Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

028 Tretji protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 06.03.1959
Podpis: /
Ratifikacija: 18.03.1997
Veljavnost: 15.03.1963
ang
fra
Uradni list RS-MP, št. 1-4/1997 (stran 2)  (RS 13/1997)

Vlade podpisnice tega Protokola, članice Sveta Evrope, podpisnice Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope ali pogodbenice omenjenega Sporazuma in hkrati članice Sklada Sveta Evrope za reintegracijo beguncev in prenaseljenost so se

glede na določbe točke (g) I. in IX. člena Statuta prej omenjenega Sklada,

glede na 40. člen Statuta Sveta Evrope,

v želji, da bi določili pravni režim lastnine, premoženja in delovanja Sklada za reintegracijo ter pravni status njegovih organov in funkcionarjev;

ob upoštevanju, da je treba omogočati uresničevanje statutarnih namenov Sklada s kar največjim možnim omejevanjem neposrednih in posrednih dajatev, ki zadevajo delovanje Sklada, ki končno bremenijo uporabnike posojil, ki jih odobri Sklad;

v želji, da bi dopolnili določbe Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope glede Sklada za reintegracijo,

dogovorile:

 

I. DEL
STATUT, OSEBNOST, SPOSOBNOST

1. člen

Statut Sklada Sveta Evrope za reintegracijo, kot ga je odobril Odbor ministrov v Resoluciji (56) 9 ali kot ga je spremenil in dopolnil Odbor ministrov ali Upravno telo, ki deluje v mejah, postavljenih s točko (h) IX. člena Statuta, je sestavni del tega Protokola.

Sklad Sveta Evrope za reintegracijo je pravna oseba in ima predvsem sposobnost:

(i)  sklepanja pogodb,

(ii) pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem,        

(iii)  sprožitve pravnih postopkov;

(iv) opravljanja vseh transakcij v zvezi z njegovimi statutarnimi nameni.

Delovanje, ukrepi in pogodbe Sklada za reintegracijo urejajo ta Protokol, Statut Sklada in predpisi, izdani v skladu z njim. Poleg tega je v posebnem primeru možno uporabiti notranje pravo pod pogojem, da se Sklad s tem izrecno strinja in da uporaba tega prava ni v nasprotju s tem Protokolom niti s Statutom.

 

II. DEL
SODIŠČA, LASTNINA, PREMOŽENJE, DELOVANJE

2. člen

Vsako pristojno sodišče članice Sklada ali države, na katere ozemlju je Sklad sklenil pogodbo o posojilu ali jamstvu za posojilo, lahko obravnava tožbe, v katerih je Sklad tožena stranka.
Vendar:

(i) pri teh sodiščih ne morejo vložiti tožbe niti članice ali osebe, ki delujejo v njenem imenu ali uveljavljajo zahtevke članice proti Skladu, niti Sklad proti članici ali prej omenjenim osebam;

(ii) se nesoglasja, ki izhajajo iz katere koli pogodbe o posojilu ali jamstvu, ki jo je sklenil Sklad s članico ali drugim posojilojemalcem z odobritvijo te članice, rešujejo z arbitražo v skladu s postopkom, določenim v omenjeni pogodbi. Nesoglasja, ki izhajajo iz katere koli pogodbe o posojilu ali jamstvu, ki jo je podpisal Sklad, se rešujejo z arbitražnim postopkom v skladu z aranžmaji, določenimi v Pravilniku o posojilih, sestavljenem v skladu s točko (d) prvega oddelka X. člena Statuta Sklada.
 

3. člen

Lastnina in premoženje Sklada, kjer koli sta in kdor koli z njima razpolaga, sta izvzeta iz vseh oblik zasega, pridržanja ali izvršbe, preden se izda proti Skladu izvršljiva sodba, ki je ni več možno spodbijati z običajnimi pravnimi sredstvi.

Izvršba odločb, kadar so te izdane na podlagi arbitraže v skladu s tretjim odstavkom 2. člena, se na ozemlju članic Sklada izvrši po pravni poti, predpisani v vsaki državi članici in po potrditvi klavzule o izvršljivosti, ki je običajna v tisti državi, na območju katere je odločbo treba izvršiti. Za omenjeno potrditev se ne zahteva nobeno drugo preverjanje, razen potrditve, da je odločba verodostojna, da je v skladu s pravili o pristojnosti in postopkom, ki je določen  v Pravilniku o posojilih Sklada in ni v nasprotju s končno sodbo, ki je bila izrečena v ustrezni državi. Vsaka podpisnica ob deponiranju svoje ratifikacijske listine prek generalnega sekretarja Sveta Evrope obvesti druge podpisnice, kateri organ oblasti je po njenih zakonih pristojen za opravljanje te formalnosti.
 

