Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Konvencija in protokoli so popravljeni v skladu s spremembami P11, ki je bil sestavljen in dan v podpis državam članicam Sveta Evrope 11. 5. 1994 v Strasbourgu in je pričel veljati 1. 11. 1998.

Vlade podpisnice te Konvencije, članice Sveta Evrope, so se,

 1. -upoštevajoč Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki jo je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov dne 10. decembra 1948,
   
 2. -upoštevajoč, da si ta deklaracija prizadeva zagotoviti splošno in učinkovito priznavanje in spoštovanje v njej razglašenih pravic,
   
 3. -upoštevajoč, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami in da je eden izmed načinov za zagotavljanje tega cilja varstvo in nadaljnji razvoj človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
   
 4. -ponovno potrjujoč svojo globoko vero v temeljne svoboščine, na katerih temeljita pravičnost in mir v svetu in ki jih je mogoče najbolje zavarovati na eni strani z dejansko politično demokracijo in na drugi strani s skupnim razumevanjem in spoštovanjem človekovih pravic, od katerih so te svoboščine odvisne,
   
 5. -odločene, da kot vlade evropskih držav, ki jih navdihuje ista miselnost in ki imajo skupno dediščino idealov in političnega izročila o spoštovanju svobode in pravne države, store prve korake k skupnemu uveljavljanju nekaterih pravic, ki so določene v Splošni deklaraciji,

dogovorile o naslednjem:
 

l. člen

Obveznost spoštovanja človekovih pravic

Visoke pogodbene stranke priznavajo vsakomur, ki sodi v njihovo pristojnost, pravice in svoboščine, ki so opredeljene v prvem delu te Konvencije.

I. DEL
PRAVICE IN SVOBOŠČINE

 

2. člen

Pravica do življenja

 1. Pravica vsakogar do življenja je zavarovana z zakonom. Nikomur ne sme biti življenje namerno odvzeto, razen ob izvršitvi sodbe, s katero je sodišče koga spoznalo za krivega za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana smrtna kazen.
 2. Kot kršitev tega člena se ne šteje odvzem življenja, če je posledica uporabe nujno potrebne sile:
  • pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem,
  • pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri preprečitvi bega osebi, ki ji je zakonito odvzeta prostost,
  • pri zakonitem dejanju, ki ima namen zadušiti upor ali vstajo.

 

3.člen

Prepoved mučenja

Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njih ravnati ali ga kaznovati.
 

4. člen

Prepoved suženjstva in prisilnega dela

 1. Nikogar se ne sme držati v suženjstvu ali v podložnosti.
 2. Od nekoga se ne sme zahtevati, naj opravlja prisilno ali obvezno delo.
 3. Pojem prisilno ali obvezno delo v zvezi s tem členom ne vključuje:
  • dela, ki se zahteva pri rednem prestajanju zapora v skladu z določbami 5. člena te Konvencije ali med pogojnim odpustom s prestajanja zaporne kazni,
  • katerekoli službe vojaške narave, službe, ki jo zahtevajo namesto obveznega služenja vojske v državah v katerih je ugovor vesti dopusten,
  • službe, ki je komu dodeljena ob nevarnosti ali ob nesreči, ko je ogroženo življenje ljudi ali blaginja skupnosti,
  • del ali služb, ki so sestavni del običajnih državljanskih dolžnosti.

5. člen

Pravica do svobode in varnosti
 

 1. Vsakdo ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Nikomur se ne sme odvzeti prostost, razen v naslednjih primerih in v skladu s postopkom, ki je predpisan z zakonom:
  1. zakonit pripor, odrejen s sodbo pristojnega sodišča,
  2. zakonit odvzem prostosti osebi, ki se ne pokori zakoniti odločbi sodišča, ali zato, da bi zagotovili izpolnitev kakšne z zakonom naložene obveznosti,
  3. zakonit odvzem prostosti, ki je potreben zato, da bi osebo privedli pred pristojno sodno oblast ob utemeljenem sumu, da je storila kaznivo dejanje, ali kadar je to utemeljeno nujno zato, da bi preprečili storitev kaznivega dejanja ali beg po storjenem kaznivem dejanju,
  4. pridržanje mladoletnika na podlagi zakonite odločbe zaradi vzgojnega nadzorstva ali zakonit odvzem prostosti mladoletniku zato, da bi ga privedli pred pristojno oblast,
  5. zakonito pridržanje oseb, da bi preprečili širjenje nalezljivih bolezni, ali duševno bolnih oseb, alkoholikov, narkomanov in potepuhov,
  6. zakonit odvzem prostosti osebi z namenom, da bi ji preprečili nedovoljen vstop v državo, ali pripor osebe, proti kateri teče postopek za izgon ali za izročitev.
 2. Ob odvzemu prostosti je treba vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za odvzem prostosti in česa ga dolžijo.
 3. Vsakogar, ki mu je bila odvzeta prostost v skladu z določbami tč. c 1. odstavka tega člena, je treba takoj privesti pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast; vsakdo ima pravico, da mu sodijo v razumen roku ali ga izpustijo. Izpustitev na prostost je lahko pogojena z jamstvi, da bo prišel na sojenje.
 4. Vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost ima pravico začeti postopek, v katerem bo sodišče hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in odredilo njegovo izpustitev, če je bil odvzem prostosti nezakonit.
 5. Kdor je bil žrtev odvzema prostosti v nasprotju z določili tega člena, ima iztožljivo pravico do odškodnine.
   

6. člen

Pravica do poštenega sojenja

 1. Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumen roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti.
 2. Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega,dokler ni v skladu z zakonom dokazana njegova krivda.
 3. Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ima naslednje minimalne pravice:
  • da ga takoj in nadrobno seznanijo v jeziku, ki ga razume, z bistvom in vzroki obtožbe, ki ga bremeni;
  • da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;
  • da se brani sam ali z zagovornikom po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo zagovornika, da ga dobi brezplačno, če to zahtevajo interesi pravičnosti;
  • da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne priče;
  • da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem.
    

7. člen

Ni kazni brez zakona

 1. Nihče ne sme biti obsojen za katerokoli dejanje, izvršeno s storitvijo ali opustitvijo, ki ni bilo določeno kot kaznivo dejanje po domačem ali po mednarodnem pravu v času, ko je bilo storjeno. Prav tako se ne sme izreči strožja kazen od tiste, ki jo je bilo mogoče izreči v času, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.
 2. Ta člen ni ovira za sojenje in kaznovanje oseb za kako storitev ali opustitev, ki je bila v času, ko je bila storjena, kazniva po splošnih pravnih načelih, ki jih priznavajo civilizirani narodi.
   

8. člen

Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja

 1. Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja.
 2. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.
   

9. člen

Svoboda mišljenja, vesti in vere

 1. Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek bodisi sam ali skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v bogoslužju, pouku, praksi ali verskih obredih.
 2. Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični družbi zaradi javne varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih ljudi.
   

10. člen

Svoboda govora

 1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje. Ta člen ne preprečuje državam, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, televizijskih in kinematografskih podjetij.
 2. Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podvrženo obličnostim pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov, za zavarovanje zdravja ali morale, za zavarovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.
   

11. člen

Svoboda zbiranja in združevanja

 1. Vsakdo ima pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje, vključno s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese.
 2. Izvrševanje teh pravic je mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Ta člen ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil, policije ali državne uprave z zakonom omejili izvrševanje teh pravic.
   

12. člen

Pravica do poroke

Moški in ženske, zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino v skladu z domačimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje te pravice.
 

13. člen

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva

Vsakdo, čigar pravice in svoboščine, zajamčene s to Konvencijo, so kršene, ima pravico do učinkovitih pravnih sredstev pred domačimi oblastmi, in to tudi če je kršitev storila uradna oseba pri opravljanju uradne dolžnosti.
 

