Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

002 Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 02.09.1949
Podpis: /
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 10.09.1952
ang
fra
Uradni list RS(28. 2. 1994)-MP, št. 3-20/1994 (RS 11/1994)

Vlada Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Francije, Kraljevine Grčije, Republike Irske, Republike Italije, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske, Republike Turčije in Združenega kraljevstva Velike Britanije in Severne Irske so,

glede na to, da bodo po določilih odstavka a) 40. člena Statuta predstavniki članic Sveta Evrope in Sekretariata uživali take privilegije in imunitete na ozemljih njegovih članic, kot so potrebni za izpolnjevanje njihovih dolžnosti,

glede na to, da so se v skladu z določili odstavka b) omenjenega člena članice Sveta obvezale, da z namenom izpolnjevanja omenjenega člena sklenejo sporazum,

glede na to, da je v skladu z določili omenjenega odstavka b) Odbor ministrov priporočil vladam članicam sprejetje naslednjih določil,

sklenile:

 

I. DEL
PRAVNA OSEBNOST - PRISTOJNOST

1. člen

Svet Evrope je pravna oseba. Pristojen je za sklepanje pogodb, za pridobivanje in razpolaganje s premičninami in nepremičninami ter za nastopanje pred sodiščem.

V teh zadevah generalni sekretar deluje v imenu in za račun Sveta Evrope.
 

 2. člen

Generalni sekretar stalno sodeluje s pristojnimi organi članic, da omogoči pravilno uporabo in uresničevanje pravic, zagotovi spoštovanje policijskih predpisov ter preprečuje kakršne koli zlorabe v zvezi s privilegiji, imunitetami, oprostitvami ter drugimi olajšavami, naštetimi v tem sporazumu.

 

II. DEL
PREMOŽENJE, SKLADI IN AKTIVA

3. člen

Svet, njegovo premoženje in aktiva, ne glede na to, kje so in pri kom, uživajo imuniteto pred kakršno koli obliko sodnega postopka, razen če se je v kakšnem posameznem primeru Odbor ministrov imuniteti posebej odpovedal. Vendar pa se razume, da se nobena odpoved imuniteti ne sme razširiti na kakršen koli ukrep, ki bi pomenil izvršbo ali zaseg lastnine.
 

4. člen

Stavbe in objekti Sveta so nedotakljivi. Njegovo premoženje in aktiva - ne glede na to, kje sta in pri kom - se ne smeta preiskovati, prisilno odvzeti, zapleniti, razlastiti ali vanju kako drugače posegati z administrativnimi, sodnimi ali zakonodajnimi aktivnostmi.
 

5. člen

Arhiv Sveta in na splošno vsi dokumenti, ki mu pripadajo ali jih ima v posesti, so nedotakljivi, ne glede na to, kjer so.
 

6. člen

Ne da bi ga omejevali finančni nadzor, predpisi ali finančni moratoriji kakršne koli vrste:

(a) ima lahko Svet katero koli valuto in ima tudi račune v kateri koli valuti;

(b) Svet lahko prosto prenaša svoja finančna sredstva iz ene države v drugo ali znotraj ene države in lahko katero koli valuto, ki jo ima, zamenja v drugo valuto;

(c) pri uresničevanju svojih pravic iz pododstavkov a) in b) tega člena bo Svet upošteval kakršne koli izjave, ki jih je dala vlada članice, in jih bo tudi spoštoval, če bo menil, da to lahko stori brez škode za interese Sveta.
 

7. člen

Svet, njegova aktiva, dohodek in drugo premoženje so oproščeni:

(a) vseh neposrednih davkov; vendar pa Svet ne bo zahteval oprostitve pristojbin, davkov ali taks, ki se zaračunavajo izključno za javne storitve;

(b) vseh carinskih dajatev ter uvoznih in izvoznih prepovedi in omejitev za izdelke, ki jih Svet potrebuje za svoje poslovanje; izdelki, ki se uvozijo s tako oprostitvijo, se ne smejo prodajati v državi, v katero se uvažajo, razen pod pogoji, ki jih določi vlada te države;

(c) vseh carinskih dajatev, uvoznih in izvoznih prepovedi in omejitev za svoje publikacije.

