Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

022 Drugi protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 15.12.1956
Podpis: 27.05.1994
Ratifikacija: 08.11.1994
Veljavnost: 15.12.1956
ang
fra
Uradni list RS(20. 10. 1994)-MP, št. 18-89/1994 (RS 65/1994)

DOLOČBE O ČLANIH EVROPSKE KOMISIJE ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE

Vlade podpisnice tega protokola, članice Sveta Evrope,

so glede na določbe 59. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana 4. novembra 1950 v Rimu in ki članom Evropske komisije za človekove pravice (v nadaljevanju Komisija) med opravljanjem njihovih funkcij podeljuje privilegije in imunitete iz 40. člena Statuta Sveta Evrope in iz sporazumov Sveta Evrope;

glede na to, da je treba podrobno navesti in določiti omejene privilegije in imunitete v Protokolu k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, ki je bil podpisan 2. septembra 1949 v Parizu,

sklenile:
 

1. člen

Člani Komisije bodo med opravljanjem svojih funkcij in med potjo v kraj in iz kraja sestanka uživali naslednje privilegije in imunitete:

(a) imuniteto pred osebno aretacijo ali priporom in pred zasegom svoje osebne prtljage ter imuniteto pred kakršnim koli sodnim postopkom v zvezi z ustnimi ali pisnimi izjavami, ki bi jih dali ob izvajanju svojih uradnih pooblastil;

(b) nedotakljivost vseh listin in dokumentov;

(c) oprostitev zase in za svoje zakonce iz imigracijske omejitve ali pri registriranju tujcev v državah, kamor potujejo ali skozi katere potujejo, med opravljanjem svojih funkcij.
 

2. člen

1. Prosto gibanje članov Komisije v kraj in iz kraja sestanka Komisije ne sme biti administrativno ali kako drugače omejevano.

2. Člani Komisije uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:
(a) s strani svojih vlad enake ugodnosti, kot so predvidene za višje funkcionarje, ki potujejo v tujino zaradi začasnih uradnih dolžnosti;

(b) od vlad drugih članic enake ugodnosti, kot so podeljene predstavnikom tujih vlad na začasnih uradnih dolžnostih.
 

3. člen

Da bi članom Komisije zagotovili popolno svobodo govora in popolno neodvisnost pri opravljanju njihovih funkcij, jim bo podeljena imuniteta pred sodnim procesom zaradi izgovorjenih ali napisanih besed ter vseh dejanj, ki so jih storili pri opravljanju svojih funkcij, in to tudi potem, ko ne bodo več opravljali takih dolžnosti.
 

4. člen

Privilegiji in imunitete so članom Komisije podeljeni z namenom, da bi se zagotovila neodvisnost opravljanja njihovih funkcij in ne zaradi osebnih koristi posameznikov. Komisija je pristojna, da odvzame imuniteto svojim članom; ne le njena pravica, ampak tudi dolžnost je, da odvzame imuniteto enemu izmed svojih članov v vsakem primeru, ko bi po njenem mnenju le-ta ovirala uresničevanje pravice, in ko jo je mogoče odvzeti brez škode glede na namen, zaradi katerega je bila podeljena.
 

5. člen

Ta protokol bo odprt za podpis članicam Sveta Evrope, ki lahko postanejo pogodbenice bodisi:

(a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali

(b) s podpisom s pridržkom glede ratifikacije, ki mu bo sledila ratifikacija.

Ratifikacijsko listino bodo deponirale pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
 

6. člen

1. Ta protokol bo pričel veljati takoj, ko ga bodo v skladu s 5. členom tri članice Sveta Evrope podpisale brez pridržka glede ratifikacije ali pa ga bodo ratificirale.

2. Za katero koli članico, ki bo kasneje podpisala protokol brez pridržkov glede ratifikacije ali pa ga bo ratificirala, bo pričel veljati z dnem podpisa ali deponiranja ratifikacijske listine.
 

7. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope bo obvestil članice Sveta Evrope o datumu pričetka veljavnosti tega protokola in sporočil imena vseh članic, ki so ga podpisale brez pridržka glede ratifikacije ali pa so ga ratificirale.

V dokaz česar so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Sestavljeno v Parizu 15. decembra 1956 v angleščini in francoščini, besedili sta enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar bo poslal kopije vsaki od vlad podpisnic.