14. člen

Prepoved diskriminacije

Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnosti ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.
 

15. člen

Začasna omejitev pravic v primeru izrednega stanja

 1. Med vojno ali ob kaki drugi splošni nevarnosti, ki ogroža življenje naroda, sme vsaka visoka pogodbena stranka sprejeti ukrepe, s katerimi razveljavi svoje obveznosti iz te Konvencije v strogo omejenem obsegu, ki ga terjajo kritične razmere, ob pogoju, da ti ukrepi niso v nasprotju z njenimi drugimi obveznostmi po mednarodnem pravu.
 2. Na podlagi te določbe ni mogoče razveljaviti 2. člena, razen v primerih smrti, ki so posledica zakonitih vojnih dejanj, kakor tudi ne 3. in 4. (1. odstavek) ter 7. člena.
 3. Vsaka visoka pogodbena stranka, ki uporabi pravico do razveljavitve, mora generalnega sekretarja Sveta Evrope celovito seznaniti z ukrepi,ki jih je sprejela, in z razlogi zanje. Obvestiti mora generalnega sekretarja Sveta Evrope tudi o tem, kdaj so ti ukrepi prenehali veljati in od kdaj veljajo zopet v celoti določbe te Konvencije.
   

16. člen

Omejitev politične dejavnosti tujcev

Nobene določbe iz 10., 11. in 14. člena ni mogoče šteti za določbo, ki bi preprečevala visokim pogodbenih strankam, da določajo omejitve za politično delovanje tujcev.
 

17. člen

Prepoved zlorabe pravic

Nobene določbe v tej Konvenciji ni mogoče razlagati tako, kot da vsebuje za katerokoli državo, skupino ali posameznika pravico do kakršenkoli dejavnosti ali dejanja, ki je usmerjeno h kršenju katerihkoli pravic ali svoboščin, ki so tu določene, ali k njihovemu omejevanju v večjem obsegu, kot je določeno v tej Konvenciji.
 

18. člen

Omejitev uporabe restrikcij pravic

Omejitev pravic in svoboščin, ki jih ta Konvencija dopušča, ni mogoče uporabiti za namene, ki bi bili drugačni od predpisanih.
 

 II. DEL
EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

 

19. člen

Ustanovitev sodišča

Za zagotovitev spoštovanja obveznosti, ki so jih sprejele visoke pogodbenice s to Konvencijo in njenimi protokoli, se ustanovi Evropsko sodišče za človekove pravice, v nadaljevanju imenovano „Sodišče". Sodišče bo stalno.

20. člen

Število sodnikov

Sodišče ima toliko sodnikov, kolikor je visokih pogodbenic.
 

21. člen

Kriteriji za opravljanje funkcij

 1. Sodniki morajo imeti visok moralni ugled in morajo bodisi izpolnjevati zahtevane pogoje za opravljanje visokih pravosodnih funkcij ali pa morajo biti splošno priznani pravni strokovnjaki.
 2. Sodniki delujejo na Sodišču v osebnem svojstvu.
 3. Med opravljanjem te funkcije sodniki ne smejo sprejeti nobene dolžnosti, ki ni združljiva z njihovo neodvisnostjo, nepristranskostjo ali pa z drugimi zahtevami te funkcije, ki ima značaj polne zaposlitve; o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe tega odstavka, odloča Sodišče.
   

22. člen

Volitev sodnikov

 1. Sodnike z večino glasov izvoli Parlamentarna skupščina s seznama treh kandidatov, ki jih imenuje vsaka visoka pogodbenica.
 2. Enak postopek velja tudi za dopolnitev Sodišča, če so pristopile nove visoke pogodbenice, ali za zapolnitev izpraznjenih mest.
   

23. člen

Trajanje mandata

 1. Sodniki so izvoljeni za dobo šestih let. Lahko so ponovno izvoljeni. Vendar pa polovica sodnikov, ki so bili izvoljeni na prvih volitvah mandat poteče po izteku treh let.
 2. Sodnike, ki jim poteče mandat ob koncu prvega triletnega obdobja, izbere z žrebom generalni sekretar Sveta Evrope takoj potem, ko so izvoljeni.
 3. Da bi v kar največji možni meri zagotovili, da se mandat polovice sodnikov obnovi vsake tri leta, lahko Parlamentarna skupščina, preden začne z naslednjimi volitvami, odloči, da mandati enega ali več sodnikov, ki jih bodo izvolili, ne bodo trajali šest let, vendar pa tudi ne smejo biti daljši od devet let in ne krajši od treh let.
 4. V primerih, ko gre za več kot en mandat, in Parlamentarna skupščina uporabi določbe prejšnjega odstavka, določi razporeditev mandatov z žrebom generalni sekretar Sveta Evrope takoj po volitvah.
 5. Sodnik, ki je izvoljen namesto sodnika, čigar mandat še ni potekel, opravlja to dolžnost do konca predhodnikovega mandata.
 6. Sodnikom mandat poteče, ko dosežejo starost 70 let.
 7. Sodniki opravljajo svojo funkcijo do zamenjave. Po zamenjavi ostajajo pristojni za zadeve, ki so jim bile že dodeljene.
   

24. člen

Odpoklic

Sodnik je lahko razrešen svoje funkcije samo v primeru, če ostali sodniki z dvotretjinsko večino odločijo, da ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev.
 

25. člen

Sodna pisarna in pravni sodelavci

Sodišče ima sodno pisarno, katere funkcijo in organizacijo določa poslovnik Sodišča. Sodišču pomagajo pravni sodelavci.
 

26. člen

Plenarno Sodišče

Plenarno Sodišče:

 1. voli svojega predsednika in enega ali dva podpredsednika za dobo treh let; lahko so ponovno izvoljeni;
 2. ustanavlja senate za določeno obdobje;
 3. voli predsednike senatov Sodišča; ti so lahko ponovno izvoljeni;
 4. sprejme poslovnik Sodišča;
 5. voli tajnika in enega ali več namestnikov.
   

27. člen

Odbori, senati in veliki senat

 1. Za proučitev zadev, predloženih Sodišču le-to zaseda v odborih s tremi sodniki, v senatu s sedmimi sodniki in v velikem senatu s sedemnajstimi sodniki. Senati Sodišča ustanavljajo svoje odbore za dobo enega leta.
 2. Sodnik, ki ga izvoli država stranka v sporu, je po uradni dolžnosti član senata in velikega senata; v primeru njegove odsotnosti ali če ne more sodelovati, ta država sama izbere osebo, ki sodeluje kot sodnik.
 3. Veliki senat vključuje tudi predsednika Sodišča, podpredsednike, predsednike senatov in druge sodnike, izbrane v skladu s poslovnikom Sodišča. Kadar je zadeva predložena velikemu senatu v skladu s 43. členom, ne sme noben sodnik iz senata, ki je izrekel sodbo sodelovati v velikem senatu, razen predsednika senata in sodnika, ki je sodeloval v imenu zadevne države.

28. člen

Izjave odborov o nesprejemljivosti

Odbor lahko soglasno odloči, da posamezna zahteva za obravnavo, predložena v skladu s 34. členom, ni sprejemljiva ali jo črta s seznama zadev, če se ta odločitev lahko sprejme brez dodatne proučitve. Taka odločitev je dokončna.
 