4. člen

Lastnina in premoženje Sklada, kjer koli sta in kdor koli z njima razpolaga, sta izvzeta od preiskave, odvzema, zaplembe, razlastitve ali kakršne koli druge oblike odvzema z izvršilnim ali zakonskim postopkom.

Poslopja in prostori, ki jih za svoje delovanje uporablja Sklad, in prav tako njegovi arhivi so nedotakljivi
 

5. člen

Da bi uresničil svoje s Statutom določene namene, Sklad lahko:

(a) ima kakršno koli valuto in razpolaga z računi v kateri koli valuti;

(b) svobodno nakazuje svoja sredstva po bančnih zvezah iz ene države v drugo ali znotraj katere koli države in menja katero koli valuto, ki jo ima, v vsako drugo valuto.   

Pri izpolnjevanju svojih pravic iz tega člena Sklad posveča primerno pozornost vsem stališčem, ki jih  izrazi vlada katere koli članice.
 

6. člen

Lastnina in premoženje Sklada sta oproščeni omejitev, predpisov, nadzorov in moratorijev vseh vrst.
 

7. člen

Sklad za reintegracijo in njegovo premoženje, dohodek in druga lastnina so oproščeni vseh neposrednih davkov.

Sklad za reintegracijo je na ozemlju članic Sklada oproščen vseh davkov na transakcije in delovanje v zvezi s posojili, za katera je Sklad sklenil pogodbe z namenom, da dohodek iz teh pogodb porabi v skladu s svojimi nameni za begunce in presežek prebivalstva ali v zvezi s posojili, ki jih je Sklad odobril ali zanje jamči v skladu z določbami Statuta.

Sklad ni oproščen plačila pristojbin, davkov ali obveznosti, ki so stroški za storitve javnih služb.

Vlade članice, kadar je le mogoče, sprejmejo ustrezne ukrepe za:

(a) oprostitev plačila davkov na dohodek, ki izvirajo iz obresti na obveznice, ki jih je izdal Sklad, ali na posojila, za katera se je dogovoril;

(b) oprostitev ali povračilo plačila trošarin in davkov, ki so del cene premičnin in nepremičnin ali plačila za opravljene storitve, kadar Sklad za službene namene opravlja znatne nakupe ali uporablja storitve, katerih skupna cena vključuje take posredne dajatve in davke.

Na vrednostne papirje ali obveznice, ki jih izda ali zanje jamči Sklad (ali na donose ali obresti, ki iz njih izhajajo), ne glede na to kdo z njimi razpolaga, ne sme biti odmerjen noben davek kakršne koli vrste:

(a) ki diskriminira take vrednostne papirje ali obveznice samo zaradi tega, ker jih je izdal ali zanje jamči Sklad, ali

(b) če je edina zakonita podlaga za tak davek kraj ali valuta, v kateri so izdani, zajamčeni, izplačljivi ali plačani vrednostni papirji ali obveznice ali kraj sedeža ali katerega koli urada ali sedeža opravljanja poslov, ki jih vzdržuje Sklad.
 

8. člen

Sklad je oproščen vseh carinskih dajatev, prepovedi in omejitev uvoza in izvoza za predmete, ki jih potrebuje za uradno uporabo, razen če so bile takšne prepovedi ali omejitve uvedene zaradi javnega reda, varnosti ali zdravja. S predmeti, uvoženimi s tako oprostitvijo, se ne sme razpolagati v državi, v katero so bili uvoženi, razen pod pogoji, ki jih odobri vlada te države.

 

III. DEL
ORGANI

9. člen

Organi, omenjeni v VIII. členu Statuta Sklada, uživajo na ozemlju vsake države članice za njihove uradne stike vsaj tako ugodno obravnavanje, kot ga ta članica izkazuje diplomatskim predstavništvom katere koli druge vlade. Uradne korespondence in drugih uradnih komunikacij organov Sklada ni dopustno cenzurirati.
 

10. člen

Člani Upravnega telesa, Administrativnega sveta in Nadzornega odbora so deležni imunitete pred sodnimi postopki glede ustnih in pisnih stališč in vseh dejanj, ki jih storijo pri opravljanju svojih uradnih pristojnosti in v mejah svojih pooblastil. Tako imuniteto uživajo tudi potem, ko jim poteče mandat. Poleg tega jim je podeljena enaka imuniteta glede vselitvenih omejitev in zahtev registriranja tujcev ter enake menjalne in potovalne ugodnosti, kot jih podeljujejo članice predstavnikom drugih vlad članic Sklada primerljivega ranga. Izplačila za kritje nujnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju njihovih dolžnosti, so oproščena davkov.
 

