihidrokodein

dipipanon

etoheptazin

etilmorfin

levorfanol

metadon

morfin

nalbufin

pentazocin

petidin

fenazocin

trimeperidin in sorodne spojine

C. Anabolični steroidi

bolasteron

boldenon

klostebol

dehidroklormetiltestosteron

fluoksimesteron

mesterolon

metandienon

metenolon

nadrolon

noretandrolon

oksandrolon

oksimesteron

oksimetolon

stanozolol

testosteron (*Testosteron: pozitiven rezultat je odvisen od naslednjega: dejanje testosterona ali uporaba kakšne druge manipulacije, ki ima za posledico povečanje testosterona/epitestosterona v urinu na več kot 6).

in sorodne spojine

D. Beta blokatorji

acebutolol

alprenolol

atenolol

labetalol

metroprolol

nadolol

oksprenolol

propranolol

sotalol in sorodne spojine

E. Diuretiki

acetazolamid

amilorid

bendroflumetiazid

benztiazid

bumetanid

kanrenon

klormerodrin

klortalidon

diklofenamid

etakrinska kislina

furosemid

hidroklorotiazid

mersalil

spironolakton

triamteren in sorodne spojine

F. Peptidni hormoni in analog.

Korionski gonadotropin (HCG - humani korionski gonadotropin)

Kortikotropni hormon (ACTH)

Hormon rasti (HGH, samototropin)
 

II. Metode

A. Doping prek krvi

B. Farmakološka, kemična in telesna manipulacija
 

III. Vrste mamil, za katere veljajo določene omejitve

A. Alkohol

B. Marihuana

C. Lokalni anestetiki

D. Kortikosteroidi

Opomba:

Navedeni seznam je seznam vrst in metod dopinga, ki ga je sprejel Mednarodni olimpijski komite aprila 1989.