29. člen

Odločitve senatov o sprejemljivosti in o temelju zadev

 1. Če v skladu z 28. členom ni bila sprejeta nobena odločitev, senat odloči o sprejemljivosti in argumentih za in proti obravnavi posameznih zahtevkov, predloženih v skladu s 34. členom.
 2. Senat odloči o sprejemljivosti ter o argumentih za in proti obravnavi meddržavnih zahtevkov, predloženih v skladu s 33. členom.
 3. Odločitev, o sprejemljivosti se sprejme ločeno, razen če Sodišče v izjemnih primerih ne odloči drugače.

30. člen

Odstop sodne pristojnosti velikemu senatu

Če zadeva, ki jo senat obravnava, načenja tehtno vprašanje v zvezi z razlago Konvencije ali njenih protokolov ali pa bi rešitev vprašanja lahko privedla do protislovja s predhodno izrečeno sodbo Sodišča, lahko senat, če še ni izrekel svoje sodbe, kadar koli prepusti sodno pristojnost velikemu senatu, če temu nobena od strank ne nasprotuje.
 

31. člen

Pooblastila velikega senata

Veliki senat:

 1. odloča o zahtevah za obravnavo, predloženih bodisi v skladu s 33. ali 34. členom, če mu je zadevo prepustil senat v skladu s 30. členom ali če mu je bila zadeva predložena s 43. členom, in
 2. obravnava zahteve za svetovalna mnenja predložene v skladu s 47. členom.
   

32. člen

Pristojnost Sodišča

 1. Sodišče je pristojno za vse zadeve v zvezi z razlago in uporabo Konvencije in njenih protokolov, ki so mu predložene pod pogoji, predvidenimi v 33., 34. in 47. členu.
 2. V primeru spora glede pristojnosti Sodišča odloča o tem Sodišče.
   

33. člen

Meddržavne zadeve

Vsaka visoka pogodbenica lahko obvesti Sodišče o vsaki domnevni kršitvi določil Konvencije in njenih protokolov, ki bi jih po njenih mnenju lahko pripisali drugi visoki pogodbenici.
 

34. člen

Posamezne zahteve za obravnavo

Sodišče lahko sprejme zahteve za obravnavo od katere koli osebe, nevladne organizacije ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih s Konvencijo in njenimi protokoli s strani katere koli visoke pogodbenice. Visoke pogodbenice se zavezujejo, da na noben način ne bodo ovirale dejanskega izvajanja te pravice.
 

35. člen

Kriteriji sprejemljivosti

 1. Sodišče sme obravnavati zadeve šele potem, ko so bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva v skladu s splošno priznanimi pravili mednarodnega prava in v šestih mesecih od dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev po notranjem pravu.
 2. Sodišče ne bo obravnavalo nobene posamezne zahteve, predložene na podlagi 34. člena, ki je:
  • anonimna;
  • v bistvu ista kot zadeva, ki jo je Sodišče že obravnavalo, ali ki je že v drugem postopku mednarodne preiskave ali reševanja in ne vsebuje nobenih novih dejstev.
 3. Sodišče bo razglasilo za nesprejemljivo vsako zadevo, predloženo v skladu 34. členom, za katero meni, da ni v skladu z določili Konvencije ali njenih protokolov, da je očitno neutemeljena ali pa da pomeni zlorabo pravice.
 4. Sodišče v skladu s tem členom v kateri koli fazi postopka zavrne vsako zahtevo za obravnavo, za katero meni, da je nesprejemljiva.
   

36. člen

Posredovanje tretje strani

 1. V vseh primerih pred senatom ali velikem senatom ima visoka pogodbenica, katere državljan je vložil zahtevo za obravnavo, pravico, da predloži pisne pripombe in sodeluje pri zaslišanju.
 2. Predsednik Sodišča lahko v interesu pravičnega sojenja na katero koli visoko pogodbenico, ki ni udeležena v postopku, ali katero koli drugo zadevno osebo, ki ni vložila zahteve za obravnavo, da predloži pisne pripombe ali se udeleži zaslišanja.
   

37. člen

Izbris zahtev za obravnavo

 1. Sodišče lahko v katerikoli fazi postopka zahtevo za obravnavo izbriše s seznama zadev, če je na podlagi okoliščin možno sklepati:
  • da vlagatelj ne namerava vztrajati pri svoji zahtevi; ali
  • da je bila zadeva rešena; ali
  • da zaradi kakega drugega razloga, ki ga ugotovi Sodišče, nadaljnje obravnavanje zadeve ni več upravičeno.
   Kljub temu pa Sodišče nadaljuje z obravnavo zadeve, če to zahteva spoštovanje človekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih.
 2. Sodišče se lahko odloči, da zahtevo za obravnavo ponovno uvrsti na seznam zadev, če okoliščine to opravičujejo.

38. člen

Preiskava zadeve in postopek prijateljske poravnave

 1. Če Sodišče izjavi, da je zahteva za obravnavo sprejemljiva:
  • nadaljuje s preiskavo zadeve skupaj s predstavniki strank in po potrebi uvede preiskavo, za katere učinkovit potek morajo prizadete države po izmenjavi mnenj s Sodiščem zagotoviti potrebno pomoč;
  • mora biti na voljo prizadetim strankam, da bi dosegle prijateljsko poravnavo zadeve na podlagi spoštovanja človekovih pravic opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih.
 2. Postopki, vodeni v skladu z odstavkom 1 b), so zaupni.
   

39. člen

Prijateljska poravnava

Ob prijateljski poravnavi Sodišče izbriše zadevo s seznama s pomočjo odločitve, ki se omejuje le na kratek povzetek dejstev in na opis dosežene rešitve.
 

40. člen

Javno zaslišanje in dostop do dokumentov

 1. Zaslišanje je javno, razen če Sodišče v izjemnih primerih drugače ne odloči.
 2. Dokumenti, deponirani pri tajniku, so dostopni javnosti, razen če predsednik Sodišča ne odloči drugače.
   

41. člen

Pravično zadoščenje

Če Sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve Konvencije ali njenih protokolov, in če notranje pravo visoke pogodbenice dovoljuje le delno zadoščenje, Sodišče oškodovani stranki, če je potrebno nakloni pravično zadoščenje.
 

42. člen

Sodbe senatov

Sodbe senatov postanejo dokončne v skladu z določili 2. odstavka 44. člena.
 

43. člen

Predložitev velikemu senatu

 1. V treh mesecih od datuma sodbe senata lahko katera koli stranka v zadevi v izjemnih primerih zahteva, da se zadeva predloži v ponovno obravnavo velikemu senatu.
 2. Zbor petih sodnikov velikega senata sprejme zahtevo, če se zastavlja pomembno vprašanje v zvezi z razlago ali uporabo Konvencije ali njenih protokolov ali pa gre za pomembno vprašanje splošnega pomena.
 3. Če zbor sprejme zahtevo za ponovno obravnavo, se veliki senat izreče o zadevi s sodbo.
   

44. člen

Dokončne sodbe

 1. Sodba velikega senata je dokončna
 2. Sodba senata postane dokončna:
  • če stranke izjavijo, da ne bodo zahtevale ponovne obravnave zadeve pred velikim senatom;
  • tri mesece od datuma sodbe, če ni bilo zahteve za ponovno obravnavo pred velikim senatom;
  • če zbor velikega senata zavrne zahtevo po ponovni obravnavi v skladu s 43. členom.
 3. Končna sodba se objavi.
   

45. člen

Utemeljitev sodb in sklepov

 1. Sodbe kot tudi odločitve o sprejemljivosti ali nesprejemljivosti zahtev za obravnavo morajo biti utemeljene.
 2. Če sodba v celoti ali delno ne izraža soglasnega mnenja sodnikov, lahko vsak sodnik temu doda svoje ločeno mnenje.
   

46. člen

Obveznost in izvršitev sodb

 1. Visoke pogodbenice se obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke.
 2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev.
   

