Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

147 Evropska konvencija o filmski koprodukciji

Strasbourg, 02.10.1992
Podpis: 17.02.2003
Ratifikacija: 28.11.2003
Veljavnost: 01.04.1994
ang
fra
Uradni list RS, MP 22/2003, 23. 10. 2003 (stran 1769)

Preambula

Države članice Sveta Evrope in druge države pogodbenice Evropske kulturne konvencije, podpisnice te konvencije, so se

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami, še zlasti zato, da bi varovali in pospeševali ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina;

glede na to, da sta svoboda ustvarjanja in svoboda izražanja temeljni prvini teh načel;

glede na to, da je varovanje kulturne raznovrstnosti posameznih evropskih držav eden od ciljev Evropske kulturne konvencije;

glede na to, da bi morali okrepiti filmsko koprodukcijo kot sredstvo za ustvarjanje in izražanje kulturne raznovrstnosti v evropskem merilu;

odločene, da razvijajo ta načela in sklicujoč se na priporočila Odbora ministrov o filmskem in avdiovizualnem področju in še posebej na Priporočilo št. R (86) 3 o pospeševanju avdiovizualne produkcije v Evropi;

priznavajoč, da ustanovitev Evropskega sklada za podporo koprodukciji in distribuciji ustvarjalnih filmskih in avdiovizualnih del, Euroimages, ustreza skrbi za pospeševanje evropske filmske koprodukcije, kar je dalo novo spodbudo razvoju filmskih koprodukcij v Evropi;

odločene, da dosežejo ta kulturni cilj zahvaljujoč se skupnemu prizadevanju za povečanje produkcije in določitev pravil, ki so prilagojena evropskim večstranskim filmskim koprodukcijam kot celoti;

upoštevajoč, da sprejetje splošnih pravil teži k zmanjšanju omejitev in spodbujanju evropskega sodelovanja na področju filmske koprodukcije;

sporazumele, kot sledi:

 

I. poglavje
Splošne določbe

1. člen
Cilj konvencije

Pogodbenice te konvencije se obvezujejo, da bodo spodbujale razvoj evropske filmske koprodukcije v skladu s temi določbami.
 

2. člen
Področje uporabe

1 Ta konvencija ureja odnose med pogodbenicami pri večstranskih koprodukcijah, ki nastajajo na ozemlju pogodbenic.

2 Ta konvencija se nanaša:
a. na koprodukcije, pri katerih sodelujejo vsaj trije koproducenti s sedežem v treh različnih pogodbenicah konvencije, in

b. na koprodukcije, pri katerih sodelujejo vsaj trije koproducenti s sedežem v treh različnih pogodbenicah konvencije in en ali več koproducentov, ki nimajo sedeža v pogodbenicah. Celoten prispevek koproducentov, ki nimajo sedeža v pogodbenicah konvencije, pa ne sme presegati 30% celotnih stroškov produkcije.

V vsakem primeru se ta konvencija uporablja le, če delo, ustvarjeno v koprodukciji ustreza definiciji evropskega filmskega dela, kot je opredeljena v tretjem odstavku 3. člena.

3. Določbe dvostranskih sporazumov, sklenjenih med pogodbenicami te konvencije, se še naprej uporabljajo za dvostranske koprodukcije.
Če so koprodukcije večstranske, imajo določbe te konvencije prednost pred določbami dvostranskih sporazumov med pogodbenicami te konvencije. Določbe, ki se nanašajo na dvostranske koprodukcije, ostanejo še naprej v veljavi, če niso v nasprotju z določbami te konvencije.

4. Če ni nobenega sporazuma, ki bi urejal dvostranske koprodukcijske odnose med pogodbenicami te konvencije, se uporablja tudi za dvostranske koprodukcije, razen če ni ena od pogodbenic izrazila pridržka pod pogoji, predvidenimi v 20. členu.
 

3. člen
Pomen izrazov

V tej konvenciji:

a. izraz "filmsko delo" pomeni delo kakršne koli dolžine in na katerem koli nosilcu besede, slike in zvoka, še zlasti igrane filme, risane in dokumentarne filme, ki je v skladu s predpisi za filmsko industrijo, ki veljajo v vsaki od pogodbenic, in je namenjeno prikazovanju v kinodvoranah.

b. izraz 'koproducenti" pomeni družbe za filmsko produkcijo ali producente s sedežem v pogodbenicah te konvencije, ki jih veže koprodukcijska pogodba;

c. izraz "evropsko filmsko delo" pomeni filmsko delo, ki ustreza pogojem, določenim v Prilogi II, ki je sestavni del te konvencije;

d. izraz "večstranska koprodukcija" pomeni filmsko delo, ki so ga izdelali vsaj trije koproducenti, kot je določeno v drugem odstavku 2. člena.

