Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

137 Peti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 18.06.1990
Podpis: 27.05.1994
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 01.11.1991
ang
fra
Uradni list RS(20. 10. 1994)-MP, št. 18-89/1994 (RS 65/1994)

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so

glede na določbe 59. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju konvencije), ki je bila podpisana v Rimu 4. novembra 1950 in ki članom Evropske komisije za človekove pravice (v nadaljevanju Komisije) in Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju Sodišča) med opravljanjem njihovih funkcij podeljujejo privilegije in imunitete iz 40. člena Statuta Sveta Evrope in iz sporazumov, sklenjenih po tem Statutu;

sklicujoč se na to, da so bili omenjeni privilegiji in imunitete določeni in opredeljeni v Drugem in Četrtem protokolu, ki sta bila podpisana v Parizu 15. decembra 1956 oziroma 16. decembra 1961, dodatno k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope podpisanemu v Parizu, 2. septembra 1949;

glede na to, da je zaradi sprememb pri delovanju kontrolnega mehanizma konvencije treba dopolniti zgoraj omenjeni splošni sporazum s še enim protokolom,

sklenile:

1. člen

1. Člani Komisije in člani Sodišča so oproščeni davkov na plače, honorarje in dnevnice, ki jim jih plača Svet Evrope.

2. Izraz "člani Komisije in člani Sodišča" vključuje člane, ki so po tem, ko so jih zamenjali, še naprej obravnavali primere, s katerimi so se že prej ukvarjali, kakor tudi katerega koli ad hoc sodnika, imenovanega v skladu z določili konvencije.

2. člen

1. Ta protokol je odprt za podpis držav članic Sveta Evrope, ki lahko izrazijo svoje privoljenje, da jih obvezuje:

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve ali

b) podpis s pridržkom glede ratifikacije, sprejema ali odobritve, ki mu sledijo ratifikacija, sprejem ali odobritev.

2. Nobena država članica Sveta Evrope ne more podpisati tega protokola brez pridržka glede ratifikacije niti ga ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni že ratificirala Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope ali če ga hkrati ne ratificira.

3. Listina o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponira pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

3. člen

1. Ta protokol prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi trimesečnemu obdobju po datumu, ko so tri države članice Sveta Evrope dale svoje privoljenje, da je protokol zanje obvezujoč v skladu z določili 2. člena.

2. Za državo članico, ki kasneje izrazi svoje privoljenje, da je protokol zanjo obvezujoč, prične ta veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu podpisa ali deponiranja listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.

4. člen

Dokler ne prične ta protokol veljati v skladu s 1. in 2. odstavkom 3. člena, se podpisnice strinjajo, da pričnejo začasno uporabljati protokol z datumom podpisa, če je to mogoče v skladu z njihovimi ustavnimi predpisi.

5. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta o:

a) vsakem podpisu;

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;

c) vsakem datumu pričetka veljavnosti tega protokola v skladu s 3. členom;

d) vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.

V dokaz dogovorjenega so podpisani s polnim pooblastilom v ta namen podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu 18. junija 1990 v angleščini in francoščini; besedili sta enako verodostojni in bosta v enem izvodu deponirani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar bo poslal overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta Evrope.