47. člen

Svetovalna mnenja

 1. Sodišče lahko na zahtevo Odbora ministrov daje svetovalna mnenja o pravnih vprašanjih v zvezi z razlago Konvencije in njenih protokolov.
 2. Takšna mnenja ne smejo obravnavati vprašanj, ki so povezana z vsebino ali obsegom pravic in svoboščin, opredeljenih v I. delu Konvencije in v njenih protokolih. Prav tako ne smejo obravnavati drugih vprašanj, ki bi jih lahko obravnavalo Sodišče ali Odbor ministrov v zvezi s kakšnim postopkom, sproženim v skladu s Konvencijo.
 3. Odločitev Odbora ministrov, da zahteva svetovalno mnenje Sodišča, mora biti sprejeta z večino glasov predstavnikov, ki so upravičeni, da zasedajo v Odboru ministrov.
   

48. člen

Svetovalna pristojnost Sodišča

Sodišče odloči, ali sodi zahteva za svetovalno mnenje, ki mu jo predloži Odbor ministrov, v njegovo svetovalno pristojnost, kot je opredeljena v 47. členu.
 

49. člen

Obrazložitev za svetovalno mnenje

 1. Svetovalno mnenje Sodišča mora biti obrazloženo.
 2. Če svetovalno mnenje v celoti ali delno ne izraža soglasnega mnenja sodnikov, ima vsak sodnik pravico dati svoje ločeno mnenje.
 3. Svetovalno mnenje Sodišča se pošlje Odboru ministrov.
   

50. člen

Stroški delovanja Sodišča

Stroške za delovanje Sodišča nosi Svet Evrope.
 

51. člen

Privilegiji in imunitete sodnikov

Sodniki uživajo med opravljanjem svojih funkcij privilegije in imunitete, ki so določeni v 40. členu Statuta Sveta Evrope in v sporazumih, sklenjenih na podlagi tega člena.

 

II. DEL
RAZNE DOLOČBE

 

52. člen

Poizvedbe generalnega sekretarja

Na zahtevo generalnega sekretarja Sveta Evrope mora vsaka visoka pogodbena stranka predložiti pojasnila o tem, kako njeno notranje pravo zagotavlja učinkovito uveljavljanje vseh določb te Konvencije.
 

53. člen

Varstvo obstoječih človekovih pravic

Nobene določbe te Konvencije ni mogoče razlagati kot omejitev ali odpravo katerekoli človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih je mogoče uveljaviti po zakonih katerekoli visoke pogodbene stranke ali po sporazumih, v katerih nastopa kot pogodbenica.
 

54. člen

Pooblastila Odbora ministrov

Nobena določba te Konvencije ne odpravlja pooblastil, ki pripadajo Odboru ministrov na podlagi Statuta Sveta Evrope.
 

55. člen

Izključitev drugih sredstev za reševanje sporov

Visoke pogodbene stranke soglašajo, razen če se posebej ne dogovorijo drugače, da ne bodo uporabile pogodb, konvencij in deklaracij, ki med njimi veljajo za to, da bi v obliki pritožbe predložile, naj se spor zaradi razlage ali uporabe te Konvencije rešuje s sredstvi, ki jih ta Konvencija ne predvideva.
 

56. člen

Ozemeljska dejavnost konvencije

 1. Vsaka država sme ob ratifikaciji ali kadarkoli pozneje z notifikacijo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjaviti, da velja s pridržkom 4. odstavka tega člena ta Konvencija tudi za vse ali za katero od ozemelj, za katerih mednarodne odnose je odgovorna.
 2. Konvencija začne veljati za ozemlje ali ozemlja, navedena v notifikaciji, trideseti dan potem, ko je generalni sekretar Sveta Evrope sprejel notifikacijo.
 3. Določbe te Konvencije se uporabljajo na teh ozemljih ob upoštevanju krajevnih razmer.
 4. Vsaka država, ki je dala izjavo na podlagi prvega odstavka tega člena, lahko kadarkoli pozneje izjavi, da sprejema za eno ali več ozemelj, na katere se izjava nanaša, pristojnost Sodišča za sprejemanje pritožb od posameznikov, nevladnih organizacij ali skupin posameznikov v skladu s 34. členom te Konvencije.
   

57. člen

Pridržki

 1. Vsaka država lahko ob podpisu te Konvencije ali ob deponiranju svojih ratifikacijskih listin izrazi pridržke ob katerikoli posebni določbi te Konvencije, če kak zakon, ki tedaj velja na njenem ozemlju, ni v skladu s takšno določbo. Ta člen ne dovoljuje pridržkov splošne narave.
 2. Vsak pridržek po tem členu mora vsebovati kratko oznako zakona, na katerega se nanaša.
   

58. člen

Odpoved

 1. Visoka pogodbena stranka lahko odpove to konvencijo šele po preteku petih let od tedaj, ko je postala njena pogodbenica, in po šestmesečni odpovedi, ki jo z notifikacijo naslovi na generalnega sekretarja Sveta Evrope, ta pa o tem obvesti druge visoke pogodbene stranke.
 2. Takšna odpoved visoke pogodbene stranke ne razrešuje njenih obveznosti po tej Konvenciji za katerokoli dejanje, ki bi ga storila pred dnem, ko je odpoved začela veljati, in ki bi lahko pomenilo kršitev takšnih obveznosti.
 3. Vsaka visoka pogodbena stranka, ki preneha biti članica Sveta Evrope, preneha biti ob istih pogojih tudi stranka te Konvencije.
 4. V skladu z določbami prejšnjih odstavkov je mogoče odpovedati Konvencijo za katerokoli ozemlje, za katero je bila dana izjava o njeni uporabi na podlagi določb 56. člena.
   

59. člen

Podpis in ratifikacija

 1. Ta Konvencija je odprta za podpis članicam Sveta Evrope, ki jo morajo ratificirati. Ratifikacijske listine je treba deponirati pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
 2. Ta Konvencija bo začela veljati potem, ko bo deponiranih deset ratifikacijskih listin.
 3. Za poznejše podpisnice bo Konvencija začela veljati z dnem, ko bodo deponirane njihove ratifikacijske listine.
 4. Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse članice Sveta Evrope o začetku veljavnosti Konvencije, o imenih visokih pogodbenih strank, ki so jo ratificirale, in o deponiranju ratifikacijskih listin, ki so prispele pozneje.

PROTOKOL
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin

l. člen

Varstvo lastnine

Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do spoštovanja svojega premoženja. Nikomur ne sme biti lastnina odvzeta, razen če je to v javnem interesu v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, in ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava. Ta določba pa nikakor ne omejuje pravice držav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnim interesom ali za zagotovitev plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni.
 

2. člen

Pravica do izobrazbe

Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.
 

3. člen

Pravica do svobodnih volitev

Visoke pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo izvedle v razumnih časovnih presledkih svobodne in tajne volitve, ki bodo zagotovile svobodno izražanje mnenja ljudstva pri izbiri zakonodajnih teles.
 

4. člen

Ozemeljska veljavnost konvencije

Vsaka visoka pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ratifikaciji ali kadarkoli pozneje pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope izjavo, s katero sporoči, da bodo določbe tega protokola veljale na v izjavi navedenih ozemljih, za katerih mednarodne odnose je odgovorna.
Vsaka visoka pogodbena stranka, ki je poslala izjavo iz prejšnjega odstavka, lahko kadarkoli z novo izjavo spremeni vsebino katerekoli prejšnje izjave ali pa prekliče veljavnost določb tega Protokola glede kateregakoli ozemlja.
Izjava, ki je v skladu s tem členom se šteje, da je v skladu s prvim odstavkom 56. člena Konvencije.
 