11. člen

Privilegiji in imunitete so podeljeni posameznikom, ki so omenjeni v 10. členu z namenom, da bi zagotovili neodvisno opravljanje njihovih funkcij, ne pa zaradi njihovih osebnih koristi. Zato članica nima samo pravice, ampak tudi dolžnost, da se odreče imuniteti svojih predstavnikov v vsakem primeru, ko bi po mnenju članice imuniteta ovirala uresničevanje načela zakonitosti in kadar se ji lahko odreče brez škode za namen, zaradi katerega je bila podeljena.
 

12. člen

(a) Predstavnik se ne more sklicevati na določbe 10. in 11. člena proti organom oblasti države, katere predstavnik je ali je bil.

(b) 10., 11. in točka (a) 12. člena se uporabljajo za namestnike predstavnikov, svetovalce, tehnične strokovnjake in sekretarje delegacij.

 

IV. DEL
URADNIKI

13. člen

Guverner in uradniki Sklada imajo privilegije in imunitete iz 18. člena Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope.

Guverner določi kategorije uradnikov, za katere veljajo določbe prej omenjenega člena.

Komuniciranje, predvideno v 17. členu Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, opravljajo generalni sekretar Sveta za guvernerja in tudi uradniki, ki so omenjeni v prejšnjem odstavku.

Generalni sekretar ima po posvetovanju z guvernerjem pravico in dolžnost odreči se imuniteti vsakega uradnika v vsakem primeru, v katerem meni, da bi imuniteta lahko ovirala uresničevanje načela zakonitosti in če se ji lahko odreče brez škode za zadovoljivo delovanje Sklada. Imuniteti guvernerja pa se lahko odreče Upravno telo Sklada.

 

V. DEL
UPORABA SPORAZUMA

14. člen

Vlade držav članic Sklada se obvezujejo, da bodo določile ustavni organ, potreben za izpolnitev statutarnih obveznosti, ki so jih te države prevzele do Sklada za reintegracijo. Prav tako se zavezujejo, da bodo v primernem času oblikovale ta organ oblasti, da bi lahko izpolnile vse obveze, ki so jih prevzele kot dolžniki ali poroki v skladu s tretjim oddelkom VI. člena statuta Sklada za reintegracijo.
 

15. člen

Sklad lahko z vsako državo članico sklene posebne sporazume o podrobni uporabi določb tega protokola, ki dopolnjujejo omenjene določbe ali odstopajo od določb 13. člena. Prav tako lahko sklene sporazume z vsako državo, ki ni članica Sklada, tako da prilagodi uporabo določb tega protokola, kar zadeva to državo.

 

VI. DEL
KONČNE DOLOČBE

16. člen

Ta protokol se ratificira. Ratifikacijske listine se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. Veljati začne, ko tri podpisnice, ki imajo najmanj tretjino delnic Sklada, deponirajo ratifikacijske listine. Za druge članice Sklada začne veljati z dnem, ko deponirajo svoje ratifikacijske listine.

Vendar podpisnice soglašajo, da ne bi odlašale z učinkovitim delovanjem Sklada, da bodo, dokler ta Protokol ne začne veljati, v skladu z zgornjim odstavkom začasno uporabljale Protokol od 1. septembra 1958 ali najkasneje od dneva podpisa v obsegu, ki je združljiv z njihovimi ustavnimi predpisi.
 

17. člen

Katera koli vlada, ki postane članica Sklada za reintegracijo po podpisu tega Protokola, lahko k njemu pristopi, tako da deponira listino o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. Takšen pristop začne veljati z dnem deponiranja, če je opravljen po tem, ko je Protokol začel veljati, in na dan začetka njegove veljavnosti, če pride do pristopa pred tem datumom.

Katera koli vlada, ki je deponirala listino o pristopu pred začetkom veljavnosti Protokola, ga nemudoma začne začasno uporabljati v obsegu, ki je združljiv z njenimi ustavnimi predpisi.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta Protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu dne 6. marca 1959 v angleščini in francoščini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki ostane deponiran v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar pošlje overjene kopije vsem podpisnicam ali državam, ki pristopijo k Protokolu.

 

STATUT
SKLADA SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

I. člen

Ustanovitev sklada

Ustanavlja se Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljevanju Sklad).

Sklad je povezan s Svetom Evrope, ki ga upravlja kot vrhovna oblast.
 

II. člen

Namen

a) Glavni namen tega Sklada je pomagati pri reševanju socialnih vprašanj, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečevale evropske države zaradi prisotnosti beguncev, razseljenih oseb ali migrantov kot posledice gibanja beguncev ali drugih prisilnih premikov prebivalcev ter kot rezultat prisotnosti žrtev naravnih ali ekoloških katastrof.