 

II. poglavje
Pravila, ki se uporabljajo za koprodukcije

4. člen
Izenačitev z nacionalnimi filmskimi deli

1. Evropska filmska dela, narejena v večstranski koprodukciji, ki spadajo v to konvencijo, so upravičena do ugodnosti, priznane nacionalnim filmskim delom na podlagi zakonodajnih določb in predpisov, veljavnih v vsaki pogodbenici te konvencije, ki sodelujejo pri tej koprodukciji.

2. Vsakemu koproducentu prizna ugodnosti tista pogodbenica, v kateri ima ta koproducent sedež, pod pogoji in v mejah, določenih z zakonodajnimi določbami in predpisi te pogodbenice, veljavnimi v tej pogodbenici, in v skladu s to konvencijo.
 

5. člen
Pogoji za pridobitev koprodukcijskega statusa

1. Vsako koprodukcijo filmskih del morajo odobriti pristojni organi pogodbenic, v katerih imajo koproducenti svoj sedež, po posvetovanju med pristojnimi organi in v skladu s postopki, določenimi v Prilogi I. Ta priloga je sestavni del te konvencije.

2. Vloge za koprodukcijski status je treba predložiti v odobritev pristojnim organom v skladu s postopkom za predložitev vlog, določenim v Prilogi I. Ta odobritev je dokončna, razen ob nespoštovanju prvotnih obveznosti v zvezi z umetniškimi, finančnimi in tehničnimi zadevami.

3. Projekti očitno pornografske narave, tisti, ki zagovarjajo nasilje, ali tisti, ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo, ne morejo dobiti koprodukcijskega statusa.

4. Ugodnosti, ki jih daje koprodukcijski status, se odobrijo koproducentom, za katere se šteje, da so ustrezno tehnično in finančno organizirani in so primerno strokovno usposobljeni.

5. Vsaka država pogodbenica z izjavo ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi pristojne organe, omenjene v drugem odstavku. Ta izjava se lahko pozneje kadar koli spremeni.
 

6. člen
Razmerje med deleži koproducentov

1. Pri večstranski koprodukciji najmanjši delež ne sme biti nižji od 10 % in največji ne sme preseči 70 % celotnih stroškov produkcije filmskega dela. Če je najmanjši delež manjši od 20 %, lahko ta pogodbenica ukrene vse potrebno za omejitev ali prepoved dostopa do programov pomoči nacionalni produkciji.

2. Če ta konvencija nadomesti dvostranski sporazum med dvema pogodbenicama v skladu z določbami četrtega odstavka 2. člena, najmanjši delež ne sme biti nižji od 20 % in največji ne sme preseči 80 % celotnih stroškov produkcije filmskega dela.
 

7. člen
Pravice koproducentov

1. Koprodukcijska pogodba mora vsakemu koproducentu zagotoviti solastništvo izvirnega negativa slike in zvoka. Pogodba mora vsebovati določbo, da bo ta negativ shranjen na mestu, o katerem so se producenti med seboj sporazumeli, in jim mora zagotoviti prost dostop do njega.

2. Koprodukcijska pogodba mora vsakemu koproducentu tudi zagotoviti pravico do intermediata ali do kakršnega koli drugega nosilca, ki omogoča reprodukcijo.
 

8. člen
Tehnično in umetniško sodelovanje

1. Delež vsakega koproducenta mora vključevati tehnično in umetniško sodelovanje. Načeloma in v skladu z mednarodnimi obveznostmi, ki zavezujejo pogodbenice, mora biti delež koproducentov pri ustvarjalnem, tehničnem in umetniškem osebju, zasedbi vlog in tehniki v sorazmerju z njihovim vložkom.

2. Ob upoštevanju mednarodnih obveznosti, ki zavezujejo pogodbenice, in zahtev scenarija, morajo tehnično in umetniško osebje, ki sodeluje pri snemanju filma, sestavljati državljani tistih držav, ki so družabnice v koprodukciji, in tudi postprodukcija se običajno opravi v teh državah.
 

9. člen
Finančne koprodukcije

1. Ne glede na določbe 8. člena in ob upoštevanju posebnih pogojev in omejitev, določenih v zakonih in predpisih, ki veljajo v pogodbenicah, lahko koprodukcije dobijo koprodukcijski status v skladu z določbami te konvencije, če izpolnjujejo te pogoje:
a. vključujejo enega ali več manjših deležev, ki so lahko samo finančni, v skladu s koprodukcijsko pogodbo, če noben nacionalni delež ni nižji od 10 % in ne višji od 25 % stroškov produkcije;

b. vključujejo večinskega koproducenta, ki pomembno tehnično in umetniško prispeva k tej koprodukciji in izpolnjuje pogoje, potrebne, da je filmsko delo v njegovi državi priznano kot nacionalno delo;

c. prispeva k potrjevanju evropske identitete in

d. so vključene v koprodukcijske pogodbe, ki vsebujejo določbe za razdelitev prihodkov.

