Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

169 Protokol št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 05.05.1998
Podpis: 20.10.1998
Ratifikacija: 17.09.2003
Veljavnost: 01.02.2001
ang
fra
Uradni list RS, MP 19/2003, 30.07.2003 (stran 1089)

Uvod

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola št. 2 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, so se
ob upoštevanju, da je bil 9. novembra 1995 sklenjen dodatni protokol k okvirni konvenciji, ki zadeva pravne učinke dejanj, opravljenih v okviru čezmejnega sodelovanja, in pravni status vsakega organa sodelovanja, ustanovljenega s sporazumi o čezmejnem sodelovanju;
ob upoštevanju, da teritorialne skupnosti ali oblasti za učinkovito uresničevanje svojih nalog vse bolj sodelujejo ne le s sosednjimi oblastmi drugih držav (čezmejno sodelovanje), temveč tudi s tujimi nesosednjimi oblastmi, s katerimi imajo skupne interese (medobmočno sodelovanje), in tega ne delajo samo v okviru organov čezmejnega sodelovanja in združenj teritorialnih skupnosti ali oblasti, temveč tudi na dvostranski ravni;
ob upoštevanju Dunajske deklaracije predsednikov držav in vlad držav članic iz leta 1993, ki je priznala vlogo Sveta Evrope pri ustvarjanju strpne in uspešne Evrope s pomočjo čezmejnega sodelovanja teritorialnih skupnosti ali oblasti;
ob upoštevanju, da za medobmočno sodelovanje ni listine, ki bi bila primerljiva z Okvirno konvencijo,
v želji, da bi medobmočnemu sodelovanju dali mednarodne zakonite okvire;
sporazumele o naslednjih določbah:
 

1. člen

V tem protokolu "medobmočno sodelovanje" pomeni kakršno koli skupno delovanje za vzpostavitev odnosov med teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi dveh ali več pogodbenic, razen odnosov čezmejnega sodelovanja sosednjih oblasti, vključno s sklepanjem sporazumov o sodelovanju s teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi drugih držav.
 

2. člen

1. Vsaka pogodbenica prizna in spoštuje pravico teritorialnih skupnosti ali oblasti v okviru svoje jurisdikcije, kot je navedeno v 1. in 2. členu Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (v nadaljevanju Okvirna konvencija), da se vključujejo v razprave in da pripravljajo sporazume o medobmočnem sodelovanju na skupnih področjih odgovornosti v skladu s postopki, določenimi v njihovih statutih, in ob upoštevanju notranje zakonodaje do tiste mere, ko so takšni sporazumi v okviru mednarodnih obveznosti pogodbenice.
2. Sporazum o medobmočnem sodelovanju obvezuje samo tiste teritorialne skupnosti ali oblasti, ki so ga sklenile.
 

3. člen

Pogodbenice tega protokola za medobmočno sodelovanje uporabljajo mutatis mutandis Okvirno konvencijo.
 

4. člen

Pogodbenice tega protokola, ki so tudi pogodbenice Dodatnega protokola k Okvirni konvenciji (v nadaljevanju: Dodatni protokol), uporabljajo mutatis mutandis omenjeni protokol za medobmočno sodelovanje.
 

5. člen

V tem protokolu izraz "mutatis mutandis" pomeni, da je treba v Okvirni konvenciji in v njenem Dodatnem protokolu izraz "čezmejno sodelovanje" zamenjati z izrazom "medobmočno sodelovanje" ter da se uporabljajo členi Okvirne konvencije in njenega Dodatnega protokola, razen če s tem protokolom ni drugače določeno.
 

6. člen

1. Vsaka pogodbenica Okvirne konvencije in Dodatnega protokola ob podpisu tega protokola ali ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi izjavi, ali bo v skladu s 4. členom tega protokola uporabljala določbe 4. in 5. člena Dodatnega protokola ali samo enega od teh členov.
2. Taka izjava se lahko pozneje kadar koli spremeni.
 

7. člen

Glede določb tega protokola niso dovoljeni nobeni pridržki.
 

8. člen

1. Ta protokol je na voljo za podpis državam podpisnicam Okvirne konvencije, ki lahko izrazijo soglasje, da jih zavezuje:
a) podpis brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali
b) podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.
2. Država članica Sveta Evrope ne more podpisati tega protokola brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali deponirati listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, če ni že deponirala ali hkrati ne deponira listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Okvirne konvencije.
3. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

9. člen

1. Ta protokol začne veljati tri mesece od dneva, ko so štiri države članice Sveta Evrope izrazile soglasje, da jih zavezuje protokol v skladu z določbami 10. člena.
2. Za katero koli državo članico, ki pozneje izrazi soglasje, da jo zavezuje protokol, začne protokol veljati tri mesece od dneva njenega podpisa ali deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

10. člen

1. Po začetku veljavnosti tega protokola lahko k njemu pristopi tudi katera koli država, ki je pristopila k Okvirni konvenciji.
2. Pristop se opravi z deponiranjem listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope in začne veljati tri mesece od dneva njenega deponiranja.
 

11. člen

1. Katera koli pogodbenica lahko kadar koli odpove ta protokol z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.
2. Ta odpoved začne veljati šest mesecev od dneva, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.
 

12. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta Evrope in vsako državo, ki je pristopila k temu protokolu, o:
a) vsaki izjavi, ki so jo pogodbenice predložile v skladu s 6. členom,
b) vsakem podpisu tega protokola,
c) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu,
d) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 9. in 10. členom,
e) vsakem drugem ukrepu, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.
V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 5. maja 1998 v angleščini in francoščini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope in vsaki državi, ki je povabljena, da pristopi k temu protokolu.