Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

162 Šesti protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 05.03.1996
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 29.11.2001
Veljavnost: 01.11.1998
ang
fra
Uradni list RS(29.6.2000)-MP, št. 15/78

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola, so se

ob upoštevanju Konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljevanju "Konvencija"),

ob upoštevanju Protokola št. 11 h Konvenciji, ki preoblikuje nadzorne mehanizme, vzpostavljene s Konvencijo, podpisanega v Strasbourgu 11. maja 1994 (v nadaljevanju "Protokol št. 11 h Konvenciji"), s katerim se ustanavlja stalno Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju "Sodišče"), ki bo nadomestilo Evropsko komisijo in Sodišče za človekove pravice,

in ob upoštevanju 51. člena Konvencije, ki navaja, da so sodniki med opravljanjem svojih funkcij upravičeni do privilegijev in imunitet, predvidenih v 40. členu Statuta Sveta Evrope in sporazumov sklenjenih na podlagi tega člena,

sklicujejo na splošni Sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, podpisan v Parizu, 2. septembra 1949 (v nadaljevanju "Splošni sporazum") ter njegov drugi, četrti in peti protokol),

glede na to da je priporočljivo, da se sprejme nov Protokol k Splošnemu sporazumu, s katerim bodo sodnikom Sodišča podeljeni privilegiji in imunitete;

dogovorile kot sledi:

1. člen

Poleg privilegijev in imunitet, navedenih v 18. členu Splošnega sporazuma, sodniki sami kot tudi njihove soproge in mladoletni otroci uživajo privilegije in imunitete, oprostitve in olajšave, ki so v skladu z mednarodnim pravom podeljeni diplomatskim poslanikom.
 

2. člen

Za namene tega Protokola izraz "sodniki" pomeni sodnike, izvoljene v skladu z 22. členom Konvencije, kot tudi katerega koli ad hoc sodnika, ki ga imenuje zadevna država pogodbenica v skladu z drugim odstavkom 27. člena Konvencije.
 

3. člen

Da bi za sodnike zagotovili popolno svobodo govora in popolno neodvisnost pri opravljanju njihovih dolžnosti, uživajo še naprej imuniteto pred sodnim postopkom za vse izgovorjene ali zapisane besede in vsa dejanja, ki so jih storili pri opravljanju svojih dolžnosti, tudi če te osebe ne opravljajo več teh dolžnosti.
 

4. člen

Privilegiji in imunitete se sodnikom ne podeljujejo v njihovo osebno korist, ampak z namenom, da se varuje neodvisno opravljanje njihovih funkcij. Le plenarno Sodišče je pristojno, da odvzame imuniteto sodnikom; nima le pravice, ampak tudi dolžnost, da odvzame imuniteto sodniku v vsakem primeru, ko bi po njegovem mnenju imuniteta ovirala sodni postopek, in kjer se lahko odvzame brez škode za namen, za katerega se podeljuje.
 

5. člen

1. Določbe iz 1. 3. in 4. člena tega protokola se uporabljajo za tajnika Sodišča in namestnika tajnika, v času opravljanja funkcij tajnika in je bilo to uradno sporočeno državam pogodbenicam Konvencije.

2. Določbe 3. člena Protokola in 18. člen Splošnega sporazuma se uporabljajo za namestnika tajnika Sodišča.

3. Privilegiji in imunitete, omenjeni v prvem in drugem odstavku tega člena, se podeljujejo tajniku in namestniku tajnika ne v osebno korist posameznikov, ampak za lažje opravljanje njihovih dolžnosti. Le plenarno Sodišče je pristojno, da odvzame imuniteto tajniku in namestniku tajnika; nima le pravice, ampak tudi dolžnost, da odvzame imuniteto tajniku/namestniku tajnika v vsakem primeru, ko bi po njegovem mnenju imuniteta ovirala sodni postopek in kjer se lahko odvzame brez škode za namen, za katerega se podeljuje.

4. Generalni sekretar Sveta Evrope je pristojen, da v soglasju s predsednikom Sodišča odvzame imuniteto drugim uslužbencem sodne pisarne v skladu z 19. členom Splošnega sporazuma in ob upoštevanju navedb iz tretjega odstavka.
 

6. člen

1. Dokumenti in papirji sodišča, sodnikov in sodne pisarne so nedotakljivi, v kolikor se nanašajo na posle Sodišča.

2. Uradne korespondence in drugih uradnih sporočil Sodišča, sodnikov in sodne pisarne se ne sme zadrževati in se jih ne sme cenzurirati.
 

7. člen

1. Ta Protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope, podpisnicam Splošnega sporazuma, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje:

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali

 

b) podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.

 

2. Instrumenti ratifikacije, sprejetja ali odobritve so shranjeni pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

8. člen

1. Ta Protokol začne veljati prvi dan v mesecu po izteku enomesečnega obdobja od dneva, ko so tri pogodbenice Splošnega sporazuma izrazile svoje soglasje, da jih ta Protokol zavezuje v skladu z določbami 7. člena ali na dan začetka veljavnosti Protokola št. 11 h Konvenciji, kar je kasneje.

2. Za vsako državo pogodbenico Splošnega sporazuma, ki kasneje podpiše ta Protokol brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali ki ga ratificira, sprejme ali odobri, začne ta Protokol veljati en mesec od dneva takega podpisa ali od dneva deponiranja instrumenta ratifikacije, sprejetja ali odobritve.
 

9. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu brez pridržka glede ratifikacije, ob ratifikaciji ali kadar koli kasneje z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope izjavi, da se ta Protokol uporablja za vsa ali za katera koli ozemlja, za mednarodne odnose katerih je odgovorna ali za katera se uporabljajo Konvencija in Protokoli.

2. Ta Sporazum se začne uporabljati za katero koli ozemlje ali ozemlja, navedena v notifikaciji, od tridesetega dne po dnevu, ko generalni sekretar prejme notifikacijo.

 

3. Vsaka izjava, dana v skladu s prvim odstavkom, se lahko z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja, umakne ali spremeni za katero koli ozemlje, omenjeno v taki izjavi. Tak umik ali sprememba začne veljati prvi dan v mesecu po izteku enomesečnega obdobja od dneva, ko generalni sekretar prejme notifikacijo.
 

10. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope o:

a) vsakem podpisu,

b) eponiranju katerega koli instrumenta ratifikacije, sprejetja ali odobritve,

c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu z 8. in 9. členom,

d) vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu v zvezi s tem Protokolom.

Da bi to dokazali, so spodaj podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta Protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu, dne 5. marca 1996 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki se shrani v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope.