Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

161 Evropski sporazum, ki zadeva osebe, udeležene v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Strasbourg, 05.03.1996
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 29.11.2001
Veljavnost: 01.01.1999
ang
fra
Uradni list, MP 15/2000, 29.06.2000 (stran 521)

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma, so se

ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, (v nadaljevanju "konvencija"),

ob sklicevanju na Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropske komisije in Sodišča za človekove pravice, podpisan v Londonu 6. maja 1969,

ob upoštevanju Protokola št. 11 h konvenciji, ki preoblikuje nadzorne mehanizme, vzpostavljene s konvencijo, podpisanega v Strasbourgu 11. maja 1994 (v nadaljevanju "Protokol št. 11 h konvenciji"), s katerim se ustanavlja stalno Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju "sodišče"), ki nadomešča Evropsko komisijo in Sodišče za človekove pravice,

ob upoštevanju, da je glede na ta razvoj za boljše uresničevanje ciljev konvencije priporočljivo, da se osebam, ki sodelujejo v postopkih pred sodiščem, z novim sporazumom, Evropskim sporazumom, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju "sporazum"), podelijo določene imunitete in ugodnosti,

sporazumele:
 

1. člen

1. Osebe, za katere se ta sporazum uporablja, so:

a) vse osebe, ki sodelujejo v postopkih, začetih pred sodiščem, kot stranke, njihovi zastopniki in svetovalci,

b) priče in izvedenci, ki jih pokliče sodišče, in druge osebe, ki jih predsednik sodišča povabi, da sodelujejo v postopku.

2. V tem sporazumu izraz "sodišče" vključuje senate treh sodnikov, senate, zbor velikega senata, veliki senat in sodnike. Izraz "sodelovati v postopku" vključuje sporočila z namenom tožbe proti državi pogodbenici konvencije.

3. Če med opravljanjem nalog iz drugega odstavka 46. člena konvencije odbor ministrov katero koli osebo iz prvega odstavka pozove, da pride pred sodišče ali predloži pisne izjave odboru ministrov, se določbe tega sporazuma uporabljajo tudi zanjo.
 

2. člen

1. Osebe iz prvega odstavka 1. člena sporazuma imajo imuniteto pred sodnim postopkom za ustne in pisne izjave, ki so jih dale pred sodiščem, ali za dokumente ali druge dokaze, ki so mu jih predložile.

2. Ta imuniteta se ne uporablja za objavljanje vseh takih izjav, dokumentov ali dokazov, predloženih sodišču, zunaj sodišča.
 

3. člen

1. Pogodbenice spoštujejo pravico oseb iz prvega odstavka 1. člena sporazuma do prostega dopisovanja s sodiščem.

2. Za osebe v priporu uresničevanje te pravice še zlasti pomeni, da:

a) se njihova korespondenca odpošlje in dostavi brez nepotrebne zamude in brez spreminjanja,

b) se zaradi sporočila, poslanega sodišču po ustrezni poti, proti takim osebam ne smejo uvesti disciplinski ukrepi v kakršni koli obliki,

c) imajo take osebe glede pritožbe na sodišče ali postopka, ki iz take pritožbe izhaja, pravico do dopisovanja in zasebnega posvetovanja z odvetnikom, pooblaščenim za nastopanje pred sodišči države, v kateri so priprti.

3. Pri izvajanju prejšnjih odstavkov ne sme priti do nobenega vmešavanja javnega organa, razen takega, ki je v skladu z zakonom in je v demokratični družbi potrebno zaradi interesov državne varnosti, odkritja ali preganjanja kaznivega dejanja ali varstva zdravja.
 

4. člen

1. a) Pogodbenice se zavezujejo, da ne bodo ovirale prostega gibanja in potovanja oseb iz prvega odstavka 1. člena tega sporazuma, da bi se udeležile postopkov pred sodiščem ali se vrnile z njih.

b) Za njihovo gibanje in potovanje se ne smejo postavljati omejitve, razen take, ki so v skladu z zakonom in so v demokratični družbi potrebne v interesu državne ali javne varnosti, za vzdrževanje javnega reda in za preprečevanje kaznivih dejanj, varstvo zdravja ali morale in za varstvo pravic in svoboščin drugih.

