Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

177 Protokol številka 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 04.11.2000
Podpis: 07.03.2001
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.04.2005
ang
fra

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se

ob upoštevanju temeljnega načela, po katerem so vsi ljudje enaki pred zakonom in imajo pravico do enakega zakonskega varstva;

odločene, da bodo še naprej podpirale enakost vseh ljudi s skupno krepitvijo splošne prepovedi diskriminacije s pomočjo Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, (v nadaljevanju ťkonvencijaŤ);

ob ponovnem zagotovilu, da načelo nediskriminacije državam pogodbenicam ne preprečuje, da ne ukrepajo z namenom podpiranja polne in učinkovite enakosti, ob upoštevanju, da obstaja za te ukrepe objektivno in razumno opravičilo;

sporazumele:

1. člen
Splošna prepoved diskriminacije

1. Uživanje vsake pravice, ki je predvidena z zakonom, je zagotovljeno brez kakršne koli diskriminacije na kateri koli podlagi kot je spol, rasa, barva, jezik, vera, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, povezava z narodnostno manjšino, lastnina, rojstvo ali drug status.

2. Noben javni organ ne bo proti nikomur izvajal diskriminacije na kateri koli podlagi, navedeni v prvem odstavku.
 

2.člen
Veljavnost za ozemlje

1. Država lahko ob podpisu ali shranitvi listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katera velja ta protokol.

2. Država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi veljavnost tega protokola na katero koli drugo ozemlje, ki je določeno v tej izjavi. Glede na ozemlje začne protokol veljati prvi dan meseca po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko generalni sekretar prejme izjavo.

3. Vsaka izjava, ki je dana v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma, se lahko glede na katero koli ozemlje, ki je določeno v tej izjavi, umakne ali spremeni z uradnim obvestilom, ki je naslovljeno na generalnega sekretarja. Umik ali sprememba začne veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

4. Izjava, ki je dana v skladu s tem členom, se šteje, da je v skladu s prvim odstavkom 56. člena konvencije.

5. Država, katere izjava je v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, lahko kadar koli po tem izjavi v imenu enega ali več ozemelj, na katere se izjava nanaša, da sprejema pristojnost sodišča za prošnje posameznikov, nevladnih organizacij ali skupin posameznikov, kot to določa 34. člen konvencije, glede na 1. člen tega protokola.
 

3. člen
Zveza s konvencijo

 Za države pogodbenice velja, da se določbe 1. in 2. člena tega protokola štejejo kot dodatni členi konvencije, vse določbe konvencije pa se uporabljajo ob upoštevanju teh členov.
 

4. člen
Podpis in ratifikacija

Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, ki so podpisale konvencijo. Treba ga je ratificirati, sprejeti in odobriti. Država članica Sveta Evrope ne more ratificirati, sprejeti in odobriti tega protokola, ne da bi predhodno ali hkrati ratificirala konvencijo. Listina o ratifikacij, sprejetju ali odobritvi je shranjena pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

5. člen
Začetek veljavnosti

1. Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko deset držav članic Sveta Evrope izrazi svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje v skladu z določbami 4. člena.

2. Za vsako državo članico, ki kasneje izrazi soglasje, da jo protokol zavezuje, začne ta veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od datuma shranitve listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
 

6. člen
Naloge depozitarja

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta o:

a. vsakem podpisu;

b. shranitvi vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;

c. vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 2. in 5. členom;

d. vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem Protokolom.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Sestavljeno v ...................... dne ............ 2000 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem državam članicam Sveta Evrope