5. člen

Razmerja do konvencije

Visoke pogodbene stranke štejejo določbe 1., 2., 3. in 4. člena tega Protokola kot dodatne člene h Konvenciji in zanje veljajo vse določbe Konvencije.
 

6. člen

Podpis in ratifikacija

Ta Protokol je odprt za podpis članicam Sveta Evrope, ki so podpisnice Konvencije, ratificiran mora biti ob ali po ratifikaciji Konvencije. Veljati začne potem, ko bo deponiranih deset ratifikacijskih listin. Za podpisnico, ki ratificira Protokol naknadno, začne veljati ob deponiranju njenih ratifikacijskih listin.
Ratifikacijske listine morajo biti deponirane pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki bo vsem članicam sporočil imena držav, ki so ta Protokol ratificirale.

 

PROTOKOL ŠTEVILKA 4
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki zagotavlja določene pravice in svoboščine,
ki še niso vključene v Konvencijo in
v prvi Protokol h Konvenciji

l. člen

Prepoved zaporne kazni zaradi dolgov

Nikomur ne sme biti odvzeta prostost samo zato, ker ne more izpolniti pogodbenih obveznosti.
 

2. člen

Svoboda gibanja

 1. Vsakdo, ki je zakonito na ozemlju kake države, ima na njenem ozemlju pravico do svobode gibanja in do svobodne izbire prebivališča.
 2. Vsakdo lahko svobodno zapusti katerokoli državo, vključno tudi lastno.
 3. Pri izvajanju teh pravic ne sme biti nobenih omejitev, razen tistih, ki so določene z zakonom in ko so v demokratični družbi nujne zaradi državne in javne varnosti, za vzdrževanje javnega reda, za preprečevanje kaznivih dejanj, za zaščito zdravja ali morale ali za varstvo pravic in svoboščin drugih ljudi.
 4. Za pravice navedene v prvem odstavku lahko na določenih področjih veljajo omejitve, ki morajo biti določene z zakonom in v demokratični družbi upravičene zaradi javnega interesa.
   

3. člen

Prepoved izgona državljanom

 1. Nihče ne sme biti izgnan bodisi z individualnimi ali s kolektivnimi ukrepi z ozemlja države, katere državljan je.
 2. Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do vstopa na ozemlje države, katere državljan je.
   

4. člen

Prepoved skupinskega izgona tujcev

Kolektivni izgon tujcev je prepovedan.
 

5. člen

Ozemeljska veljavnost konvencije

 1. Vsaka visoka pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ob ratifikaciji tega Protokola ali kadarkoli pozneje pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope izjavo, s katero sporoči, da bodo določbe tega Protokola veljale na v izjavi navedenih ozemljih, za katerih mednarodne odnose je odgovorna.
 2. Vsaka visoka pogodbena stranka, ki je poslala izjavo iz prejšnjega odstavka, lahko kadarkoli pošlje novo izjavo, s katero spreminja določbe katerekoli prejšnje izjave ali pa prekliče veljavnost določb tega Protokola glede kateregakoli ozemlja.
 3. Izjava, dana na podlagi tega člena, se šteje, da je skladna s prvim odstavkom 56. člena.
 4. Ozemlje katerekoli države, za katero velja ta Protokol na podlagi ratifikacije ali sprejema, in vsako ozemlje, za katero velja ta Protokol na podlagi izjave, ki jo je dala ta država v skladu s tem členom se obravnava kot ločeni ozemlji zaradi sklicevanja na 2. in 3. člen v zvezi z ozemljem države.
 5. Vsaka država, ki je podala izjavo v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko kadar koli po tem izjavi za eno ali več ozemelj na katere se izjava nanaša, da, kar zadeva vse ali katerega izmed členov 1 do 4 tega protokola, sprejema pristojnost Sodišča za sprejemanje zahtev za obravnavo s strani fizičnih oseb, nevladnih organizacij ali skupin posameznikov v skladu s 34. členom Konvencije.
   

6. člen

Razmerje do Konvencije

Visoke pogodbene stranke štejejo določbe členov od 1 do 5 tega Protokola za dodatne člene h Konvenciji in vse določbe Konvencije veljajo tudi zanje.
 

7. člen

Podpis in ratifikacija

 1. Ta Protokol je odprt za podpis članicam Sveta Evrope, ki so podpisale Konvencijo; ratificiran mora biti ob ali po ratifikaciji Konvencije. Veljati začne po deponiranju petih ratifikacijskih listin. Za podpisnico, ki ratificira Protokol pozneje, začne veljati na dan deponiranja njene ratifikacijske listine.
 2. Ratifikacijske listine morajo biti deponirane pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki vsem članicam sporoči imena držav, ki so Protokol ratificirale.

 

PROTOKOL ŠTEVILKA 6
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki zadeva odpravo smrtne kazni

l. člen

Ukinitev smrtne kazni

Smrtna kazen se odpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno kazen ali usmrčen.
 

2. člen

Smrtna kazen v vojnem času

Država lahko določi v svoji zakonodaji smrtno kazen za dejanja, storjena med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti; takšna kazen se sme uporabiti le v primerih, ki so določeni v zakonu in v skladu z določbami zakona. Država obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope o takšnih določbah v svoji zakonodaji.
 

3. člen

Prepoved začasnega prenehanja uporabe

Določbe tega Protokola se ne smejo derogirati s sklicevanjem na 15. člen Konvencije.
 

4. člen

Prepoved pridržkov

Nobeni pridržki glede določb tega Protokola na podlagi 57. člena Konvencije niso dopustni.
 

5. člen

Ozemeljska veljavnost konvencije

 1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera veljajo določbe tega Protokola.
 2. Vsaka država lahko kadarkoli z izjavo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi veljavnost določb tega Protokola na katerokoli drugo ozemlje, navedeno v izjavi. Za to ozemlje bo začel Protokol veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu, ko je generalni sekretar prejel izjavo.
 3. Vsaka izjava, podana v skladu s prejšnjima odstavkoma, se lahko prekliče za katerokoli ozemlje, navedeno v takšni izjavi, z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Preklic začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu, ko je generalni sekretar prejel takšno obvestilo.
   

6. člen

Razmerje do konvencije

Države pogodbenice štejejo določbe členov od 1 do 5 tega Protokola za dodatne člene h Konvenciji in vse določbe Konvencije veljajo tudi zanje.
 

7. člen

Podpisi in ratifikacija

Ta Protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisnice Konvencije. Protokol mora biti ratificiran, sprejet ali odobren. Država članica Sveta Evrope tega Protokola ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni hkrati ali že pred tem ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi so deponirane pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

Uveljavitev konvencije

 1. Ta Protokol začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu, ko je pet držav članic Sveta Evrope izrazilo soglasje, da jih ta Protokol zavezuje v skladu z določili 7. člena.
 2. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi soglasje, da jo zavezujejo določila tega Protokola, začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu deponiranja listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
   

9. člen

Naloge depozitarja

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta:

 1. vsakem podpisu;
 2. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;
 3. datumu uveljavitve Protokola v skladu s 5. in 8. členom;
 4. vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se nanaša na ta Protokol.

 

PROTOKOL ŠTEVILKA 7
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin

l. člen

Proceduralna jamstva v primeru izgona tujcev

 1. Tujec, ki zakonito prebiva na ozemlju kake države ne sme biti izgnan s tega ozemlja, razen z odločbo, ki temelji na zakonu, pri tem pa mora imeti možnost:
  • predložiti utemeljen ugovor proti izgonu,
  • zahtevati preskus svoje zadeve in
  • doseči, da ga v zvezi s tem sprejme pristojni organ oblasti ali oseba ali osebe, ki jih pooblasti omenjeni pristojni organ oblasti.
 2. Tujec se sme izgnati, preden uveljavi pravice iz točke a, b in c prvega odstavka tega člena, če je takšen izgon nujen zaradi javnega reda ali zaradi varnosti države.
   

