Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

099 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 17.03.1978
Podpis: 04.03.1999
Ratifikacija: 19.07.2001
Veljavnost: 12.04.1982
ang
fra
Uradni list RS(19.10.2000)-MP, št. 27/125

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se
v želji, da bi olajšale uporabo Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, ki je bila dana na voljo za podpis v Strasbourgu 20. aprila 1959 (v nadaljnjem besedilu konvencija), tudi za področje kršitev fiskalnih predpisov;
ob upoštevanju, da je zaželeno konvencijo dopolniti še v določenih drugih pogledih,
dogovorile o naslednjem:

 

I. POGLAVJE

1. člen

Pogodbenice ne smejo uresničevati pravice iz točke a) 2. člena konvencije, da lahko zavrnejo pravno pomoč samo zato, ker se zaprosilo nanaša na dejanje, ki ga zaprošena pogodbenica šteje za kršitev fiskalnih predpisov.
 

2. člen

1. Kadar je pogodbenica pripravljena ugoditi zaprosilu za preiskavo ali zaseg premoženja pod pogojem, da je dejanje, ki je razlog za zaprosilo, kaznivo tako po zakonodaji pogodbenice prosilke kot tudi po zakonodaji zaprošene pogodbenice, se šteje, da je ta pogoj za kršitev fiskalnih predpisov izpolnjen tudi, če je dejanje kaznivo po zakonodaji pogodbenice prosilke in ustreza kaznivemu dejanju enake narave po zakonodaji zaprošene pogodbenice.

2. Zaprosilo se ne sme zavrniti z utemeljitvijo, da zakonodaja zaprošene pogodbenice ne nalaga enake vrste davka ali dajatve ali da ne vsebuje enake vrste davčnih, carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja pogodbenice prosilke.

 

II. POGLAVJE

3. člen

Konvencija se uporablja tudi za:

a) vročitev listin, ki se nanašajo na izvršitev sodbe, povračilo denarne kazni ali plačilo stroškov postopka;

b) ukrepe v zvezi z odložitvijo izreka kazni ali njene izvršitve, pogojnim odpustom, preložitvijo začetka izvrševanja kazni ali prekinitvijo izvrševanja kazni.

 

III. POGLAVJE

4. člen

22. člen konvencije se dopolni z naslednjim besedilom, tako da prvotni 22. člen konvencije postane prvi odstavek, spodaj navedene določbe pa postanejo drugi odstavek:

"2. Poleg tega pogodbenica, ki je priskrbela prej omenjene podatke, drugi pogodbenici v posameznih primerih na njeno zaprosilo pošlje izvod obsodb in obvestil o zadevnih ukrepih kot tudi druge s tem povezane podatke, da bi slednja na njihovi podlagi lahko presodila, ali so zaradi njih potrebni kaki notranjepravni ukrepi. O tem se dogovorita pristojni ministrstvi za pravosodje."

 

IV. POGLAVJE

5. člen

1. Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

2. Protokol začne veljati 90 dni po datumu deponiranja tretje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

3. Za državo podpisnico, ki ga ratificira, sprejme ali odobri pozneje, začne protokol veljati 90 dni po datumu deponiranja njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

4. Država članica Sveta Evrope ne more ratificirati, sprejeti ali odobriti tega protokola, če ni hkrati ali prej ratificirala konvencije.
 

6. člen

1. Vsaka država, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi k temu protokolu, potem ko je ta začel veljati.

2. K protokolu se pristopi z deponiranjem listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope; pristop začne veljati 90 dni po datumu deponiranja listine o pristopu.
 

7. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu navede ozemlje ali ozemlja, za katera se uporablja ta protokol.

2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadarkoli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, ta protokol razširi na katerokoli drugo ozemlje ali ozemlja, navedena v izjavi, za katerih mednarodne odnose je odgovorna ali v imenu katerih je pooblaščena prevzemati obveznosti.

3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, se lahko za vsako ozemlje, ki je v njej omenjeno, umakne z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik začne veljati šest mesecev potem, ko je generalni sekretar Sveta Evrope prejel notifikacijo.
 

8. člen

1. Pridržki pogodbenice v zvezi s kako določbo konvencije se lahko uporabljajo tudi za ta protokol, razen če pogodbenica ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ne izjavi drugače. To velja tudi za izjave, dane na podlagi 24. člena konvencije.

2. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da si pridržuje pravico, da:

a) ne sprejme I. poglavja ali ga sprejme le za določena kazniva dejanja ali določene vrste kaznivih dejanj, navedenih v 1. členu, ali ne ugodi zaprosilom za preiskavo ali zaseg premoženja zaradi kršitev fiskalnih predpisov;

b) ne sprejme II. poglavja;

c) ne sprejme III. poglavja.

3. Vsaka pogodbenica lahko z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, umakne izjavo, ki jo je dala v skladu s prejšnjim odstavkom; umik začne veljati od dne, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo.

4. Pogodbenica, ki je po tem protokolu izrazila pridržek glede kake določbe konvencije ali pridržek glede kake določbe tega protokola, ne more od druge pogodbenice zahtevati uporabe take določbe; če je njen pridržek delen ali pogojen, pa uporabo take določbe lahko zahteva v obsegu, kot jo je sama sprejela.

5. Drugi pridržki glede določb tega protokola niso dopustni.
 

9. člen

Določbe tega protokola ne posegajo v podrobnejšo ureditev v dvostranskih in večstranskih sporazumih, ki so jih pogodbenice sklenile v skladu s tretjim odstavkom 26. člena konvencije.
 

10. člen

Evropski odbor za kazenske zadeve Sveta Evrope mora biti obveščen o izvajanju tega protokola in stori vse, kar je potrebno za lažje prijateljsko reševanje vsake težave, ki utegne nastati pri izvajanju tega protokola.
 

11. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko zase odpove protokol z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Odpoved začne veljati šest mesecev po datumu, ko je generalni sekretar prejel tako notifikacijo.

3. Odpoved konvencije pomeni hkrati tudi odpoved tega protokola.
 

12. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope države članice Sveta in vse države, ki so pristopile h konvenciji, uradno obvesti o:

a) vsakem podpisu tega protokola;

b) vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s 5. in 6. členom;

d) vsaki izjavi, sprejeti na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 7. člena;

e) vsaki izjavi, sprejeti na podlagi določb prvega odstavka 8. člena;

f) vsakem pridržku, danem na podlagi določb drugega odstavka 8. člena;

g) umiku vsakega pridržka na podlagi določb tretjega odstavka 8. člena;

h) vsaki notifikaciji, prejeti na podlagi določb 11. člena, in datumu, ko odpoved začne veljati.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 17. marca 1978 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki ostane shranjen v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi, ki je protokol podpisala ali k njemu pristopila.