Investicijski projekti, v katere prispeva Sklad, so lahko namenjeni bodisi za pomoč takšnim ljudem v državi, v kateri se znajdejo, ali pa zato, da tem ljudem omogočijo vrnitev v njihove države izvora, kadar so izpolnjeni pogoji za vrnitev, ali pa, kadar je možno, nastanitev v drugi državi gostiteljici. Te projekte mora odobriti članica Sklada.

b) Sklad lahko prispeva k uresničitvi investicijskih projektov, ki jih odobri članica Sklada in omogočajo ustvarjanje delovnih mest na nerazvitih območjih, stanovanja za ljudi z nizkimi dohodki ali pa ustvarjanje socialne infrastrukture.
 

III. člen

Članstvo v Skladu

a) Vsaka država članica Sveta Evrope lahko postane članica Sklada tako, da pošlje izjavo generalnemu sekretarju. S to izjavo vlada zainteresirane države potrjuje, da sprejema ta Statut ter vpisuje število potrdil o deležu, kot je to določeno v dogovoru z Upravnim telesom ter skladno s točko a) prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena Statuta.

b) Evropska država, ki ni članica Sveta Evrope, lahko:

i) postane članica Sklada pod posebnimi pogoji, ki jih   Sklad predpiše v vsakem posameznem primeru v skladu s   točko b) prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena    Statuta. Država, za katero se sprejme takšen sklep o   sprejemu, lahko postane članica Sklada, ko pri generalnem    sekretarju Sveta Evrope deponira instrument, ki dokazuje,    da sprejema ta Statut, vpiše število potrdil o deležu,    kot je to določeno v dogovoru z Upravnim telesom, da je   ukrenila vse potrebno za izpolnitev vseh obveznosti iz   tega Statuta ter da je izpolnila vse pogoje za sprejem,   ki jih predpiše Upravno telo.
ii) ali pa s Skladom sklene sporazum o pridružitvi pod   posebnimi pogoji, ki jih Sklad lahko določi za vsak    posamezen primer.

c) Pod pogoji, ki jih določi Upravno telo, lahko tudi mednarodne institucije z evropsko naravnanostjo postanejo članice Sklada ali pa sklenejo sporazum o pridružitvi.

d) Vsaka država, ki postane članica Sklada, mora v svoji deklaraciji ali pa v instrumentu o sprejemu Statuta potrditi svoj namen, da:

 i) takoj, ko bo mogoče, pristopi k Tretjemu protokolu k   Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta    Evrope;

ii) do takšnega pristopa uporablja pravne aranžmaje, ki    izhajajo iz Protokola o lastnini, premoženju in postopkih    Sklada, ter zagotavlja organom in osebju Sklada pravni    status v skladu s Protokolom.
 

IV. člen

Obveznosti članic

1. oddelek - Potrdila o deležu
Sklad za svoje članice izda potrdila o deležih, izraženih v evropski valuti ECU. Vsako potrdilo ima enako nominalno vrednost 1000 ekujev. Članice svoje deleže plačajo v ekujih.

2. oddelek - Razdelitev in izplačilo deležev
a) Tabela, priložena temu Statutu, določa odstotek za razdelitev deležev, ki se ponudijo vsaki članici Sklada za vpis.

b) Število deležev, ki so na razpolago vsaki novi članici Sklada, se določi v dogovoru z Upravnim telesom, v skladu s točko a) in b) prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena tega Statuta.

c) Najmanjši odstotek deležev, ki jih je treba plačati, kot tudi datume ustreznih plačil določi Upravno telo.

d) Kadar se kapital Sklada poveča, Upravno telo določi pod enakimi pogoji za vse članice odstotek, ki ga je treba plačati, ter ustrezne datume plačil.

3. oddelek - Omejitev odgovornosti
Nobena članica ni odgovorna tretji stranki za kakršne koli obveznosti Sklada.
 

V. člen

Najemanje posojil in prispevki

Sklad lahko najema posojila za uporabo, ki je v skladu z njegovim namenom. Lahko tudi opravi katero koli finančno transakcijo, koristno za doseganje njegovega namena pod pogoji, ki jih določi Administrativni svet.

Sklad je pooblaščen za sprejemanje prispevkov, ki so namenjeni za posebne namene v skladu z določenimi cilji.
 

VI. člen

Investicije

Likvidna sredstva Sklada, njegov kapital in rezerve je mogoče investirati pod pogoji, ki jih določi Administrativni svet v skladu z načeli zdravega finančnega poslovanja.
 

VII. člen

Sredstva za delovanje Sklada

1. oddelek - Posojila
Posojila, ki jih Sklad daje so v eni od naslednjih oblik:

a) posojila članicam Sklada,

b) posojila, za katera jamči članica Sklada in so dodeljena kateri koli pravni osebi z odobritvijo te članice,

c) posojila, ki so odobrena kateri koli pravni osebi z odobritvijo članice Sklada, kadar se Administrativni svet strinja, da je zahtevano posojilo krito z ustreznimi jamstvi.