2. člen

Pravica do pritožbe v kazenskih zadevah

 1. Vsakdo, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ima pravico zahtevati preskus sodne odločbe o krivdi in o kazni pred višjim sodiščem. Uveljavljanje te pravice, vključno z razlogi, na podlagi katerih jo lahko prizadeti uveljavi, morajo biti določeni z zakonom.
 2. Ta pravica se lahko izjemoma omeji, če gre za kršitev manjšega pomena, kakor so predpisane z zakonom, ali če je prizadetega že na prvi stopnji obsodilo najvišje sodišče ali če mu je bila izrečena oprostilna sodba po pritožbi zoper oprostilno sodbo.
   

3. člen

Pravica do odškodnine v primeru sodne pomote

Če je bila pravnomočna kazenska sodba pozneje razveljavljena ali če je bila oseba pomiloščena zato, ker je kako novo ali na novo odkrito dejstvo pokazalo, da gre za sodno zmoto, ima oseba, ki je zaradi takšne obsodbe prestajala kazen, pravico do odškodnine skladno z zakonom ali prakso te države, razen če bi se dokazalo, da je prepozno uveljavitev takšnih dejstev prizadeti v celoti ali deloma sam povzročil.
 

4. člen

Pravica, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan za isto kaznivo dejanje

 1. Pravosodni organi iste države ne smejo nikogar ne kazensko preganjati ne kaznovati za kaznivo dejanje, za katero je bil na podlagi zakona in v skladu s kazenskim postopkom te države s pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen.
 2. Določbe prejšnjega odstavka ne preprečujejo obnove kazenskega postopka na podlagi zakona in skladno s kazenskim postopkom prizadete države, če obstajajo dokazi o novih ali na novo odkritih dejstvih ali pa če je v prejšnjih postopkih prišlo do bistvene napake, ki bi lahko vplivala na izid sojenja.
 3. Določila tega člena se ne smejo derogirati s sklicevanjem na 15. člen Konvencije.
   

5. člen

Enakost zakoncev

Zakoncema gredo iz zakonske zveze enake civilnopravne pravice in dolžnosti v medsebojnem razmerju in v razmerju do svojih otrok tako med trajanjem zakonske zveze kot tudi po njenem prenehanju. Določba tega člena ne preprečuje državam, da uveljavijo ukrepe, ki jih narekujejo koristi otrok
 

6. člen

Ozemeljska veljavnost konvencije

 1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera veljajo določbe tega Protokola, in v kakšnem obsegu bodo veljale na tem ozemlju ali ozemljih.
 2. Vsaka država lahko pozneje z izjavo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja Evrope, razširi veljavnost določil tega Protokola na katerokoli drugo ozemlje, navedeno v izjavi. Za to ozemlje bo začel Protokol veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi pretečenemu roku dveh mesecev od datuma, ko je generalni sekretar prejel izjavo.
 3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjih dveh odstavkov, se lahko za katerokoli ozemlje, navedeno v takšni izjavi, prekliče ali spremeni z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Preklic ali sprememba začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi pretečenemu roku dveh mesecev od datuma, ko je generalni sekretar prejel obvestilo.
 4. Za izjavo, ki je bila dana na podlagi tega člen, se šteje, da je v skladu s prvim odstavkom 56. člena Konvencije.
 5. Ozemlje katerekoli države, za katero velja ta Protokol na podlagi ratifikacije, sprejema ali odobritve, ter vsako ozemlje, za katero velja ta Protokol na podlagi izjave, ki jo je dala država na podlagi tega člena, se lahko obravnava kot ločeni ozemlji zaradi sklicevanja na l. člen v zvezi z ozemljem države.
 6. Vsaka država, ki je podala izjavo v skladu s 1. ali 2. odstavkom tega člena, lahko kadar koli po tem izjavi za eno ali več ozemelj, na katera se izjava nanaša, da kar zadeva 1. do 5. tega Protokola, sprejema pristojnost Sodišča za sprejemanje zahtev za obravnavo za posameznike, nevladne organizacije ali skupine posameznikov v skladu s 34. členom Konvencije.
   

7. člen

Razmerja do konvencije

Države pogodbenice štejejo določbe od 1. do 6. člena tega Protokola kot dodatne člene h Konvenciji in vsa določila Konvencije veljajo tudi zanjo.
 

8. člen

Podpis in ratifikacija

Ta Protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale Konvencijo. Protokol morajo države ratificirati, sprejeti ali odobriti. Tega Protokola ne sme ratificirati sprejeti ali odobriti država članica Sveta Evrope, ki ni hkrati ali pa pred tem ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi so deponirane pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

9. člen

Uveljavitev konvencije

 1. Ta Protokol začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi preteku roka dveh mesecev od datuma, ko je sedem držav članic Sveta Evrope izrazilo soglasje, da jih določbe tega Protokola zavezujejo skladno z določbami 8. člena.
 2. Za vsako državo članico, ki naknadno izrazi soglasje, da jo zavezujejo določila Protokola, začne Protokol veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi preteku roka dveh mesecev od datuma deponiranja listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
   

10. člen

Naloge depozitarja

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse države članice Sveta Evrope:

 1. vsakem podpisu,
 2. deponiranju listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi,
 3. datumu začetka veljavnosti Protokola, skladno s 6. in 9. členom,
 4. vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se nanaša na ta Protokol.

PROTOKOL ŠTEVILKA 12 H KONVENCIJI O

VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVI IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se

ob upoštevanju temeljnega načela, po katerem so vsi ljudje enaki pred zakonom in imajo pravico do enakega zakonskega varstva;

odločene, da bodo še naprej podpirale enakost vseh ljudi s skupno krepitvijo splošne prepovedi diskriminacije s pomočjo Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, (v nadaljevanju ťkonvencijaŤ);

ob ponovnem zagotovilu, da načelo nediskriminacije državam pogodbenicam ne preprečuje, da ne ukrepajo z namenom podpiranja polne in učinkovite enakosti, ob upoštevanju, da obstaja za te ukrepe objektivno in razumno opravičilo;

sporazumele:

1. člen
Splošna prepoved diskriminacije

1. Uživanje vsake pravice, ki je predvidena z zakonom, je zagotovljeno brez kakršne koli diskriminacije na kateri koli podlagi kot je spol, rasa, barva, jezik, vera, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, povezava z narodnostno manjšino, lastnina, rojstvo ali drug status.

2. Noben javni organ ne bo proti nikomur izvajal diskriminacije na kateri koli podlagi, navedeni v prvem odstavku.
 

2.člen
Veljavnost za ozemlje

1. Država lahko ob podpisu ali shranitvi listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.

2. Država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi veljavnost tega protokola na katero koli drugo ozemlje, ki je določeno v tej izjavi. Glede na ozemlje začne protokol veljati prvi dan meseca po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko generalni sekretar prejme izjavo.

3. Vsaka izjava, ki je dana v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma, se lahko glede na katero koli ozemlje, ki je določeno v tej izjavi, umakne ali spremeni z uradnim obvestilom, ki je naslovljeno na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba začne veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

4. Izjava, ki je dana v skladu s tem členom, se šteje, da je v skladu s prvim odstavkom 56. člena konvencije.

5. Država, katere izjava je v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, lahko kadar koli po tem izjavi v imenu enega ali več ozemelj, na katere se izjava nanaša, da sprejema pristojnost sodišča za prošnje posameznikov, nevladnih organizacij ali skupin posameznikov, kot to določa 34. člen konvencije, glede na 1. člen tega protokola.
 