2. Finančne koprodukcije so upravičene do koprodukcijskega statusa šele, ko pristojni organi odobrijo vsak posamezen primer, pri čemer še zlasti upoštevajo določbe 10. člena.
 

10. člen
Splošno ravnotežje

1. Pri filmskih izmenjavah med pogodbenicami je treba ohraniti splošno ravnotežje med celotnim vloženim zneskom in umetniškim in tehničnim sodelovanjem pri koprodukciji filmskih del.

2. Pogodbenica, ki po primernem obdobju ugotovi primanjkljaj v svojih koprodukcijskih odnosih z eno ali več drugimi pogodbenicami, lahko zaradi ohranitve svoje kulturne identitete zadrži svojo odobritev naslednje koprodukcije, dokler s to pogodbenico ali temi pogodbenicami ponovno ne vzpostavi uravnoteženih filmskih odnosov.
 

11. člen
Vstop in bivanje

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter mednarodnimi obveznostmi, vsaka pogodbenica olajša vstop in bivanje ter podelitev dovoljenj za delo na svojem ozemlju tehničnemu in umetniškemu osebju drugih pogodbenic, ki sodelujejo pri koprodukciji. Prav tako vsaka pogodbenica dovoljuje začasni uvoz in ponovni izvoz opreme, potrebne za produkcijo in distribucijo filmskih del, ki spadajo v to konvencijo.
 

12. člen
Navedba koprodukcijskih držav

1. Države koproducentke morajo biti navedene v koprodukcijskih filmskih delih.

2. Imena teh držav morajo biti jasno navedena v napisih v filmskem delu, v vseh oglasih in predstavitvenem gradivu ter ob njihovem predvajanju.
 

13. člen
Izvoz

Če se filmsko delo, posneto v koprodukciji, izvozi v državo, ki ima kvote za uvoz filmskih del, in če ena od koprodukcijskih pogodbenic nima pravice do prostega vstopa za svoja filmska dela v državo uvoznico:

a. se filmsko delo običajno šteje v kvoto države, ki ima večinski delež;

b. če gre za filmsko delo, pri katerem je delež različnih držav enak, se filmsko delo šteje v kvoto države, ki ima najboljše možnosti za izvoz v državo
uvoznico;

c. če ni možno uporabiti določb iz pododstavkov a in b, se filmsko delo šteje v kvoto pogodbenice, ki zagotovi režiserja.
 

14. člen
Jeziki

Ob dodelitvi koprodukcijskega statusa lahko pristojni organ ene pogodbenice zahteva od koproducenta s sedežem v tej pogodbenici končno verzijo filmskega dela v enem od jezikov te pogodbenice.
 

15. člen
Festivali

Če koproducenti ne sklenejo drugače, filmska dela, posneta v koprodukciji, predstavi na mednarodnih festivalih pogodbenica, v kateri ima sedež večinski koproducent ali ob enakih finančnih deležih, pogodbenica, ki zagotovi režiserja.

 

III. poglavje
Končne določbe

16. člen
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev

1. Ta konvencija je na voljo za podpis članicam Sveta Evrope in drugim državam pogodbenicam Evropske kulturne konvencije, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih obvezuje:
a. podpis brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali

b. podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

17. člen
Začetek veljavnosti

1. Konvencija začne veljati prvi dan v mesecu po poteku trimesečnega obdobja od datuma, ko je pet držav, od katerih so vsaj štiri članice Sveta Evrope, izrazilo svoje soglasje, da jih konvencija obvezuje v skladu z določbami 16. člena.

2. Za vsako državo podpisnico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo konvencija zavezuje, začne ta veljati prvi dan v mesecu po poteku trimesečnega obdobja od datuma podpisa ali deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

18. člen
Pristop držav nečlanic

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov Sveta Evrope povabi katero koli evropsko državo, ki ni članica Sveta Evrope, kakor tudi Evropsko gospodarsko skupnost, da pristopi k tej konvenciji s sklepom večine, kot je določeno v 20. d členu Statuta Sveta Evrope in s soglasjem predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico zasedati v Odboru ministrov.

2. Za vsako državo članico ali za Evropsko gospodarsko skupnost začne ob pristopu konvencija veljati prvi dan v mesecu po poteku trimesečnega obdobja od datuma deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

19. člen
Ozemeljska določba

1. Ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko vsaka država določi ozemlje ali ozemlja, za katera se ta konvencija uporablja.