2. oddelek - Poroštva
Pod pogoji, ki jih za vsak primer posebej določi Administrativni svet, lahko Sklad podeli svoje poroštvo finančnim institucijam, ki jih odobri članica, za posojila, ki omogočajo uresničitev namenov, določenih v II. členu.

3. oddelek - Fiduciarni račun
Sklad lahko odpre račune in jih upravlja za sprejemanje prostovoljnih prispevkov svojih članic, Sklada ali Sveta Evrope.

4. oddelek - Odpust obresti
Posojila lahko spremlja popoln ali delni odpust obresti.

Del dobička, ki ga ustvari Sklad, kot tudi prostovoljni prispevki članic se uporabijo za subvencioniranje obrestne mere za določena posojila pod pogoji, ki jih določi Administrativni svet.

5. oddelek - Pogoji za dodelitev posojil - Informacije, ki jih je treba predložiti
Upravno telo predpiše splošne pogoje za dodelitev posojil ter določi, kakšne podatke mora posojilojemalec dostaviti za podkrepitev svoje vloge.

6. oddelek - Dolžniška zamuda
Transakcije Sklada v korist članice ali pravne osebe, predvidene v 1. oddelku, se začasno ustavijo, če posojilojemalec ali porok ne plača obveznosti, ki izhajajo iz posojil ali jamstev, ki mu jih podeli Sklad.
 

VIII. člen

Organizacija, upravljanje in nadzor sklada

Organizacija, upravljanje in nadzor Sklada se razdelijo med:

- Upravno telo,

- Administrativni svet,

- guvernerja,

- Nadzorni odbor,

kot je predvideno v naslednjih členih.
 

IX. člen

Upravno telo

1. oddelek
Upravno telo sestavljajo predsednik ter po en predstavnik, ki ga imenuje vsaka članica. Vsaka članica lahko imenuje namestnika. Generalni sekretar Sveta Evrope lahko sodeluje ali pa ima na sestankih svojega predstavnika.

2. oddelek
Upravno telo je vrhovni organ Sklada; ima vsa pooblastila v Skladu, razen pravice, da spreminja namene Sklada, določene v II. členu Statuta.

3. oddelek
Upravno telo

a) določi pogoje, pod katerimi postanejo države članice Sveta Evrope članice Sklada;

b) pooblasti evropske države, ki niso članice Sveta Evrope, ter mednarodne institucije z evropsko naravnanostjo, da postanejo članice Sklada in določi pogoje za takšno pooblastilo kot tudi število potrdil o deležih, ki jih morajo vpisati te članice;

c) določi razdelitev kapitala med članice, kot je prikazano na tabeli, priloženi temu Statutu;

d) poveča ali zmanjša odobreni kapital in določi znesek vpisanega deleža, ki ga je treba plačati, in datume, do katerih mora biti plačilo opravljeno;

e) zagotavlja skladnost s cilji, določenimi v Statutu;

potrdi letno poročilo Sklada, račune in druga finančna poročila;

predpiše splošne smernice za delovanje institucije;

f) začasno ustavi ali sklene delovanje Sklada ter v primeru likvidacije razdeli premoženje Sklada;

g) suspendira članico;

h) dopolni ta Statut, ne da bi spremenila cilje, ki so v njem zastavljeni;

i) razlaga ta Statut in odloča o vsaki pritožbi glede odločitev v zvezi z razlago ali uporabo Statuta;

j) odobri sklepanje splošnih pogodb o sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami;

k) voli predsednika Upravnega telesa ter predsednika Administrativnega sveta;

l) imenuje guvernerja in, če je potrebno, na guvernerjev predlog enega ali več viceguvernerjev, od katerih eden nadomešča guvernerja v njegovi odsotnosti, jih odstavlja z njihovih položajev in sprejema njihov odstop;

m) imenuje člane Nadzornega odbora;

n) imenuje zunanjega revizorja in določi njegove pristojnosti;

o) sestavi svoj poslovnik;

p) izvaja druga pooblastila, ki so v tem Statutu izrecno zaupana Upravnemu telesu.

2. Upravno telo sprejema odločitve iz točk d) in f) na predlog Administrativnega sveta in po posvetu z njim odločitve iz točk c), m) in n). Administrativni svet daje svoje mnenje o vseh drugih sklepih s finančnimi posledicami.

3. Vsa druga pooblastila razen tistih, navedenih v prvem odstavku tretjega oddelka ima Administrativni svet.

Pooblastila, ki jih ima Administrativni svet po tem Statutu, je mogoče ponovno prevzeti le v izjemnih okoliščinah in za določeno obdobje.