 

III. DEL
KOMUNICIRANJE

8. člen

Odbor ministrov in generalni sekretar uživata pri uradnem sporazumevanju na ozemlju vsake članice vsaj tako ugoden tretma, kot je tisti, ki ga članica daje diplomatskim misijam katere koli druge vlade.

Uradno dopisovanje in drugo uradno sporazumevanje Odbora ministrov in Sekretariata se ne smeta cenzurirati.

 

IV. DEL
PREDSTAVNIKI ČLANIC V ODBORU MINISTROV

9. člen

Predstavniki v Odboru ministrov bodo med opravljanjem svojih funkcij in med svojimi potovanji na kraj sestankov in z njih uživali tele privilegije in imunitete:

(a) imuniteto pred osebno arentacijo ali priporom in pred zasegom svoje osebne prtljage in - glede svojih ustnih ali pisnih izjav in vsega, kar storijo pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti, ki jih imajo - imuniteto pred kakršnimi koli sodnimi postopki;

(b) nedotakljivost vseh listin in dokumentov;

(c) pravico do uporabe šifer in do prejemanja listin ali korespondence po kurirju ali v zapečatenih vrečah;

(d) izvzetje njih samih in njihovih zakoncev od predpisov o omejevanju priseljevanja in registraciji tujcev v državi, v kateri so na obisku ali skozi katero potujejo pri opravljanju svojega dela;

(e) enake ugodnosti pri deviznih omejitvah, kot jih imajo predstavniki primerljivega položaja v diplomatskih misijah;

(f) enake imunitete in ugodnosti glede svoje osebne prtljage, kot jih imajo predstavniki primerljivega položaja v diplomatskih misijah.
 

10. člen

Da se predstavnikom Odbora ministrov zagotovita popolna svoboda govora in popolna neodvisnost pri opravljanju njihovih dolžnosti, jih bo imuniteta pred sodnimi postopki zaradi izrečenega ali napisanega in zaradi vseh njihovih dejanj pri opravljanju dolžnosti še naprej zagotovljena tudi kasneje, ne glede na to, da ne bodo več opravljali teh dolžnosti.
 

11. člen

Privilegiji in imunitete so dani predstavnikom članic ne zaradi osebne koristi posameznikov, ampak z namenom, da bi zavarovali neodvisnost pri opravljanju njihovih funkcij v zvezi z Odborom ministrov. Zato država članica nima samo pravice, ampak tudi dolžnost odvzeti imuniteto svojemu predstavniku v vsakem primeru, kadar bi imuniteta po mnenju države članice ovirala uresničevanje načela zakonitosti in kadar se lahko odvzame brez škode za namen, za katerega je bila podeljena.
 

12. člen

(a) Določila iz 9., 10. in 11. člena se ne uporabljajo v zvezi z organi države, katere državljan je ta oseba in katere predstavnik je ali je bil.

(b) V 9., 10., 11. in 12 (a) členu izraz "predstavniki" vključuje vse predstavnike, njihove namestnike, svetovalce, tehnične strokovnjake in sekretarje delegacij.

 

V. DEL
PREDSTAVNIKI V POSVETOVALNI SKUPŠČINI

13. člen

Prosto gibanje predstavnikov v Posvetovalni skupščini in njihovih namestnikov do kraja srečanja in nazaj se ne sme administrativno ali kako drugače omejevati.

Predstavniki in njihovi namestniki uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:

(a) enake ugodnosti, kot jih njihove vlade podeljujejo višjim funkcionarjem, ko potujejo v tujino zaradi začasne uradne dolžnosti;

(b) enake ugodnosti, kot jih vlade preostalih članic podeljujejo predstavnikom tujih vlad na začasni uradni dolžnosti.
 

14. člen

Predstavniki v Posvetovalni skupščini in njihovi namestniki uživajo imuniteto pred vsakršnim uradnim zasliševanjem, aretacijo in vsakršnim pravnim postopkom v zvezi s svojimi izjavami in glasovanjem pri opravljanju svojih funkcij.
 

15. člen

Med zasedanjem Posvetovalne skupščine predstavniki v skupščini in njihovi namestniki, ne glede na to, ali so člani parlamenta ali ne,

(a) uživajo na ozemlju svojih držav imunitete, ki v teh državah pripadajo članom parlamenta;

(b) na ozemlju vseh preostalih držav članic ne smejo biti aretirani ali sodno preganjani.