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te konvencije na vsako drugo ozemlje, določeno v izjavi. Za to ozemlje začne konvencija veljati prvi dan v mesecu po poteku trimesečnega obdobja od datuma, ko generalni sekretar prejme tako izjavo.

3. Vsaka izjava na podlagi prejšnjih dveh odstavkov glede katerega koli ozemlja, navedenega v tej izjavi, se lahko umakne z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik začne veljati prvi dan v mesecu po poteku trimesečnega obdobja od datuma, ko generalni sekretar prejme tako obvestilo.
 

20. člen
Pridržki

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da se četrti odstavek 2. člena ne uporablja za dvostranske koprodukcije z eno ali več pogodbenicami. Poleg tega si lahko pridrži pravico, da določi najvišji delež, ki se razlikuje od tistega, določenega v točki a, prvega odstavka 9. člena. Noben drug pridržek ni možen.

2. Vsaka pogodbenica, ki je izrazila pridržek na podlagi prejšnjega odstavka, ga lahko v celoti ali delno umakne tako, da o tem uradno obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik začne veljati z datumom, ko generalni sekretar prejme tako obvestilo.
 

21. člen
Odpoved

1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove to konvencijo z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan v mesecu po poteku šestmesečnega obdobja od datuma, ko generalni sekretar prejme tako obvestilo.
 

22. člen
Uradna obvestila

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta ter katero koli drugo državo in Evropsko gospodarsko skupnosti, ki lahko pristopijo k tej konvenciji ali so povabljene, da k njej pristopijo, o:
a. vsakem podpisu;

b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

c. vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu s 17., 18., in 19. členom;

d. vsaki izjavi v skladu s petim odstavkom 5. člena;

e. vsakem uradnem obvestilu o odpovedi v skladu z 21. členom;

f. vsakem drugem dokumentu, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s to konvencijo.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v Strasbourgu 2. oktobra 1992 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki je deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije državam, omenjenim v prvem odstavku 16. člena, ter vsem državam in Evropski gospodarski skupnosti, ki so povabljene, da pristopijo k tej konvenciji.

 

Priloga I
Postopek za predložitev prošenj

Da bi bili deležni ugodnosti določb te konvencije, morajo koproducenti s sedežem v pogodbenicah te konvencije dva meseca pred začetkom snemanja vložiti vlogo za koprodukcijski status in priložiti spodaj navedene dokumente. Te morajo pristojni organi prejeti v zadostnem številu, da jih lahko pošljejo organom drugih pogodbenic najpozneje en mesec pred začetkom snemanja:

* kopijo pogodbe o pridobitvi avtorskih pravic ali kateri koli drugi dokaz, na podlagi katerega je možno preveriti pridobitev avtorske pravice za komercialno izkoriščanje dela;
* podroben scenarij;
* seznam tehničnih in umetniških deležev sodelujočih držav;
* predračun in podroben finančni načrt;
* načrt za produkcijo filmskega dela;
* koprodukcijsko pogodbo, sklenjeno med koproducenti. Ta pogodba mora vsebovati določbe, ki predvidevajo porazdelitev prihodkov ali trgov med koproducenti.

Vloga in drugi dokumenti morajo biti, če je le mogoče, v jeziku pristojnih organov, katerim so predloženi.

Pristojni državni organi morajo drug drugemu poslati vlogo in priloženo dokumentacijo, takoj ko jo bodo prejeli. Pristojni organ pogodbenice z manjšinskim finančnim deležem te ne sme odobriti, dokler ne prejme mnenja organov pogodbenice, ki ima večinski finančni delež.
 

Priloga II

1. Filmsko delo se šteje za evropsko v smislu tretjega odstavka 3. člena, če ima vsaj 15 točk od 19 možnih po merilih, določenih v lestvici evropskih elementov, ki je prikazana spodaj.

2. Upoštevaje zahteve scenarija, lahko pristojni organi po medsebojnem posvetovanju in če menijo, da delo vendarle odseva evropsko identiteto, podelijo koprodukcijski status delu, ki je zbralo manj kot običajno zahtevanih 15 točk.
 

Evropski elementi

Točke vrednotenja

 

 

avtorska skupina

 

 

 

režiser

3

scenarist

3

skladatelj

1

 

7

 

 

igralska skupina

 

 

 

prva vloga

3

druga vloga

2

tretja vloga

1

 

6

 

 

tehnična in snemalna skupina

 

 

 

direktor fotografije

1

snemanje zvoka in zvokovna obdelava

1

montaža

 

scenografija in kostumografija

1

studio ali kraj snemanja

1

kraj postprodukcije

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba
a. Prva, druga in tretja vloga so ocenjene po številu dni snemanja.
b. Glede 8. člena se ťumetniškiŤ nanaša na avtorsko in igralsko skupino, "tehnični" pa na tehnično in snemalno skupino.