4. Upravno telo se sestaja enkrat letno. Po potrebi lahko skliče dodatne sestanke.

5. Upravno telo lahko po potrebi povabi druge predstavnike mednarodnih organizacij in vsako drugo zainteresirano osebo, da sodelujejo pri njenem delu brez pravice do glasovanja.

4. oddelek
a) Odločitve, ki jih Upravno telo sprejme na svojih sestankih, so veljavne le, če sta prisotni dve tretjini njenih članic;

Odločitve se sprejemajo z glasovanjem. Za izračun večine veljajo le glasovi za in proti.

b) Odločitve se lahko sprejemajo tudi v pisni obliki v obdobju med sestanki;

c) Vsaka članica Sklada ima en glas za vsako svoje potrdilo o deležu;

d) Članica, ki ni pravočasno plačala zapadlega dela kapitala, ne sme do izpolnitve svoje obveznosti uporabljati pravic do glasovanja, ki ustrezajo zapadlemu neplačanemu znesku;

e) Odločitve se sprejmejo z večino glasov članic za ali proti, ki imajo dve tretjini izraženih glasov;

f) Tričetrtinska večina članic, ki glasujejo za ali proti in imajo tri četrtine oddanih glasov, je potrebna za:

- odločitve, predvidene v tretjem odstavku tretjega oddelka tega člena;

- spremembe tabele o razdelitvi, priložene temu Statutu, ki niso posledica sprejema novih članic in se izvajajo v skladu s točko c) prvega odstavka tretjega oddelka. 

g) Odločitve, predvidene v točkah f) in h) tretjega oddelka, sprejmejo soglasno vse članice, ki glasujejo;

5. oddelek
a) Upravnemu telesu predseduje predsednik, ki ga Upravno telo izvoli za tri leta.

Predsednik, ki mu mandat poteče, je lahko ponovno izvoljen za naslednja tri leta. Vsaka članica Sklada ima pravico, da predlaga kandidata.

Predsednik je v tesnem sodelovanju z guvernerjem odgovoren za politične odnose s predstavniki držav, Sveta Evrope in drugih mednarodnih institucij.

Predsednik redno obvešča Odbor ministrov in Parlamentarno skupščino o dejavnostih Sklada: med drugim tudi pošlje guvernerjevo poročilo Odboru ministrov in ima vse druge potrebne stike s Svetom Evrope.
 

X. člen

Administrativni svet

1. oddelek
Administrativni svet ima vsa pooblastila, ki mu jih zaupa

Upravno telo v skladu z IX. členom.

2. oddelek
a) Administrativni svet sestavljajo predsednik, ki ga imenuje  Upravno telo za tri leta in se lahko obnovi za naslednje triletno obdobje, ter po en predstavnik, ki ga imenuje vsaka članica. Vsaka članica lahko imenuje namestnika. Generalni sekretar Sveta Evrope lahko sodeluje na sestankih ali pa nanje pošlje svojega predstavnika.

b) Administrativni svet skliče njegov predsednik ali pa se

sestane na zahtevo petih članic najmanj štirikrat letno.

c) Administrativni svet lahko po potrebi povabi predstavnike mednarodnih organizacij in vse druge zainteresirane osebe, da sodelujejo pri njegovem delu brez pravice do glasovanja.

3. oddelek
a) Odločitve, ki jih Administrativni svet sprejme na svojih sestankih, so veljavne le, če sta prisotni dve tretjini predstavnikov njegovih članic.

b) Vsaka članica Sklada ima en glas za vsako svoje potrdilo o deležu.

Odločitve se sprejemajo z večino glasov. Za izračun večine veljajo le glasovi za in proti.

c) Odločitve se lahko sprejemajo tudi v pisni obliki v obdobju med sestanki.

d) Članica, ki ni pravočasno plačala zapadlega dela kapitala, ne sme do izpolnitve svoje obveznosti uporabljati pravic do glasovanja, ki ustrezajo zapadlemu neplačanemu znesku.

e) Vendar pa Administrativni svet sprejema naslednje odločitve z večino glasov članic, ki glasujejo za ali proti in imajo večino oddanih glasov za:

i) odločitve, ki se nanašajo na investicijske projekte,    ki v Izvršilnem odboru niso dobili večine, kot se zahteva

v točki e) petega oddelka tega člena;

ii) Predloge in mnenja, naslovljena na Upravno telo v    skladu s točkami c), d), f), m) in n) tretjega oddelka    IX. člena;

iii) sprejem ali dopolnitev poslovnika Administrativnega sveta;

iv) izvolitev članov Izvršilnega odbora.

f) Administrativni svet z večino glasov članic, ki glasujejo za ali proti in imajo dve tretjini oddanih glasov, sprejema odločitve, ki se nanašajo na investicijske projekte, ki niso sprejemljivi s pogoji točke c) XIII. člena Statuta.

