Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

152 Protokol štev. 2 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra
Uradni list RS(30. 11. 1994)-MP, št. 21-99/1994 (RS 74/1994)

Države podpisnice tega protokola k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, podpisani 26. novembra 1987 v Strasbourgu (v nadaljevanju besedila imenovani konvencija), so se

prepričane, da je smotrno članom Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (v nadaljevanju besedila imenovanega Odbor) omogočiti, da so dvakrat ponovno izvoljeni,

ter ob upoštevanju potreb po zagotavljanju rednega obnavljanja članstva v Odboru,

dogovorile:
 

1. člen

1. Drugi stavek v 3. odstavku 5. člena se glasi:

"Lahko so dvakrat ponovno izvoljeni."

2. 5. člen konvencije se dopolni s 4. in 5. odstavkom:

"4. Zato da bi kar najbolje zagotovili obnavljanje polovice članov Odbora vsaki dve leti, lahko Odbor ministrov pred nadaljevanjem volitev določi, da mandat enega ali več članov ne bo trajal štiri leta, vendar pa tudi ne sme biti daljši kot šest let in ne krajši od dveh let.

5. V primerih, ko gre za več kot en mandat in Odbor ministrov uporabi določbe prejšnjega odstavka, določi razporeditev mandatov z žrebom generalni sekretar takoj po volitvah."
 

2. člen

1. Ta protokol je odprt za podpis državam podpisnicam konvencije ali tistim, ki so k njej pristopile, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje:

a) s podpisom brez pridržka ratifikacije, sprejema ali odobritve ali

b) s podpisom ob pridržku ratifikacije, sprejemu ali odobritve.

2. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

3. člen

Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu po preteku treh mesecev od datuma, ko so vse pogodbenice konvencije izjavile svoje soglasje, da jih zavezuje ta protokol v skladu z določbami 2. člena.
 

4. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta Evrope ter države nečlanice in pogodbenice Konvencijo o:

a) vsakem podpisu;

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;

c) začetku veljavnosti tega protokola v skladu s 3. členom;

d) vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se nanaša na ta protokol.

Po potrditvi so podpisani, ki so bili za to pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 4. novembra 1993 v angleščini in francoščini, od katerih sta obe besedili enako verodostojni, in sicer samo v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam Sveta Evrope.