Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

010 Protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 06.11.1952
Podpis: /
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 11.07.1956
ang
fra
Uradni list RS(20. 10. 1994)-MP, št. 18-89/1994 (RS 65/1994)

Vlade podpisnice Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, ki je bil podpisan 2. septembra 1949 v Parizu (v nadaljevanju sporazum),

so se v želji, da bi razširile določbe sporazuma,

dogovorile:
 

1. člen

Vsaka sedanja ali prihodnja članica Sveta Evrope, ki ni podpisnica sporazuma, lahko pristopi k slednjemu in k temu protokolu tako, da deponira svojo pristopno listino pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki bo o tem obvestil članice Sveta.
 

2. člen

a) Določbe IV. dela sporazuma bodo veljale za predstavnike, ki bodo prisotni na srečanjih namestnikov ministrov.

b) Določbe IV. dela sporazuma bodo veljale za predstavnike, ki niso predstavniki v Posvetovalni skupščini, ki bodo sodelovali na srečanjih, ki jih bo sklical Svet Evrope in bodo potekala takrat, ko ne bo zasedel niti Odbor ministrov niti njihovih namestnikov, pri čemer pa predstavniki, ki sodelujejo na teh srečanjih, ne bodo oproščeni aretacije in pregona, kadar jih odkrijejo pri storitvi kaznivega dejanja, poskusu storitve kaznivega dejanja ali da so storili kaznivo dejanje.
 

3. člen

Določbe 15. člen sporazuma bodo veljale za predstavnike v skupščini in njihove namestnike, kadar koli bodo prisotni na sestankih odborov in pododborov Posvetovalne skupščine, in na poti v kraj ali iz kraja sestanka, ne glede na to, ali skupščina sama v tem času zaseda ali ne.
 

4. člen

Stalni predstavniki članic Sveta Evrope bodo med opravljanjem svojih funkcij in med potjo v kraj ali iz kraja sestankov uživali privilegije, imunitete in ugodnosti, ki jih običajno uživajo diplomatski poslaniki primerljivega ranga.
 

5. člen

Privilegiji, imunitete in ugodnosti so predstavnikom članic podeljeni z namenom, da se zagotovi neodvisno opravljanje njihovih funkcij v povezavi s Svetom Evrope, in ne zaradi osebnih koristi omenjenih posameznikov. Zato članica nima samo pravice, ampak tudi dolžnosti, da svojemu predstavniku odvzame imuniteto v vsakem primeru, kadar bi po mnenju članice imuniteta ovirala uresničevanje pravice, ki jo je moč odvzeti brez škode za namen, zaradi katerega je bila podeljena.
 

6. člen

Določbe 4. člena ne veljajo v zvezi z organi države, katere državljan je oseba, ali članice, katere predstavnik je oziroma je bil.
 

7. člen

a) Ta protokol bo odprt za podpis vsem članicam, ki so podpisale sporazum. Protokol bo ratificiran hkrati s sporazumom ali kasneje. Ratifikacijske listine bodo deponirane pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

b) Ta protokol začne veljati z dnem, ko ga ratificirajo vse podpisnice, ki so na ta dan ratificirale sporazum, vendar pod pogojem, da podpisnic, ki so ratificirale sporazum in protokol, ni manj kot sedem.

c) Za vsako podpisnico, ki bo protokol ratificirala kasneje, začne ta veljati z dnem deponiranja njene ratifikacijske listine.

d) Za članice, ki so pristopile k sporazumu in k protokolu v skladu s 1. členom, bosta sporazum in protokol pričela veljati:

(i) z datumom, kot je navedeno v odstavku (b) v primerih, ko je bila pristopna listina deponirana pred tem     datumom, ali
(ii) z datumom deponiranja pristopne listine v primerih, ko je ta dokument deponiran kasneje po datumu,    navedenem v odstavku (b).

V dokaz česar so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Strasbourgu dne 6. novembra 1952 v angleščini in francoščini; besedili sta enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar bo poslal overjene kopije vsem vladam podpisnicam in pristopnicam.