4. oddelek
Administrativni svet lahko kadar koli imenuje odbore izmed

svojih članic ter takšnim odborom zaupa pooblastila, ki jih

za vsak primer posebej določi.

5. oddelek
a) Upravni odbor ustanovi Izvršilni odbor; ta odbor sestavlja devet njegovih članic, ki so izvoljene za dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Pri imenovanju teh članic mora Administrativni svet upoštevati, naj bi imele vse članice Sklada možnost za sodelovanje v Izvršilnem odboru kot tudi upoštevati potrdila o vpisanih deležih ter pomembnost zagotavljanja enakomerne geografske porazdelitve.

Izvršilni odbor med drugim:

i) opravi prvi pregled vlog za posojila in poroštva;

ii) spremlja izvajanje investicijskih projektov, ki jih    financira Sklad, ter se s tem v zvezi ustrezno odloča;

iii) spremlja finančne dejavnosti Sklada, predvsem   njegove finančne transakcije, ter v zvezi s tem ustrezno   ukrepa;

iv) daje svoje mnenje o vseh drugih vprašanjih, ki mu jih    zastavi Administrativni svet;

v) pomaga pri pripravi sestankov Upravnega odbora v zvezi    z zgoraj navedenimi točkami.

b) Izvršilni odbor poroča o svojih odločitvah, delu in predlogih na vsakem sestanku Administrativnega sveta.

c) Vsaka članica, ki nima predstavnika v Izvršilnem odboru, lahko na zahtevo sodeluje v razpravi o tistih točkah dnevnega reda, ki jo posebej zanimajo.

d) Izvršilni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj osemkrat  letno.

e) V okviru smernic in omejitev, ki jih določi Administrativni svet, sprejema Izvršilni odbor svoje odločitve z večino sedmih glasov svojih članov. Če ta večina ni dosežena, se to vprašanje vrne v obravnavanje Administrativnemu svetu.
 

XI. člen

Guverner

1. oddelek - Guvernerjeve naloge
a) Guverner je zakoniti zastopnik Sklada. Vodi operativne posle Sklada in upravlja tekoče zadeve po navodilih Administrativnega sveta. V skladu s V. in VII. členom ne sklepa pogodb o finančnih obveznostih brez posebnega pooblastila Administrativnega sveta. Pod splošnim nadzorom Administrativnega sveta je odgovoren za organizacijo operativnih poslov ter za imenovanje in odpust osebja Sklada v skladu s predpisi, ki jih je sprejel Administrativni svet.

b) Pomagata mu en ali dva viceguvernerja, po potrebi pa ga lahko eden od njiju tudi nadomešča.

c) Pri izpolnjevanju svojih obveznosti se morajo guverner in drugo osebje popolnoma posvetiti službi v Skladu ter pri tem izključiti vse druge dejavnosti. Vsaka članica spoštuje mednarodno naravo naloge guvernerja in osebja Sklada ter se vzdrži vsakršnega poskusa, da bi nanje vplivala.

d) Za osebje Sklada velja Pravilnik za zaposlene Sveta Evrope, in sicer za vse zadeve, za katere Administrativnim svet ni predvidel posebnih odločitev.

2. oddelek - Poročila Administrativnemu svetu
Guverner pošlje Administrativnemu svetu svoje mnenje o

tehničnih in finančnih vidikih investicijskih projektov,

predloženih Skladu.

Guverner predloži Administrativnemu svetu redna poročila

o stanju Sklada ter o predlaganih transakcijah ter mu pošlje vse podatke, ki jih slednji zahteva.

Guverner sestavi celovito letno poročilo o vseh dejavnostih, ki so bile opravljene med letom. To poročilo spremljata bilanca Sklada in zaključni račun tekočega poslovanja skupaj s poročilom Nadzornega odbora o teh dokumentih.

3. oddelek - Imenovanje in plača guvernerja
Guverner in viceguvernerja so imenovani za pet let in so lahko ob koncu svojega mandata ponovno izvoljeni. Njihovo plačo določi Administrativni svet.
 

XII. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, imenovani v skladu s točkami m) tretjega oddelka IX. člena, na podlagi njihovih sposobnosti v gospodarskih in finančnih zadevah. Delujejo popolnoma neodvisno.

Nadzorni odbor pregleduje račune Sklada ter preverja pravilnost računov tekočega poslovanja in bilance.

Nadzorni odbor v svojem letnem poročilu potrdi, da se zaključni računi tekočega poslovanja in bilanca ujemajo s knjigovodstvom ter dajejo pravo in pošteno sliko stanja zadev Sklada ob koncu vsakega finančnega obdobja kot tudi to, da poteka upravljanje Sklada v skladu z načeli zdravega finančnega poslovanja.