3. člen
Zveza s konvencijo

 Za države pogodbenice velja, da se določbe 1. in 2. člena tega protokola štejejo kot dodatni členi konvencije, vse določbe konvencije pa se uporabljajo ob upoštevanju teh členov.
 

4. člen
Podpis in ratifikacija

Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti in odobriti. Država članica Sveta Evrope ne more ratificirati, sprejeti in odobriti tega protokola, ne da bi predhodno ali hkrati ratificirala konvencijo. Listina o ratifikacij, sprejetju ali odobritvi je shranjena pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

5. člen
Začetek veljavnosti

1. Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko deset držav članic Sveta Evrope izrazi svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v skladu z določbami 4. člena.

2. Za vsako državo članico, ki kasneje izrazi soglasje, da jo protokol zavezuje, začne ta veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od datuma shranitve listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

6. člen
Naloge depozitarja

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta o:

a. vsakem podpisu;

b. shranitvi vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;

c. vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 2. in 5. členom;

d. vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem Protokolom.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v ...................... dne ............ 2000 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam Sveta Evrope

PROTOKOL ŠTEVILKA 13 H KONVENCIJI O

VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN

GLEDE ODPRAVE SMRTNE KAZNI V VSEH OKOLIŠČINAH 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola,

so se,

prepričane, da je pravica vsakogar do življenja v demokratični družbi temeljna vrednota in da je odprava smrtne kazni bistvenega pomena za varstvo te pravice ter popolno priznanje prirojenega dostojanstva vseh ljudi;

v želji, da bi okrepile varstvo pravice do življenja, ki jo zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija);

ob ugotovitvi, da Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni, podpisan v Strasbourgu 28. aprila 1983, ne izključuje smrtne kazni za dejanja, storjena med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti;

odločene, da storijo zadnji korak za odpravo smrtne kazni v vseh okoliščinah,

dogovorile o naslednjem:
 

1. člen
Odprava smrtne kazni

Smrtna kazen se odpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno kazen ali usmrčen.
 

2. člen
Prepoved razveljavitev

Glede določb tega protokola ni dovoljena nobena razveljavitev po 15. členu Konvencije.
 

3. člen
Prepoved pridržkov

Glede določb tega protokola ni dopusten noben pridržek po 57. členu Konvencije.
 

4. člen
Ozemeljska veljavnost

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.

2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, veljavnost tega protokola razširi na katero koli ozemlje, določeno v izjavi. Za to ozemlje začne protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo.

3. Vsaka izjava v skladu s prejšnjima odstavkoma se glede katerega koli ozemlja, določenega v taki izjavi, lahko umakne ali spremeni z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo.
 

5. člen
Razmerje do Konvencije

Države pogodbenice štejejo določbe od 1. do 4. člena tega protokola kot dodatne člene h Konvenciji in skladno s tem veljajo vse določbe Konvencije.
 

6. člen
Podpis in ratifikacija

Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale Konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Država članica Sveta Evrope ga ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni prej ali hkrati ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

7. člen
Začetek veljavnosti

1. Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma, ko je deset držav članic Sveta Evrope izrazilo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v skladu z določbami 6. člena.

2. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo ta protokol zavezuje, začne ta protokol veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od datuma deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

8. člen
Naloge depozitarja

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti vse države članice Sveta Evrope o:

a.) vsakem podpisu;

b.) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;

c.) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s 4. in 7. členom;

d.) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Vilni dne 3. maja 2002 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta Evrope.

PROTOKOL ŠTEVILKA 14 H KONVENCIJI O

VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN,

KI SPREMINJA NADZORNI SISTEM KONVENCIJE

Uradni list RS 49/2005 z dne 18. 5. 2005 

Preambula

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisani 4. novembra 1950 v Rimu (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), so se
    ob upoštevanju resolucije št. 1 in deklaracije, sprejetih na Evropski ministrski konferenci o človekovih pravicah 3. in 4. novembra 2000 v Rimu;
    ob upoštevanju deklaracij, ki jih je sprejel Odbor ministrov 8. novembra 2001, 7. novembra 2002 in 15. maja 2003 na svojem 109., 111. oziroma 112. zasedanju;
    ob upoštevanju mnenja št. 251 (2004), ki ga je 28. aprila 2004 sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope;
    glede na nujnost spremembe nekaterih določb Konvencije, da se ohrani in izboljša dolgoročna učinkovitost nadzornega sistema, zlasti zaradi nenehnega naraščanja delovne obremenitve Evropskega sodišča za človekove pravice in Odbora ministrov Sveta Evrope;
    še zlasti glede na potrebo, da se zagotovi, da ima Sodišče še naprej glavno vlogo pri varstvu človekovih pravic v Evropi,
    dogovorile:

1. člen

Drugi odstavek 22. člena Konvencije se črta.

2. člen

23. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen - Trajanje mandata in razrešitev

    1. Sodniki so izvoljeni za dobo devetih let. Ne morejo biti ponovno izvoljeni.
    2. Sodnikom poteče mandat, ko dopolnijo 70 let.
    3. Sodniki opravljajo svojo funkcijo, dokler niso zamenjani. Vendar pa še naprej obravnavajo zadeve, ki jih že imajo v obravnavi.
    4. Noben sodnik ne more biti razrešen, razen če drugi sodniki z dvotretjinsko večino ne odločijo, da sodnik ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev.«

3. člen

24. člen Konvencije se črta.

4. člen

25. člen Konvencije postane 24. člen, njegovo besedilo pa se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen - Sodna pisarna in poročevalci

    1. Sodišče ima sodno pisarno, katere naloge in organizacijo določa poslovnik Sodišča.
    2. Kadar Sodišče odloča kot sodnik posameznik, mu pomagajo poročevalci, ki delujejo pod vodstvom predsednika Sodišča. So del sodne pisarne Sodišča.«

5. člen

26. člen Konvencije postane 25. člen (»Plenum sodišča«), njegovo besedilo pa se spremeni:
    1. Vejica na koncu točke d se zamenja s podpičjem in beseda »in« se črta.
    2. Pika na koncu točke e se zamenja s podpičjem.
    3. Doda se nova točka f, ki se glasi:
    »f. predloži zahtevo po drugem odstavku 26. člena.«

6. člen

27. člen Konvencije postane 26. člen, njegovo besedilo pa se spremeni tako, da se glasi:

»26. člen - Sodnik posameznik, odbori, senati in veliki senat

    1. Sodišče o zadevah, ki so mu predložene, odloča kot sodnik posameznik, v odborih treh sodnikov, senatih sedmih sodnikov in velikem senatu sedemnajstih sodnikov. Senati Sodišča ustanovijo odbore za določeno obdobje.
    2. Na zahtevo plenuma sodišča lahko Odbor ministrov s soglasno odločitvijo in za določen čas zmanjša število sodnikov senatov na pet.
    3. Kadar sodnik odloča kot sodnik posameznik, ne sme obravnavati nobene zahteve za obravnavo proti visoki pogodbenici, za katero je bil ta sodnik izvoljen.
    4. Sodnik, izvoljen za zadevno visoko pogodbenico, odloča kot član senata in velikega senata po uradni dolžnosti. Če ga ni ali ta sodnik ne more odločati, namesto njega kot sodnik odloča oseba, ki jo izbere predsednik Sodišča s seznama, ki ga vnaprej predloži ta pogodbenica.
    5. Veliki senat vključuje tudi predsednika Sodišča, podpredsednike, predsednike senatov in druge sodnike, izbrane v skladu s poslovnikom Sodišča. Kadar je zadeva predložena velikemu senatu v skladu s 43. členom, v velikem senatu ne sme zasedati noben sodnik iz senata, ki je izrekel sodbo, razen predsednika senata in sodnika, ki je zasedal v imenu zadevne visoke pogodbenice.«