Ta imuniteta velja tudi za čas potovanja na kraj srečanja Posvetovalne skupščine in nazaj. Ne velja pa v primerih, ko predstavnike in njihove namestnike zalotijo pri kaznivem dejanju, pri poskusu izvršitve kaznivega dejanja ali pri storitvi prekrška, in tudi ne v primerih, v katerih jim je skupščina odvzela imuniteto.

 

VI. DEL
FUNKCIONARJI SVETA

16. člen

Poleg imunitet in privilegijev, ki so podrobno navedeni v 18. členu, uživajo generalni sekretar in namestnik generalnega sekretarja ter njihovi zakonci in mladoletni otroci privilegije in imunitete, oprostitve in ugodnosti, ki pripadajo diplomatskim predstavnikom v skladu z mednarodnim pravom.
 

17. člen

Generalni sekretar bo podrobno navedel kategorije funkcionarjev, za katere veljajo določbe 18. člena. Sporočil jih bo vladam vseh članic. Imena funkcionarjev, ki spadajo v te kategorije, bodo od časa do časa sporočili omenjenim vladam.
 

18. člen

Funkcionarji Sveta Evrope uživajo:

(a) imuniteto pred sodnim postopkom za izgovorjene ali napisane besede in vsa svoja dejanja, storjena v skladu z njihovimi uradnimi pristojnostmi in v mejah njihovih pooblastil;

(b) oprostitev plačila davka na plače in honorarje, ki jih izplačuje Svet Evrope;

(c) izvzetje, skupaj s svojimi zakonci in sorodniki, ki so od njih odvisni, od omejitev priseljevanja in registriranja tujcev;

(d) enake privilegije glede deviznih ugodnosti, kot so jih deležni funkcionarji primerljivega ranga v diplomatskih misijah pri zadevnih vladah;

(e) skupaj s svojimi zakonci in sorodniki, ki so od njih odvisni, ob mednarodnih krizah enake olajšave pri vrnitvi v domovino kot diplomatski predstavniki;

(f) pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete za osebno uporabo, ko prvič prevzemajo dolžnost v posamezni državi, in jih potem brez dajatev ponovno izvozijo v svojo državo.
 

19. člen

Privilegiji in imunitete so funkcionarjem zagotovljeni v interesu Sveta Evrope in ne zaradi osebnih koristi posameznikov. Generalni sekretar ima pravico in dolžnost odvzeti imuniteto vsakemu funkcionarju v vsakem primeru, kjer bi po njegovem mnenju imuniteta ovirala uresničevanje pravice in jo je mogoče odvzeti brez škode za interese Sveta Evrope. Odbor ministrov ima pravico odvzeti imuniteto generalnemu sekretarju in namestniku generalnega sekretarja.

 

VII. DEL
  DOPOLNILNI SPORAZUMI

 20. člen

Svet lahko s katero koli članico ali članicami sklene dopolnilne sporazume, ki v zvezi s to članico ali članicami spreminjajo določbe tega splošnega sporazuma.

 

VIII. DEL
SPORI

21. člen

Vsak spor med Svetom in posamezniki zaradi oskrbe, storitev ali nepremičnin, pridobljenih v imenu Sveta, bo reševala arbitraža, kot je to določeno v odredbi, ki jo je izdal generalni sekretar z odobritvijo Odbora ministrov.

 

IX. DEL
KONČNE DOLOČBE

22. člen

Ta sporazum se ratificira. Ratifikacijske listine bodo deponirane pri generalnemu sekretarju. Sporazum bo pričel veljati, ko bo sedem podpisnic deponiralo svoje ratifikacijske listine.

Vendar pa se lahko podpisnice, dokler sporazum ne prične veljati v skladu z določbami prejšnjega odstavka, dogovorijo z namenom, da bi se izognile zamudi pri učinkovitem delovanju Sveta, da ga bodo začasno uporabljale od dneva podpisa, če je to mogoče glede na njihove ustavne določbe.

V dokaz česar so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta splošni sporazum.

Sestavljeno v Parizu 2. septembra 1949 v francoščini in angleščini; besedili sta enako verodostojni in v enem samem izvodu, ki bo ostal v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar bo posredoval overjene kopije vsaki od podpisnic.