Odbor prejema kopije vseh dokumentov, koristnih za njegovo delo, kot na primer poročila o zunanjih in notranjih revizorjih. Na zahtevo organov Sklada izvaja Nadzorni odbor vse druge naloge, ki se nanašajo na nadzor finančnega poslovanja Sklada.
 

XIII. člen

Svet Evrope

a) Za zagotovitev odnosov s Svetom Evrope je treba Odbor ministrov in Parlamentarno skupščino Sveta Evrope redno obveščati o dejavnostih Sklada. Upravno telo oblikuje stališče do prejetih priporočil in mnenj Odbora ministrov in Parlamentarne skupščine.

b) Generalni sekretar Sveta Evrope se udeleži ali ima  svojega predstavnika na sestankih Upravnega telesa in Administrativnega sveta brez pravice glasovanja.

Generalni sekretar izpolni vsako obveznost, ki mu je zaupana v skladu s tem Statutom ali s Tretjim protokolom k Splošnemu sporazumu o privilegijah in imunitetah Sveta Evrope. V ta namen mora Skladu zagotoviti vse potrebno osebje.

Generalni sekretar lahko opravlja vsako drugo nalogo, ki mu jo zaupajo organi Sklada v skladu z določbami Delnega sporazuma Sklada za socialni razvoj.

c) Vloge za posojila ali poroštva se dostavijo Administrativnemu svetu po sprejemu mnenja generalnega sekretarja o sprejemljivosti na podlagi usklajenosti projekta s političnimi in socialnimi cilji Sveta Evrope.
 

XIV. člen

Sedež

Glavni urad Sklada je v Strasbourgu v Franciji. Sedež operativnih služb je v Parizu in se lahko spremeni le s sklepom Upravnega telesa in z enako oblikovanim sklepom Administrativnega sveta.
 

XV. člen

Začasna ustavitev delovanja in likvidacija Sklada

1. oddelek - Izstop članic
Vsaka članica lahko izstopi iz Sklada pod pogoji, ki jih postavi Upravno telo, kar mora članica sporočiti šest mesecev pred koncem tekočega koledarskega leta.

2. oddelek - Začasna ustavitev delovanja
Če se Upravno telo odloči za začasno ustavitev delovanja, Sklad opusti vse dejavnosti v zvezi s posojili in poroštvi.

3. oddelek - Likvidacija Sklada

Če bi se Upravno telo odločilo prenehati s svojim delovanjem, Sklad takoj opusti vse dejavnosti, razen tistih, ki spadajo k poravnavi njegovih obveznosti in realizaciji, ohranitvi in zavarovanju njegovega premoženja.

Ko so poravnane ali urejene vse obveznosti Sklada, vključno z zadovoljitvijo pravic porazdelitve, ki jih je Sklad predhodno odobril na podlagi sprejetih prispevkov v skladu s V. členom, sprejmejo članice načrt za razdelitev premoženja, ki temelji na naslednjih načelih:

a) Nobena članica Sklada, do katere ima Sklad neporavnane terjatve, nima pravice sodelovati pri razdelitvi po načrtu, dokler ne uredi svojega položaja.

b) Neto sredstva Sklada se prednostno uporabijo za poplačilo tistih zneskov, ki so jih članice vplačale v skladu s IV. členom, in sicer v sorazmerju s številom potrdil o vplačilu.

Vsak presežek neto sredstev Sklada nad skupnim zneskom tako razdeljenih deležev se razporedi vsem članicam Sklada v sorazmerju s številom potrdil o deležu, ki jih ima posamezna članica.

c) V primeru pasivne neto obveznosti se ta porazdeli med članice Sklada sorazmerno s številom potrdil o deležu, ki jih ima posamezna članica. Vsaka članica mora vplačati svoj delež Skladu, pri tem pa se odštejejo že vplačani zneski in se plača do najvišjega zneska vpisanih potrdil.
 

XVI. člen

Razlaga tega Statuta

Vsaka odločitev Administrativnega sveta, ki zadeva razlago tega Statuta, se lahko na zahtevo katere koli članice predloži Upravnemu telesu. Do takrat, ko Upravno telo sprejme odločitev, se lahko Sklad v obsegu, za katerega meni, da je potreben, ravna po odločitvi Administrativnega sveta.
 

XVII. člen

Obvestila

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse članice Sklada in guvernerja o:

a) deponiranju vsake deklaracije ali instrumenta o sprejemu tega Statuta;

b) vsakem dokumentu, ki dopolnjuje ta Statut.

Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo tega Statuta vsaki državi članici Sveta Evrope ter vsaki državi članici Sklada.