7. člen

V Konvenciji se za novim 26. členom doda nov 27. člen, ki se glasi:

27. člen - Pristojnost sodnikov posameznikov

    1. Sodnik posameznik lahko odloči, da posamezna zahteva za obravnavo, predložena v skladu s 34. členom, ni sprejemljiva za obravnavo ali jo črta s seznama zadev Sodišča, če se ta odločitev lahko sprejme brez dodatne presoje.
    2. Odločitev je dokončna.
    3. Če sodnik posameznik ne odloči, da zahteva za obravnavo ni sprejemljiva za obravnavo ali je ne črta, jo predloži odboru ali senatu v nadaljnjo presojo.«

8. člen

28. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:

»28. člen - Pristojnost odborov

    1. Odbor lahko glede zahteve za obravnavo, predložene v skladu s 34. členom, soglasno:
       a. odloči, da ni sprejemljiva za obravnavo ali jo črta s seznama zadev, kadar se taka odločitev lahko sprejme brez nadaljnje presoje, ali
       b. odloči, da je sprejemljiva za obravnavo in hkrati izda sodbo o zadevi sami, če je temeljno vprašanje v tej zadevi, ki se nanaša na razlago ali uporabo Konvencije ali njenih protokolov, že del uveljavljene sodne prakse Sodišča.
    2. Odločitve in sodbe iz prvega odstavka so dokončne.
    3. Kadar sodnik, izvoljen za zadevno visoko pogodbenico, ni član odbora, ga lahko odbor v kateri koli fazi postopka povabi, da zasede mesto enega od članov odbora ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov, vključno s tem, ali je ta pogodbenica izpodbijala uporabo postopka iz točke b prvega odstavka.«

9. člen

29. člen Konvencije se spremeni:
    1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Kadar se ne sprejme odločitev v skladu s 27. ali 28. členom ali ne izda sodba v skladu z 28. členom, senat odloči o sprejemljivosti za obravnavo in vsebini posameznih zahtev za obravnavo, predloženih v skladu s 34. členom. Odločitev o sprejemljivosti za obravnavo se lahko sprejme ločeno.«
    2. Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Odločitev o sprejemljivosti za obravnavo se sprejme ločeno, razen če Sodišče v izjemnih primerih ne odloči drugače.«
    3. Tretji odstavek se črta.

10. člen

31. člen Konvencije se spremeni:
    1. Na koncu točke a se črta beseda »in«.
    2. Točka b postane točka c in doda se nova točka b, ki se glasi:
    »odloča o vprašanjih, ki jih je Sodišču v skladu s četrtim odstavkom 46. člena predložil Odbor ministrov, in«.

11. člen

32. člen Konvencije se spremeni:
    Na koncu prvega odstavka se za številko 34 dodata vejica in številka 46.

12. člen

Tretji odstavek 35. člena Konvencije se spremeni tako, da se glasi:
    »3. Sodišče odloči, da posamezna zahteva za obravnavo, predložena v skladu s 34. členom, ni sprejemljiva za obravnavo, če meni:
      a. da ni v skladu z določbami konvencije ali njenih protokolov, da je očitno neutemeljena ali da pomeni zlorabo pravice do posamezne zahteve za obravnavo, ali
      b. da za vlagatelja ni nastal znatno neugodnejši položaj, razen če spoštovanje človekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih, ne zahteva obravnave vsebine zahteve in če na tej podlagi ni mogoče zavrniti nobene zadeve, ki je ni že prej ustrezno obravnavalo domače sodišče.«

13. člen

Na koncu 36. člena Konvencije se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
    »3. Komisar za človekove pravice Sveta Evrope lahko k vsem zadevam, ki jih obravnava senat ali veliki senat, predloži pisne pripombe in sodeluje na obravnavah.«

14. člen

38. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:

»38. člen - Obravnava zadeve

Sodišče obravnava zadevo skupaj s predstavniki strank in po potrebi izvede preiskavo, zadevne visoke pogodbenice pa zagotovijo vse potrebno za njeno učinkovito izvedbo.«

15. člen

39. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen - Prijateljske poravnave

    1. Sodišče lahko v kateri koli fazi postopka izrazi pripravljenost, da je na voljo zadevnim strankam, da dosežejo prijateljsko poravnavo v zadevi na podlagi spoštovanja človekovih pravic, opredeljenih v konvenciji in njenih protokolih.
    2. Postopki, ki se vodijo v skladu s prvim odstavkom, so zaupni.
    3. Če je dosežena prijateljska poravnava, Sodišče zadevo črta s svojega seznama z odločbo, ki je omejena na kratko navedbo dejstev in dosežene rešitve.
    4. Odločba se pošlje Odboru ministrov, ki nadzira izvajanje določil prijateljske poravnave, navedene v odločbi.«

16. člen

46. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi:

»46. člen - Zavezujoča narava in izvrševanje sodb

    1. Visoke pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v kateri so stranke postopka.
    2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje njeno izvršitev.
    3. Če Odbor ministrov meni, da nadziranje izvršitve končne sodbe ovirajo težave pri razlagi sodbe, lahko zadevo predloži Sodišču, da se izreče o razlagi. Za odločitev o predložitvi je potrebna dvotretjinska večina glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v odboru.
    4. Če Odbor ministrov meni, da visoka pogodbenica zavrača spoštovanje končne sodbe v zadevi, v kateri je stranka, lahko po tem, ko ji je bilo vročeno uradno obvestilo in z odločitvijo, sprejeto z dvotretjinsko večino glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža v odboru, Sodišču predloži vprašanje, ali pogodbenica ni izpolnila svoje obveznosti iz prvega odstavka.
    5. Če sodišče ugotovi kršitev prvega odstavka, zadevo predloži Odboru ministrov, ki odloči o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Če sodišče ne ugotovi kršitve prvega odstavka, zadevo predloži Odboru ministrov, ki konča obravnavo zadeve.

17. člen

59. člen Konvencije se spremeni:
    1. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
        »2. Evropska unija lahko pristopi h Konvenciji.«
    2. Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti oziroma peti odstavek.

Končne in prehodne določbe

18. člen

    1. Protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope podpisnicam konvencije, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje
      a. podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali
      b. podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.
    2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

19. člen

Protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko so vse pogodbenice Konvencije izrazile soglasje, da jih protokol zavezuje v skladu z določbami 18. člena.

20. člen

   1. Od dneva začetka veljavnosti protokola se njegove določbe uporabljajo za vse zahteve, ki jih Sodišče obravnava, ter za vse sodbe, katerih izvršitev nadzira Odbor ministrov.
   2. Novo merilo sprejemljivosti za obravnavo, ki se z 12. členom protokola doda točki b tretjega odstavka 35. člena Konvencije, se ne uporablja za zahteve, ki so bile sprejete v obravnavo že pred začetkom veljavnosti protokola. V dveh letih po začetku veljavnosti protokola lahko novo merilo sprejemljivosti uporabljajo le senati in veliki senat Sodišča.

21. člen

Mandat sodnikov, ki na dan začetka veljavnosti tega protokola opravljajo svoj prvi mandat, se ipso iure podaljša, tako da v celoti traja devet let. Drugi sodniki končajo svoj mandat, ki se ipso iure podaljša za dve leti.

22. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope o:
    a. vsakem podpisu,
    b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,
    c. datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 19. členom in
    d. vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.
     
    V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.
     
    Sestavljeno v Strasbourgu 13. maja 2004 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta Evrope.