2. a) Take osebe se v državah tranzita in v državi, v kateri postopek poteka, ne smejo preganjati ali pripreti ali se jim kako drugače omejevati osebna svoboda zaradi dejanj ali obsodbe pred začetkom potovanja.

b) Pogodbenica lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi tega sporazuma izjavi, da se določbe tega odstavka ne bodo uporabljale za njene državljane. Taka izjava se lahko kadar koli umakne z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

3. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo dovolile vrnitev na svoje ozemlje vsaki osebi, ki je začela potovanje na tem ozemlju.

4. Določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena se prenehajo uporabljati, če je oseba v petnajstih zaporednih dneh od dne, ko sodišče ne zahteva več njene prisotnosti, imela priložnost, da se vrne v državo, v kateri se je njeno potovanje začelo.

5. Če pride do nasprotja med obveznostmi pogodbenice, ki izhajajo iz drugega odstavka tega člena, in med obveznostmi, ki izhajajo iz konvencije Sveta Evrope ali iz pogodbe o izročitvi ali druge pogodbe o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah z drugo pogodbenico, obveljajo določbe drugega odstavka tega člena.
 

5. člen

1. Imunitete in ugodnosti se podelijo osebam iz prvega odstavka 1. člena tega sporazuma le zato, da se jim zagotovita svoboda govora in neodvisnost, potrebni za opravljanje njihovih funkcij, nalog ali dolžnosti ali za uresničevanje njihovih pravic pred sodiščem.

2. a) Le sodišče je pristojno, da v celoti ali delno odvzame imuniteto iz prvega odstavka 2. člena tega sporazuma; nima le pravice, ampak tudi dolžnost, da jo odvzame v vsakem primeru, če bi po njegovem mnenju taka imuniteta ovirala sodni postopek ter odvzem v celoti ali delno ne bi bila v škodo cilju, določenem v prvem odstavku tega člena.

b) Sodišče lahko odvzame imuniteto bodisi po uradni dolžnosti ali na zahtevo katere koli pogodbenice ali katere koli prizadete osebe.

c) Odločitve o odvzemu imunitete ali o zavrnitvi odvzema so obrazložene.

3. Če pogodbenica potrdi, da je odvzem imunitete po prvem odstavku 2. člena tega sporazuma potreben za postopek zaradi kaznivega dejanja proti državni varnosti, sodišče odvzame imuniteto v obsegu, navedenem v potrdilu.

4. Ob odkritju dejstva, ki lahko ima odločilen vpliv, in za katerega vlagatelj zahteve ni vedel v času odločitve o zavrnitvi odvzema imunitete, lahko ta predloži novo prošnjo sodišču.
 

6. člen

Nič v tem sporazumu se ne razlaga, kot da omejuje ali nadomešča obveznosti, ki so jih pogodbenice prevzele s konvencijo ali njenimi protokoli.
 

7. člen

1. Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje:

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali

b) podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po izteku enomesečnega obdobja od dne, ko je deset držav članic Sveta Evrope izrazilo soglasje, da jih ta sporazum zavezuje v skladu z določbami 7. člena ali z dnem začetka veljavnosti Protokola št. 11 h konvenciji, kar je kasneje.

2. Za vsako državo članico, ki kasneje izrazi svoje soglasje, da jo ta sporazum zavezuje, začne sporazum veljati prvi dan v mesecu po izteku enomesečnega obdobja od dneva podpisa ali deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

9. člen

1. Država pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi kadar koli kasneje z izjavo generalnemu sekretarju Sveta Evrope razširi ta sporazum na katero koli ozemlje, določeno v izjavi, in za mednarodne odnose katerega je odgovorna ali v imenu katerega je pooblaščena za prevzemanje obveznosti..

2. Ta sporazum začne veljati za vsa ozemlja, navedena v izjavi iz prvega odstavka, prvi dan v mesecu po izteku enomesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme izjavo.

3. Vsaka izjava, dana v skladu s prvim odstavkom, se lahko umakne za katero koli ozemlje, navedeno v taki izjavi, in to v skladu s postopkom, določenim za odpoved v 10. členu tega sporazuma.
 

10. člen

1. Ta sporazum velja nedoločen čas.

2. Pogodbenica lahko zase odpove ta sporazum z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

3. Taka odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo. Posledica take odpovedi ni razrešitev prizadetih pogodbenic za katere koli obveznosti, ki bi nastale po tem sporazumu do katere koli osebe iz prvega odstavka 1. člena.
 

11. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope o:

a) vsakem podpisu,

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,

c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu z njegovim 8. in 9. členom,

d) vsakem drugem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem sporazumom.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Strasbourgu, 5. marca 1996 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se shrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam Sveta Evrope.